Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN ĐỀ TÀI VẤN ĐỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở ĐƠN VỊ

Được đăng lên bởi thuyoanh0705
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 955 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Sinh thời, Hồ Chủ Tịch coi trọng việc thực hiện và phát huy dân chủ, Bác
nói: “Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân”. Trung thành với tư tưởng Hồ
Chí Minh, Đảng ta luôn có những chủ trương, giải pháp nhằm mở rộng và phát
huy dân chủ. Trong sự nghệp đổi mới, Đảng ta xác định cùng với đổi mới về
kinh tế, đổi mới về chính trị với mục tiêu hàng đầu là xây dựng và hoàn thiện
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện và phát huy Quyền làm chủ của nhân
dân lao động. Trong việc thực hiện và phát huy dân chủ, Đảng và Nhà nước ta
đặt biệt coi trọng việc thực hiện dân chủ ở đơn vị cơ sở.
Thực hiện dân chủ ở đơn vị cơ sở là một quá trình thực hiện về dân chủ,
về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội một cách rộng rãi và liên tục với mọi người,
mọi giai cấp, mọi lứa tuổi. Nó được thể hiện dưới hai hình thức là trực tiếp và
đại diện. Phương châm thực hiện dân chủ ở cơ sở là: “Dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra”.
Việc thực hiện dân chủ cơ sở được thực hiện trên tất cả các ngành, các
lĩnh vực, trong đó có ngành y tế. Thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ ở đơn vị
trong ngành y tế nhằm mục đích phổ biến đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng
và Nhà nước về những nội dung cơ bản của Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở
đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng môi trường làm việc thân
thiện, văn hóa, đoàn kết, thống nhất tại các đơn vị trong ngành. Tạo sự chuyển
biến mạnh mẽ về nhận thức và thái độ, tác phong, lề lối làm việc, đảm bảo công
khai, minh bạch, hành vi ứng xử văn hóa của cán bộ công chức, viên chức y tế
trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Ngăn ngừa phòng chống tham nhũng, lãng
phí, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, củng
cố niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế và xây dựng, phát triển đơn vị.
Ngành y tế là một lĩnh vực hoạt động chuyên khoa không thể thiếu trong
đời sống xã hội, liên quan sâu sắc và mật thiết với đời sống nhân dân. Việc thực
hiện dân chủ trong y tế sẽ cải thiện chất lượng công tác của các cán bộ y tế và
chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vì tầm quan trọng của vấn đề
này và với cương vị là một viên chức ngành y tế, tôi đã chọn đề tài để viết tiểu
luận là: “Vấn đề thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ ở đơn vị”. Với mục
đích vận dụng những kiến thức đã học làm rõ tầm quan trọng của dân chủ và
góp phần vào quá trình thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan mình.
1

PHẦN I
VẤN ĐỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ
TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NÓI CHUNG
Mở rộng dân chủ Xã hội chủ nghĩa...
LỜI MỞ ĐẦU
Sinh thời, Hồ Chủ Tịch coi trọng việc thực hiện phát huy dân chủ, Bác
nói: “Dân chủ của quý u nhất của nhân dân”. Trung thành với tưởng Hồ
Chí Minh, Đảng ta luôn những chủ trương, giải pháp nhằm mở rộng phát
huy dân chủ. Trong s nghệp đổi mới, Đảng ta xác định cùng với đổi mới về
kinh tế, đổi mới v chính trị với mục tiêu hàng đầu xây dựng hoàn thiện
nền dân chủ hội chủ nghĩa, thực hiện và phát huy Quyền làm chủ của nhân
dân lao động. Trong việc thực hiện phát huy dân chủ, Đảng Nhà nước ta
đặt biệt coi trọng việc thực hiện dân chủ ở đơn vị cơ sở.
Thực hiện dân chủ đơn vị sở một quá trình thực hiện về dân chủ,
về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội một cách rộng rãi và liên tục với mọi người,
mọi giai cấp, mọi lứa tuổi. được thể hiện dưới hai hình thức trực tiếp
đại diện. Phương châm thực hiện dân chủ cơ sở là: “Dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra”.
Việc thực hiện dân chủ sở được thực hiện trên tất cả c ngành, các
lĩnh vực, trong đó ngành y tế. Thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ đơn vị
trong ngành y tế nhằm mục đích phổ biến đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng
Nhà nước về những nội dung bản của Quy chế thực hiện dân chủ sở
đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng môi trường làm việc thân
thiện, văn hóa, đoàn kết, thống nhất tại c đơn vị trong ngành. Tạo sự chuyển
biến mạnh mẽ về nhận thức thái độ, tác phong, lề lối làm việc, đảm bảo công
khai, minh bạch, hành vi ứng xử văn hóa của cán bộ công chức, viên chức y tế
trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Ngăn ngừa phòng chống tham nhũng, lãng
phí, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, củng
cố niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế và xây dựng, phát triển đơn vị.
Ngành y tế một lĩnh vực hoạt động chuyên khoa không thể thiếu trong
đời sống hội, liên quan sâu sắc mật thiết với đời sống nhân dân. Việc thực
hiện dân chủ trong y tế sẽ cải thiện chất lượng công tác của các cán bộ y tế
chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vì tầm quan trọng của vấn đề
này với cương vị là một viên chức ngành y tế, tôi đã chọn đ tài để viết tiểu
luận : Vấn đề thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ đơn vị”. Với mục
đích vận dụng những kiến thức đã học làm tầm quan trọng của dân chủ
góp phần vào quá trình thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan mình.
1
TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN ĐỀ TÀI VẤN ĐỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở ĐƠN VỊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN ĐỀ TÀI VẤN ĐỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở ĐƠN VỊ - Người đăng: thuyoanh0705
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN ĐỀ TÀI VẤN ĐỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở ĐƠN VỊ 9 10 379