Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận : Phân tích bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Được đăng lên bởi provn1996
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1306 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
KHOA KẾ TOÁN

BÀI TIỂU LUẬN
ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH BẢN CHẤT VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN
CHỦ YẾU CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN
NHÀ NƯỚC. NHẬN XÉT VÀ RÚT RA Ý NGHĨA.

GV: NGU YỄN M INH TUẤN
NH ÓM 15:
Trần Kim Chi

33121021028

Phan Ngọc H uyền Trân 33121021892
Phạm Thị Duyên

33121021693

Võ Hoàng Thanh Thúy 33121022181
Cao Thị Vân

33121021749

Nguyễn Bảo Quỳnh

33121021583

TP.HCM 10/2012

1

A. LỜI MỞ ĐẦU

Nhà nước tư bản ra đời đó là một tất yếu lịch sử. Nhà nước tư bản đã trải qua
nhiều hình thái khác nhau. Theo V.I.Lênin “ tự do cạnh tranh đẻ ra tập trung sản
xuất và sự tập trung sản xuất này, khi phát triển tới một mức độ nhất định, lại dẫn
tới độc quyền”. Do đó, tiếp theo giai đoạn cạnh tranh tự do, chủ nghĩa tư bản phát
triển lên giai đoạn cao hơn là giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền và sau đó là chủ
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Sự ra đời và phát triển của Chủ Nghĩa Tư Bản
Độc Quyền Nhà Nước là một biến đổi quan trọng trong quan hệ quản lý và là đặc
điểm nổi bật của chủ nghĩa tư bản đương đại. Thực chất, đây là những nấc thang
mới trong quá trình phát triển và điều chỉnh của chủ nghĩa tư bản về cả lực lượng
sản xuất và quan hệ sản xuất để thích ứng với những biến động mới trong tình hình
kinh tế - chính trị thế giới cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX cho đến nay.
Ở Việt Nam, từ sau đại hội VI năm 1986 của Đảng, chúng ta đã thực hiện
chính sách mở cửa, mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa. Trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, khoa học kĩ thuật, công nghệ
thông tin phát triển như vũ bão, kinh tế công nghiệp đang chuyển dần sang kinh tế
tri thức, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta đã vận dụng rất linh hoạt,
thành công những lí luận về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước trong việc điều
hành nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần.
Để hiểu rõ hơn về Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền Nhà Nước, bài tiểu luận
với đề tài "Bản chất và những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước,
nhận xét và rút ra ý nghĩa" sẽ làm sáng tỏ vấn đề này. Thông qua đó làm rõ được
tầm quan trọng của Nhà nước trong việc điều hành kinh tế ở Việt Nam hiện nay.
Bài tiểu luận đã hoàn thành, tuy nhiên do tầm hiểu biết còn hạn chế nên
những tìm hiểu, phân tích của chúng em không tránh khỏi có nhiều thiếu sót, chúng

2

em rất mong nhận được sự bổ sung, đóng góp ý kiến của Thầy để bài tiểu luận được
hoàn chỉnh hơn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy.
Sinh viên thực hiện:
Trần Kim Chi
Phan Ngọc Huyề...
1
TRƯNG ĐI HC KINH T TP.HCM
KHOA K TOÁN
BÀI TIU LUN
Đ TÀI
:
PHÂN CH BN CHẤT VÀ NHỮNG BIU HIỆN
CH YU CỦA CH NGHĨA TƯ BN ĐỘC QUYN
NHÀ NƯỚC. NHN T VÀ RÚT RA Ý NGHĨA.
GV: NGUYN M INH TUẤN
NHÓM 15:
Trần Kim Chi 33121021028
Phan Ngọc Huyn Trân 33121021892
Phm Thị Duyên 33121021693
Võ Hng Thanh Thúy 33121022181
Cao Th Vân 33121021749
Nguyn Bo Quỳnh 33121021583
TP.HCM 10/2012
Tiểu luận : Phân tích bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận : Phân tích bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước - Người đăng: provn1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận : Phân tích bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 9 10 160