Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận thủ tục hành chính

Được đăng lên bởi khuonghola1994
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1250 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Họ và tên: Hồ Văn Khương
Lớp: KS13-TCNS1
SBD: KS13A-041
BÀI ĐIỀU KIỆN
Môn: Thủ tục Hành chính
Điểm

Nhận xét

Câu 1: Phân biệt Thủ tục hành chính theo cơ chế cũ và Thủ tục hành chính theo
cơ chế mới?
Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nội dung quan trọng của cải
cách hành chính. Từ sau đổi mới 1986, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa ở nước ta ngày càng phát triển, quá trình hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng
mạnh mẽ.
Để đáp ứng được sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, đồng thời tạo môi
trường đầu tư thông thoáng cho cả trong và ngoài nước, cải thiện và nâng cao đời sống
nhân dân thì việc cải cách nền hành chính được xem là một trong những chủ trương
quan trọng và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta mà bước đi đầu tiên là Cải cách thủ
tục hành chính.
Vấn đề cải cách thủ tục hành chính được đưa ra lần đầu tiên tại Nghị Quyết số
38/1994/NQ-CP về Cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công
việc của công dân và tổ chức. Nghị quyết đã thùa nhận sự rườm rà, phức tạp và thiếu
đồng bộc của thủ tục hành chính đương thời nên cải cách thủ tục hành chính là việc
làm rất cần thiết.
Trải qua 20 năm cải cách thủ tục hành chính, nền hành hính nước ta đã đạt được
nhiều thành tựu. Vợi sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng – Nhà nước, nhiều chương trình,
hướng đi mới cho công cuộc cải cách thủ tục hành chính lại mở ra. Không chỉ cải
cách, chúng ta còn đang từng bước hiện đại hóa các thủ tục hành chính nhằm giảm
thiếu sức ép cho các cơ quan Nhf nước và mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân.
Tiếp tục thực hiện đề án 30c/2011 về cải cách tổng thể nền hành chính trong đó
có cải cách hành chính đến năm 2020 và thực hiện mô hình “một cửa-một cử liên
thông”, “một cửa-một dấu” tiến đến sử dụng chữ ký điện tử-con dấu điện tử (Quy định
tai Quyết định 181/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số
93/2007/QĐ-TTg), chúng ta vẫn đang thực hiện thí điểm nhiều mô hình cải cách thủ
tục hành chính và bước đầu mang lại những kết quả tích cực, hứa hẹn mang đến những
hiệu quả tốt trong tương lai. Vậy 20 năm qua, Thủ tục hành chính theo cơ chế mới đã

thay đổi đến mức nào? Có thể so sánh thủ tục hành chính theo cơ chế cũ với thủ tục
hành chính theo cơ ch mới để rút ra nhận xét.
Tiêu chí
Chủ thể

Cơ chế cũ
Nhà nước

Cơ chế mới
Nhà nước, các tổ
chức tư nhân được
ủy quyền (Văn
phòng công chứng
tư, Thừa phát lại..)

Ví dụ cụ thể
Trong thời bao cấp,
Nhà nước quản lý
toàn bộ các hoạt
động xã hội (tất cả
các quá trình sản
xuất và tiêu dùng)
băng chế...
Họ và tên: Hồ Văn Khương
Lớp: KS13-TCNS1
SBD: KS13A-041
BÀI ĐIỀU KIỆN
Môn: Thủ tục Hành chính
Điểm Nhận xét
Câu 1: Phân biệt Thủ tục hành chính theo cơ chế cũ và Thủ tục hành chính theo
cơ chế mới?
Cải cách thủ tục hành chính một trong những nội dung quan trọng của cải
cách hành chính. Từ sau đổi mới 1986, nền kinh tế th trưng định hướng hội chủ
nghĩa nước ta ngày càng phát triển, quá trình hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng
mạnh mẽ.
Để đáp ứng được s phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, đồng thi tạo môi
trường đầu tư thông thoáng cho cả trong và ngoài nưc, cải thiện và nâng cao đi sống
nhân dân thì việc cải cách nền nh chính được xem một trong những chtrương
quan trọngđúng đn của Đảng và Nhà ớc ta mà bước đi đầu tiên là Cải cách thủ
tục hành chính.
Vấn đề ci cách thủ tục hành chính được đưa ra lần đầu tiên tại Nghị Quyết số
38/1994/NQ-CP về Cải cách một ớc thủ tục hành chính trong việc giải quyết công
việc của công dân tổ chức. Nghquyết đã thùa nhận sự rườm rà, phức tạp thiếu
đồng bộc của thủ tục hành chính đương thời nên cải cách thủ tục hành chính việc
làm rất cần thiết.
Trải qua 20 năm cải cách thủ tục hành chính, nền hành hính nước ta đã đạt được
nhiều thành tựu. Vợi sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng Nhà nước, nhiều chương trình,
hướng đi mới cho công cuộc cải ch thủ tục hành chính lại mở ra. Không chỉ cải
cách, chúng ta còn đang từng bước hiện đại hóa các thủ tục hành chính nhằm giảm
thiếu sức ép cho các cơ quan Nhf nước và mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân.
Tiếp tục thực hiện đề án 30c/2011 vcải cách tổng thể nền nh chính trong đó
cải cách hành chính đến năm 2020 thực hiện hình “một cửa-một cử liên
thông”, “một cửa-một dấu” tiến đến sử dụng chữ ký điện tử-con dấu điện tử (Quy định
tai Quyết định 181/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quyết định số
93/2007/QĐ-TTg), chúng ta vẫn đang thực hiện thí điểm nhiều hình cải cách thủ
tục hành chính và bước đầu mang lại những kết quả tích cực, hứa hẹn mang đến những
hiệu quả tốt trong tương lai. Vậy 20 m qua, Thủ tục hành chính theo cơ chế mới đã
Tiểu luận thủ tục hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận thủ tục hành chính - Người đăng: khuonghola1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tiểu luận thủ tục hành chính 9 10 509