Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: Quan điểm của Mác về sự phát triển cá nhân trong môi trường xã hội và những giải pháp chủ yếu để phát triển cá nhân trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 402 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
-----[\	[\-----

TIỂU LUẬN
Đề tài:
Quan điểm của Mác về sự phát triển cá nhân
trong môi trường xã hội và những giải pháp
chủ yếu để phát triển cá nhân trong điều kiện
kinh tế nước ta hiện nay

Mục lục
Mở đầu...................................................................................................... 2
Chương 1. Khái quát chung về cá nhân và những đặc trưng ..................... 3
của cá nhân ...................................................................................................................... 3
1.1.

Khái niệm về cá nhân ............................................................................................ 3

1.2.

Những đặc trưng của cá nhân............................................................................... 4

Chương 2. Sự phát triển của cá nhân trong môi trường xã hội.................. 5
2.1.

Vai trò của cá nhân trong xã hội .......................................................................... 5

2.1.1.

Cá nhân là sản phẩm của xã hội...................................................................... 5

2.1.2.

Cá nhân là chủ thể của xã hội ......................................................................... 5

2.2.

Sự phát triển của cá nhân trong môi trường xã hội ........................................... 6

Chương 3. . Giải pháp chủ yếu để phát triển cá nhân trong hoàn cảnh kinh
tế nước ta hiện nay ..................................................................................... 8
3.1.

Tại sao phải đẩy mạnh phát triển cá nhân? ........................................................ 8

3.2.

Điều kiện để phát triển cá nhân một cách đích thực là chủ nghĩa xã hội ......... 9

3.3.

Giải pháp chủ yếu để phát triển cá nhân........................................................... 10

3.3.1.

Tạo lập những tiền đề vật chất để phát triển cá nhân ................................... 10

3.3.2.

Quan tâm đến nhu cầu và lợi ích cá nhân ..................................................... 12

3.3.3.

Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo...................................................... 13

3.3.4.

Phát triển nhân cách văn hóa cá nhân .......................................................... 14

3.3.5.

Xây dựng cơ chế đánh giá cá nhân................................................................ 15

1

3.3.6.

Khắc phục chủ nghĩa cá nhân để phát triển cá nhân .................................... 16

Kết luận ...................................................
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
-----[\[\-----
TIU LUN
Đề tài:
Quan đim ca Mác v s phát trin cá nhân
trong môi trường xã hi và nhng gii pháp
ch yếu để phát trin cá nhân trong điu kin
kinh tế nước ta hin nay
Tiểu luận: Quan điểm của Mác về sự phát triển cá nhân trong môi trường xã hội và những giải pháp chủ yếu để phát triển cá nhân trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận: Quan điểm của Mác về sự phát triển cá nhân trong môi trường xã hội và những giải pháp chủ yếu để phát triển cá nhân trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tiểu luận: Quan điểm của Mác về sự phát triển cá nhân trong môi trường xã hội và những giải pháp chủ yếu để phát triển cá nhân trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay 9 10 87