Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận triết

Được đăng lên bởi ngoc-tu-nguyen-vu
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1688 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong lÞch hµng ngµn n¨m tån t¹i ph¸t triÓn cña héi loµi ngêi
chÕ ®é Céng s¶n Nguyªn thñy ®Õn chÕ ®é héi ChiÕm h÷u lÖ, Phong
kiÕn, T b¶n Chñ nghÜa ngµy nay chÕ ®é héi chñ nghÜa, v¨n a nh©n
lo¹i, v¨n hãa cña mçi quèc gia, d©n téc còng kh«ng ngõng biÕn ®æi ph¸t
triÓn. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã, viÖc tiÕp thu, ph¸t triÓn nh÷ng nÐt v¨n hãa
míi viÖc lo¹i nh÷ng nÐt v¨n hãa cò, c hËu khái ®êi sèng héi cña
mçi quèc gia, mçi d©n téc ®Òu ph¶i tu©n theo nh÷ng quy luËt, nh÷ng qu¸ tr×nh
cã tÝnh quy luËt nhÊt ®Þnh.
Nh©n lo¹i kh«ng thÓ xo¸ s¹ch tr¬n tÊt nh÷ng nÐt v¨n hãa ®· ®îc
h×nh thµnh qua mäi thêi ®¹i ®Ó h×nh thµnh nªn mét nÒn v¨n ho¸ hoµn toµn
míi. Ngêi ta còng kh«ng thÓ tïy tiÖn du nhËp mäi trµo lu v¨n hãa cña héi
bªn ngoµi hoÆc gi÷ l¹i tÊt c¸c nÐt v¨n ho¸ ®· lçi thêi. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
g×n gi÷ nÒn v¨n hãa cña mçi quèc gia, mçi d©n téc ®Òu ph¶i ®Æt trong mèi
quan biÖn chøng cña qu¸ tr×nh phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
nÒn v¨n hãa cña mçi quèc gia, mçi d©n téc ®Òu qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tiÕp
thu, chän läc nh÷ng tinh hoa cña nh©n lo¹i, nhng vÉn g×n gi÷ ph¸t huy
nh÷ng gi¸ trÞ v¨n hãa ®Ëm ®µ b¶n s¾c riªng cã. nh vËy, nÒn v¨n hãa cña
nh©n lo¹i míi ngµy cµng tiÕn bé, sinh s«i, n¶y në.
Trong sù pt triÓn m¹nh mÏ nÒn kinh tÕ x· héi cña ViÖt Nam hiÖn nay,
chóng ta ®ang ®øng tríc nh÷ng th¸ch thøc, nh÷ng héi míi. NÕu kh«ng
nhËn thøc ®Çy ®ñ vËn dông mét c¸ch khoa häc c¸c qu¸ tr×nh tÝnh kh¸ch
quan duy vËt, c¸c quy luËt, tÝnh quy luËt cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, chóng ta
sÏ kh«ng thÓ ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn cña níc nhµ mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Bµi
viÕt nµy cña em, trªn c¬ së nh÷ng g× em ®· häc ®îc tõ gi¶ng ®êng, tõ ThÇy, tõ
C«, sÏ chøng minh, luËn gi¶i nh÷ng c¬ së khoa häc cña ®êng lèi pt triÓn nÒn
1
Tiểu luận triết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận triết - Người đăng: ngoc-tu-nguyen-vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tiểu luận triết 9 10 655