Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: thực trạng nghiên cứu và vận dụng giá trị thặng dư trong nền kinh tế định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 788 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Phần mở đầu
Kinh tế chính trị Mác-Lênin có vai trò quan trọng trong đời sống Xã
hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay yêu cầu học tập, nghiên
cứu kinh tế chính trị Mác-Lênin càng được đặt ra một cách bức thiết, nhằm
khắc phục lạc hậu về lý luận kinh tế, sự giáo điều, tách rời lý luận với cuộc
sống, góp phần hình thành tư duy kinh tế mới. Nước ta đang xây dựng và
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, mà nền kinh tế thị
trường thì luôn gắn liền với các phạm trù và các quy luật kinh tế của nó.
Trong đó có phạm trù giá trị thặng dư hay nói cách khác “sự tồn tại giá trị
thặng dư là một tất yếu khách quan ở Việt Nam khi mà ở Việt Nam ta đang
áp dụng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”.Tuy nhiên hiện nay
chúng ta đang thực hiện nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định
hướng XHCN nhưng trong chừng mực nào đó vẫn tồn tại thành kiến đối
với các thành phần kinh tế tư nhân, tư bản, coi các thành phần kinh tế này
là bóc lột, những nhận thức này không thể xảy ra với một số cán bộ, đảng
viên làm công tác quản lý mà còn xảy ra ngay trong những người trực tiếp
làm kinh tế tư nhân ở nước ta. Mà theo lý luận của Mác thì vấn đề bóc lột
lại liên quan đến “giá trị thặng dư”. Vì thế việc nghiên cứu về chất và
lượng của giá trị thặng dư sẽ giúp chúng ta có nhận thức đúng đắn về con
đường đi lên xây dựng CNXH ở Việt Nam mà đảng và nhà nước ta đã
chọn. Với kiến thức còn hạn hẹp bài viết này chỉ nêu ra những nội dung cơ
bản của “giá trị thặng dư” , cùng một vài ý nghĩa thực tiễn rút ra được khi
nghiên cứu vấn đề này và một số ý kiến để việc vận dụng “giá trị thặng dư”
trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.

Tiểu luận

Thực trạng nghiên cứu và vận
dụng giá trị thặng dư trong
nền kinh tế định hướng XHCN
ở nước ta hiện nay
Bài viết này được chia thành 3 chương:

Chương I: Mặt chất và mặt lượng của giá trị thặng dư. ý nghĩa thực tiễn
của vấn đề nghiên cứu đối với nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị
trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa
Chương II: Thực trạng việc nghiên cứu và vận dụng giá trị thặng dư ở
nước ta hiện nay



Chương III: Một số gải pháp để vận dụng lý luận giá trị thặng dư nhằm
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện
nay

Mặt chất và lượng của giá trị thặng dư và ý nghĩa thực tiễn đối với nước ta
1

Bài viết đã được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của thầy giáo hướng
dẫn, đồng thời được sự giúp đỡ của thư viện trường về nhiều tài liệu tham
khảo bổ ích.

Phần nội dung
Chương 1: Mặt chất v...
Mặt chất và lượng của giá trị thặng dư và ý nghĩa thực tiễn đối với nước ta
1
Phần mở đầu
Kinh tế chính trị Mác-Lênin vai trò quan trọng trong đời sống
hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay yêu cầu học tập, nghiên
cứu kinh tế chính trị Mác-Lênin càng được đặt ra một cách bức thiết, nhằm
khắc phục lạc hậu về lý luận kinh tế, sự giáo điều, tách rời lý luận với cuộc
sống, góp phần hình thành duy kinh tế mới. Nước ta đang xây dựng
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, nền kinh tế thị
trường tluôn gắn liền với các phạm trù các quy luật kinh tế của nó.
Trong đó phạm tgtrị thặng dư hay nói ch khác sự tồn tại giá trị
thặng dư là một tất yếu khách quan ở Việt Nam khi mà ở Việt Nam ta đang
áp dụng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”.Tuy nhiên hiện nay
chúng ta đang thực hiện nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định
hướng XHCN nhưng trong chừng mực nào đó vẫn tồn tại thành kiến đối
với c thành phần kinh tế tư nhân, tư bản, coi các thành phần kinh tế này
bóc lột, những nhận thức này không thể xảy ra với một số n bộ, đảng
viên làm ng tác quản lý còn xảy ra ngay trong những người trực tiếp
làm kinh tế tư nhân nước ta. theo lý luận của Mác thì vấn đề bóc lột
lại liên quan đến “giá trị thặng dư”. thế việc nghiên cứu về chất và
lượng của giá trị thặng dư sẽ giúp chúng ta nhận thức đúng đắn về con
đường đi lên xây dựng CNXH Việt Nam đảng nhà nước ta đã
chọn. Với kiến thức còn hạn hẹp bài viết này chỉ nêu ra những nội dung
bản của gtrị thặng dư” , cùng một vài ý nghĩa thực tiễn rút ra được khi
nghiên cứu vấn đề này và một số ý kiến để việc vận dụng giá trị thặng dư”
trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.
Bài viết này được chia thành 3 chương:
Chương I: Mặt chất mặt lượng của giá trị thặng . ý nghĩa thực tiễn
của vấn đề nghiên cứu đối với nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị
trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa
Chương II: Thực trạng việc nghiên cứu vận dụng giá trị thặng
nước ta hiện nay
Chương III: Một số gải pháp để vận dụng lý luận giá trị thặng nhằm
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta hiện
nay
Tiểu luận
Thực trạng nghiên cứu và vận
dụng giá trị thặng dư trong
nền kinh tế định hướng XHCN
ở nước ta hiện nay

Tiểu luận: thực trạng nghiên cứu và vận dụng giá trị thặng dư trong nền kinh tế định hướng XHCN ở nước ta hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận: thực trạng nghiên cứu và vận dụng giá trị thặng dư trong nền kinh tế định hướng XHCN ở nước ta hiện nay - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tiểu luận: thực trạng nghiên cứu và vận dụng giá trị thặng dư trong nền kinh tế định hướng XHCN ở nước ta hiện nay 9 10 871