Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận tóm tắt Những nguyên lý cơ bản CN Mác Lê nin phần 2

Được đăng lên bởi thaomy0401
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1405 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Đại học Kinh tế TP HCM
Khoa Lý luận Chính trị

BÀI VIẾT
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
(HỌC PHẦN II)

Lớp IBCL01 – K40
Nguyễn Thảo My
STT: 15
MSSV: 3114102 0460

TP Hồ Chí Minh, năm 2015

CHƯƠNG 4 HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ
I.Nền kinh tế sản xuất hàng hóa
Là nền kinh tế sản xuất phát triển mạnh, kỹ thuật được cải tiến, là nền
kinh tế mở. Trong nền kinh tế sản xuất hàng hóa, hàng hóa được trao đổi hoặc
mua bán trên thị trường ( chứ không chỉ để tự cung tự cấp như nền kinh tế tự
nhiên).
1.điều kiện ra đời và tồn tại:
-do phân công lao động xã hội
+ tức là có sự chuyên môn hoá sản xuất, phân chia lao động XH vào các ngành,
các lĩnh vực sản xuất khác
+ khi đó sẽ chỉ sản xuất một hay một vài sản phẩm (sự chuyên môn hóa lao
động ) trong khi họ có nhu cầu sử dụng nhiều loại sản phẩm khác nhau. Do đó,
tất yếu dẫn đến trao đổi mua bán.
- do sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất
+ tức là những người sản xuất trở thành những chủ thể sản xuất, độc lập nhất
định.
+ Do đó, sản phẩm làm ra thuộc quyền sở hữu hoặc do họ chi phối.
2.đặc trưng và ưu thế:
- đặc trưng:
+sản xuất hàng hóa là sản xuất để mua bán, trao đổi, không phải để người sản
xuất ra nó tiêu dùng
+lao động của người sản xuất hàng hóa vừa mang tính tư nhân, vừa mang tính
xã hội.
+ mục đích của sản xuất hàng hóa là giá trị, là lợi nhuận, chứ không phải là giá
trị sử dụng.
-ưu thế:
+ phân công lao động ngày càng sâu sắc, các ngành liên kết ngày càng chặt chẽ
từ đó đẩy mạnh quá trình xã hội hóa sản xuất và lao động.

+tính tách biệt về kinh tế đòi hỏi người sản xuất phải ra sức cải tiến kỹ thuật,
hợp lý hóa sản xuất,…từ đó làm tăng năng suất lao động, thúc đẩy lực lượng sản
xuất phát triển.
+ sản xuất hàng hóa quy mô lớn là hình thức tổ chức kinh tế xã hội hiện đại phù
hợp với xu thế thời đại ngày nay.
+sản xuất hàng hóa là mô hình kinh tế mở, thúc đẩy giao lưu kinh tế, tạo điều
kiện cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.
II. Hàng hóa:
1.khái niệm: hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu
nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán.
2. hai thuộc tính của hàng hóa:
-giá trị sử dụng:
+chất: là công dụng của hàng hóa
+lượng: là thước đo của giá trị sử dụng ấy do thuộc tính tự nhiên quy định.
+là phạm trù vĩnh viễn.
-giá trị:
+chất: là lao động. vì vậy, sản phẩm nào không có lao động của người sản xuất
kết tinh trong đó thì không có giá trị.
+lượng: là lao động hao phí để làm ra hàng hóa. Sản phẩm nào lao động hao phí
để sản xuất ra nó càng nhiều t...
Trường Đại học Kinh tế TP HCM
Khoa Lý luận Chính trị
BÀI VIẾT
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
(HỌC PHẦN II)
Lớp IBCL01 – K40
Nguyễn Thảo My
STT: 15
MSSV: 3114102 0460
TP Hồ Chí Minh, năm 2015
Tiểu luận tóm tắt Những nguyên lý cơ bản CN Mác Lê nin phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận tóm tắt Những nguyên lý cơ bản CN Mác Lê nin phần 2 - Người đăng: thaomy0401
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tiểu luận tóm tắt Những nguyên lý cơ bản CN Mác Lê nin phần 2 9 10 377