Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận : những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin

Được đăng lên bởi Hà Thanh Bình
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
***۩۩۩***

TIỂU LUẬN
MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH NHỮNG MÂU THUẪN CƠ BẢN CỦA NỀN SẢN
XUẤT HÀNG HÓA VÀ VẬN CHÚNG VÀO PHÁT TRIỂN NỀN KINH
TẾ THỊ TRƯỜNG NƯỚC TA HIỆN NAY
GVHD: VÕ XUÂN HỘI
SVTH:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TRẦN THỊ MỸ CHI
VÕ THỊ THANH LÝ
VÕ THỊ NAM
LÊ THỊ THÚY DIỄM
NGUYỄN THỊ THANH TRÂM
NGUYỄN ĐẶNG NGỌC TRINH

LỚP: C13KT1
Tuy Hòa, Tháng 4 năm 2014

-1-

LỜI MỞ ĐẦU
Sản xuất hàng hoá đã từng tồn tại trong nhiều hình thái kinh tế - xã
hội .Trong các hình thái xã hội trước Chủ nghĩa tư bản, sản xuất hàng hoá
chưa phát triển.Đến thời kỳ Tư bản chủ nghĩa, nó đã phát triển tới đỉnh cao
nhất, trở thành quan hệ thống trị, phổ biển trong xã hội.
Cho đến xã hội xã hội chủ nghĩa, sản xuất hàng hoá vẫn còn, quy luật giá trị
- quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá vẫn còn hoạt động, mặc dù mục
đích của sản xuất xã hội chủ nghĩa là nhằm thoả mãn nhu cầu vật chất và văn
hoá của mọi thành viên trong xã hội, chứ không phải để buôn bán nhằm thu
lợi nhuận .
Tuy nhiên nền sản xuất hàng hoá dù ở bất kỳ hình thái kinh tế - xã hội nào
cũng không tránh khỏi những nhược điểm, tiềm tàng những mâu thuẫn trong
nó. Việt nam đang trên con đường đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội ,trong
đó sản xuất hàng hoá là một yếu tố vô cùng quan trọng cho sự phát triển.
Nếu nắm vững được mâu thuẫn và những quy luật của nó thì chúng ta có thể
hạn chế cũng như có những giải pháp hợp lý phù hợp để phát triển toàn diện
đất nước .
Vì vậy nhóm em chọn đề tài: " PHÂN TÍCH NHỮNG MÂU THUẪN CƠ
BẢN CỦA NỀN SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ VẬN CHÚNG VÀO PHÁT
TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG NƯỚC TA HIỆN NAY "
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. GIÁO TRÌNH NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC
– LÊNIN (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ).
2. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
(BIÊN SOẠN: ĐẶNG NGỌC HOÀNG)
-2-

MỤC LỤC
Nội dung

trang

Tiêu đề..............................................................................................................1
Lời mở đầu…………………………………………………………………...2
Mục lục……………………………………………………………………….3
A.

Những

mâu

thuẫn

cơ

bản

nền

sản

xuất

hàng

hóa…………………... 4
I.

Hàng hóa là gì …………………………………………………………...4
Khái

1.

niệm……………………………………………………
…………...4
Hình

2.

thức

tồn

tại

của

hàng

hóa…………………………………………..4
II.

Mâu

thuẫn

cở

bản

của

nền

sản

xuất

hàng

của

hàng

hóa…………………………...4
1.

Hai

thuộc

tính

hóa……………………………………………..4
2.

Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng
hóa…………………………...5

III.

Mâu thuẫn của nề...
Tuy Hòa, Tháng 4 năm 2014
BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
***۩۩۩***
TIỂU LUẬN
MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH NHỮNG MÂU THUẪN CƠ BẢN CỦA NỀN SẢN
XUẤT HÀNG HÓA VÀ VẬN CHÚNG VÀO PHÁT TRIỂN NỀN KINH
TẾ THỊ TRƯỜNG NƯỚC TA HIỆN NAY
GVHD: VÕ XUÂN HỘI
SVTH:
1. TRẦN THỊ MỸ CHI
2. VÕ THỊ THANH LÝ
3. VÕ THỊ NAM
4. LÊ THỊ THÚY DIỄM
5. NGUYỄN THỊ THANH TRÂM
6. NGUYỄN ĐẶNG NGỌC TRINH
LỚP: C13KT1
- 1 -
tiểu luận : những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận : những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin - Người đăng: Hà Thanh Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
tiểu luận : những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin 9 10 582