Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận “Nguyên lý về tiền lương của Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIỂU LUẬN
Nguyên lý về tiền lương của
Mác trong điều kiện nền kinh
tế thị trường ở nước ta hiện
nay

LỜI MỞ ĐẦU
Lý luận về tiền lương đã được các nhà kinh tế nghiên cứu từ rất lâu bắt
đầu là W.Petty. Chính William Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền
móng cho lý thuyết "quy luật sắt về tiền lương". Lý thuyết mức lương tối
thiểu phản ánh trình độ phát triển ban đầu của CNTB. Lúc này, sản xuất
chưa phát triển, để buộc công nhân làm việc, giai cấp tư sản phải dựa vào
Nhà nước để duy trì mức lương thấp. Tuy nhiên từ lý luận này ta thấy được
là, công nhân chỉ nhận được từ sản phẩm lao động của mình những tư liệu
sinh hoạt tối thiểu do họ tạo ra. Phần còn lại đã bị nhà tư bản chiếm đoạt. Đó
là mầm mống phân tích sự bóc lột.
Lý luận về tiền lương của Mác là sự tiếp tục phát triển lý luận về tiền
lương của các nhà kinh tế cổ điển trước đó. Lý luận tiền lương của Mác đã
vạch rõ bản chất của tiền lương dưới CNTB đã bị che đậy – tiền lương là giá
cả của lao động, bác bỏ quan niệm của các nhà kinh tế tư bản trước đó
(Ricardo). Những luận điểm của Mác về tiền lương vẫn còn giá trị đến ngày
nay.
Mặc dù ở nước ta chính sách tiền lương đã được cải cách. Tuy nhiên,
nhiều vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết một cách thoả đáng. Cho đến
nay, thu nhập của người được hưởng lương tăng, mức sống, tiêu dùng tăng,
về cơ bản không do chính sách tiền lương đem lại mà do tăng thu nhập
ngoài lương, nhờ kinh tế tăng trưởng (tiền lương Nhà nước trả chỉ chiếm
một phần ba, thu nhập khác chiếm tới hai phần ba).
Việc hiểu và vận dụng đúng những nguyên lý về tiền lương của Mác
trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay có ý nghĩa rất
lớn.Cải cách chính sách tiền lương sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lợi ích của
người lao động, và nên tiến hành cải cách như thế nào để đảm bảo được lợi

1

ích người lao động, đến lợi ích của toàn quốc gia…? Đây là vấn đề đã thu
hút được sự quan tâm của đông đảo người lao động và chuyên gia nghiên
cứu. Xuất phát từ ý nghĩa lý luận và thực tiễn nêu trên mà người viết lựa
chọn đề tài này nhằm hiểu rõ hơn về hệ thống chính sách tiền lương ở Việt
Nam, nhằm đưa ra các kiến nghị hoàn thiện hệ thống chính sách tiền lương
ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

I. LÝ LUẬN TIỀN LƯƠNG CỦA C.MÁC TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN CỦA
MÁC

1. Bản chất tiền lương dưới chủ nghĩa tư bản
Công nhân làm việc cho nhà tư bản một thời gian nào đó thì nhận
được số tiền trả công nhất định. Tiền trả công đó gọi là tiền lương. Số lượng
tiền lương nhiều hay ít được xác định ...
TIU LUN
Nguyên lý v tin lương ca
Mác trong điu kin nn kinh
tế th trường nước ta hin
nay
Tiểu luận “Nguyên lý về tiền lương của Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận “Nguyên lý về tiền lương của Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận “Nguyên lý về tiền lương của Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay 9 10 908