Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Triết

Được đăng lên bởi Duy Hùng
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1006 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................1
LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................................2
I. Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến...........................................................3
1. Phép biện chứng là gì?........................................................................................3
2. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.....................................................................4
3. Ý nghĩa phương pháp luận:................................................................................7
II. Mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái..........8
1. Thế nào gọi là tăng trưởng kinh tế?.................................................................8
2. Thế nào gọi là bảo vệ môi trường sinh thái?...................................................8
3. Mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường sinh
thái?.........................................................................................................................9
4. Thực trạng mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái10
5. Một số khuyến nghị nhằm đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo
vệ môi trường........................................................................................................13
KẾT LUẬN.............................................................................................................15
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................16

1

LỜI MỞ ĐẦU

Cuộc sống của chúng ta ngày nay là kết quả của hàng ngàn những mối liên
hệ - mối liên hệ giữa tự nhiên với tự nhiên, mối liên hệ giữa tự nhiên với xã hội,
mối liên hệ giữa xã hội với xã hội… Trong đó, vai trò của tự nhiên, của môi trường
là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên với tốc độ phá hoại môi trường như hiện nay của
con người, môi trường của chúng ta đang dần bị suy thoái, mối liên kết của các
mạng lưới sự sống đang dần bị phá vỡ. Sự tăng trưởng kinh tế ngày càng nhanh,
một mặt nó nâng cao đời sống của người dân nhưng mặt khác nó đang gây một sức
ép mạnh mẽ lên môi trường tự nhiên. Cũng như các nước đang phát triển khác, để
có những kết quả về kinh tế trong giai đoạn trước mắt, chúng ta phải trả giá là mất
đi sự bền vững của các nguồn tài nguyên về lâu dài. Một thập kỷ phát triển nhanh
chóng ở...
MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................1
LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................................2
I. Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến...........................................................3
1. Phép biện chứng là gì?........................................................................................3
2. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.....................................................................4
3. Ý nghĩa phương pháp luận:................................................................................7
II. Mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái..........8
1. Thế nào gọi là tăng trưởng kinh tế?.................................................................8
2. Thế nào gọi là bảo vệ môi trường sinh thái?...................................................8
3. Mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường sinh
thái?.........................................................................................................................9
4. Thực trạng mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái10
5. Một số khuyến nghị nhằm đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo
vệ môi trường........................................................................................................13
KẾT LUẬN.............................................................................................................15
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................16
1
Tiểu luận Triết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Triết - Người đăng: Duy Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tiểu luận Triết 9 10 349