Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Thực Tình Yêu Sinh Viên

Được đăng lên bởi nguyenduyhien2302
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2681 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN TÀI CHÍNH

TIỂU LUẬN
NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
Đề tài: TÌNH YÊU SINH VIÊN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Giáo viên hướng dẫn:

Phan Thị Minh Tâm

Lớp:

K48QLC.01

Nhóm :

THÁI NGUYÊN - 2014

4S_TNUT

4S_TNUT

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN TÀI CHÍNH

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Nhóm sinh viên: 4S_TNUT
Lớp sinh viên:

48M

Ngày giao đề tài: ...../....../2014
Ngày hoàn thành: ....../....../2014

Danh sách thành viên trong nhóm 4S_TNUT

1.

Tống Thị Bích

6. Nguyễn Việt Hòa

2.

Lăng Văn Chanh

7. Nguyễn Duy Hiền

3.

Lại Thu Hà

8. Chu Thị Liễu

4.

Hoàng Thị Kim Hà

5.

Đinh Văn Hải

9. Giáp Thị Uyên
10. Nguyễn Thị Thanh Quyên
11. Dương Bích Phượng.

4S_TNUT

2

Mục lục
Phần

Trang

Nhận xét của giảng viên

4

Lời cảm ơn

5

Lời mở đầu

6

Phần I – V

7

Phần VI: Kết cấu tổng thể nội dung
Chương I: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
-

Khái niệm về tình yêu

- Mục

đích của cuộc điều tra

Chương II: Thực trạng về tình yêu trong bộ phận sinh viên
- Biểu đồ trực quan và dẫn trứng cụ thể của sinh viên ĐH KTCN
-

Nhận xét khách quan, mổ sẻ từng vấn đề

-

Đưa ra thực trạng, vấn đề chung đang diễn biến

Chương III: Ảnh hưởng cuả tình yêu tới sinh viên hiện nay
- Mặt

tích cực

- Mặt

tiêu cực

Chương IV: giải pháp
- Với cá nhân
- Với toàn xã hội
Phần VII: Tổng kết.

4S_TNUT

3

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

4S_TNUT

4








...
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN TÀI CHÍNH
TIỂU LUẬN
NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
Đề tài: TÌNH YÊU SINH VIÊN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Giáo viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Tâm
Lớp: K48QLC.01
Nhóm : 4S_TNUT
THÁI NGUYÊN - 2014
4S_TNUT
Tiểu luận Thực Tình Yêu Sinh Viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Thực Tình Yêu Sinh Viên - Người đăng: nguyenduyhien2302
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tiểu luận Thực Tình Yêu Sinh Viên 9 10 259