Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận Pháp luật trong quản lý cong

Được đăng lên bởi Ấm Áp
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Chế độ công vụ, cán bộ, công chức là nội dung quan trọng trong hoạt động
của nền hành chính quốc gia. Trong thời kỳ đổi mới, cán bộ, công chức vừa là đối
tượng của quá trình đổi mới, cải cách, vừa là thước đo của quá trình đổi mới, dân
chủ hóa đời sống xã hội.
Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực từ ngày 01/01/2010, đến thời điểm này
Luật Cán bộ, công chức đã có hiệu lực được hơn 5 năm chúng ta đi vào tìm hiểu
vấn đề công vụ và trách nhiệm công vụ trong Luật Cán bộ công. Qua tìm hiểu
giúp ta nắm được những quy định về chế độ công vụ, trách nhiệm công vụ trong
Luật Cán bộ, công chức và thực trạng trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức
nước ta hiện nay qua đó đề xuất một số giải pháp nâng cao trách nhiệm công vụ
của đội ngũ cán bộ, công chức nước ta trong thời gian tới.
1. Công vụ và trách nhiệm công vụ
Công vụ là một loại hoạt động nhân danh quyền lực nhà nước (quyền lực
công). Nói đến công vụ là nói đến trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện
quyền và nghĩa vụ nhằm mục tiêu phục vụ người dân và xã hội. Về mặt pháp lý,
trách nhiệm thường được xem xét trong mối quan hệ thống nhất giữa quyền và
nghĩa vụ. Do đó, công vụ chính là trách nhiệm của chủ thể nhân danh quyền lực
công thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Với ý nghĩa
quan trọng như vậy, bất kỳ nhà nước nào cũng phải xây dựng một nền công vụ
hiệu lực, hiệu quả và nhấn mạnh đến trách nhiệm công vụ. Nền công vụ của mỗi
quốc gia luôn phải tương thích với thể chế chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước
hiện hành. Các quốc gia có thể chế chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước khác
nhau thì quan niệm về hoạt động công vụ cũng có những điểm khác nhau. Tuy
nhiên, xét đến cùng thì bản chất và mục tiêu cuối cùng của hoạt động công vụ
đều giống nhau. Công vụ là lao động đặc thù của công chức trong bộ máy nhà
nước, nhân danh quyền lực công để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, thi
hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống và phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó,
quan niệm này cũng có thể diễn đạt một cách khác: công vụ mang tính pháp lý
1

chặt chẽ, do đội ngũ cán bộ, công chức, thực hiện nhằm triển khai các chức năng
và nhiệm vụ của nhà nước trong quá trình quản lý toàn diện các mặt của đời sống
chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của quốc gia. ở Việt Nam, do đặc thù riêng,
các cơ quan của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị- xã hội là một hệ thống
chính trị thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Giữa các cơ
quan này luôn có sự liên thông trong sử dụng nguồn nhân l...
LỜI MỞ ĐẦU
Chế độ công vụ, cán bộ, công chức là nội dung quan trọng trong hoạt động
của nền hành chính quốc gia. Trong thời kỳ đổi mới, cán bộ, công chức vừa là đối
tượng của quá trình đổi mới, cải cách, vừa là thước đo của quá trình đổi mới, dân
chủ hóa đời sống xã hội.
Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực từ ngày 01/01/2010, đến thời điểm này
Luật n bộ, công chức đã hiệu lực được hơn 5 năm chúng ta đi vào tìm hiểu
vấn đề công vụ trách nhiệm công vụ trong Luật Cán bộ công. Qua tìm hiểu
giúp ta nắm được những quy định về chế độ công vụ, trách nhiệm công vụ trong
Luật Cán bộ, công chức và thực trạng trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức
nước ta hiện nay qua đó đề xuất một số giải pháp nâng cao trách nhiệm công vụ
của đội ngũ cán bộ, công chức nước ta trong thời gian tới.
1. Công vụ và trách nhiệm công vụ
Công vụ một loại hoạt động nhân danh quyền lực n nước (quyền lực
công). Nói đến công vụ là nói đến trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện
quyền nghĩa vụ nhằm mục tiêu phục vụ người dân hội. Về mặt pháp lý,
trách nhiệm thường được xem xét trong mối quan hệ thống nhất giữa quyền
nghĩa vụ. Do đó, công vụ chính trách nhiệm của chủ thể nhân danh quyền lực
công thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Với ý nghĩa
quan trọng n vậy, bất kỳ nhà nước nào cũng phải xây dựng một nền công vụ
hiệu lực, hiệu quả nhấn mạnh đến trách nhiệm công vụ. Nền công vụ của mỗi
quốc gia luôn phải tương thích với thể chế chính trị tổ chức bộ máy nhà nước
hiện hành. c quốc gia thể chế chính tr tổ chức bộ máy nhà nước khác
nhau thì quan niệm về hoạt động công vụ cũng những điểm khác nhau. Tuy
nhiên, xét đến cùng thì bản chất mục tiêu cuối cùng của hoạt động công vụ
đều giống nhau. Công vụ lao động đặc thù của công chức trong bộ máy nhà
nước, nhân danh quyền lực công để thực hiện nhiệm vụ quản nhà nước, thi
hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó,
quan niệm này cũng thể diễn đạt một cách khác: công vụ mang tính pháp
1
tiểu luận Pháp luật trong quản lý cong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận Pháp luật trong quản lý cong - Người đăng: Ấm Áp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
tiểu luận Pháp luật trong quản lý cong 9 10 66