Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận triết học Quy luật lượng chất

Được đăng lên bởi Trần Hùng
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU

TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY, ĐẰNG SAU CÁC HIỆN TƯỢNG
MUÔN HÌNH MUÔN VẺ, CON NGƯỜI DẦN DẦN NHẬN THỨC ĐƯỢC
TÍNH TRẬT TỰ VÀ MỐI LIÊN HỆ CÓ TÍNH LẶP LẠI CỦA CÁC
HIỆN TƯỢNG, TỪ ĐÓ HÌNH THÀNH NÊN KHÁI NIỆM “QUY LUẬT”.
VỚI TƯ CÁCH LÀ PHẠM TRÙ CỦA LÝ LUẬN NHẬN THỨC, KHÁI
NIỆM “QUY LUẬT” LÀ SẢN PHẨM CỦA TƯ DUY KHOA HỌC, PHẢN
ÁNH SỰ LIÊN HỆ CỦA CÁC SỰ VẬT VÀ TÍNH CHỈNH THỂ CỦA
CHÚNG.
CÁC QUY LUẬT CỦA TỰ NHIÊN, CỦA XÃ HỘI CŨNG NHƯ CỦA
TƯ DUY CON NGƯỜI

ĐỀU MANG TÍNH KHÁCH QUAN. CON

NGƯỜI KHÔNG THỂ TẠO RA HOẶC TỰ Ý XOÁ BÓ ĐƯỢC QUY
LUẬT MÀ CHỈ NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG NÓ TRONG THỰC
TIỄN.
QUY LUẬT “TỪ NHỮNG THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG DẪN ĐẾN SỰ
THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI” LÀ MỘT TRONG BA QUY
LUẬT CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT, NÓ CHO BIẾT PHƯƠNG
THỨC CỦA SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN. NHẬN THỨC ĐƯỢC QUY
LUẬT NÀY CÓ Ý NGHĨA RẤT QUAN TRỌNG TRONG HOẠT ĐỘNG
THỰC TIỄN KHI CHÚNG TA XEM XÉT CÁC SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG.
NẾU NHẬN THỨC KHÔNG ĐÚNG QUY LUẬT NÀY SẼ DẪN ĐẾN TƯ
TƯỞNG TẢ KHUYNH, HỮU KHUYNH. TẢ KHUYNH LÀ PHỦ NHẬN
SỰ TÍCH LUỸ VỀ LƯỢNG, MUỐN CÓ NGAY SỰ THAY ĐỔI VỀ
CHẤT, CÒN HỮU KHUYNH LÀ KHI CHẤT ĐÃ BIẾN ĐỔI VƯỢT QUÁ
GIỚI HẠN ĐỘ NHƯNG KHÔNG DÁM THỰC HIỆN SỰ THAY ĐỔI
CĂN BẢN VỀ CHẤT.
1

NƯỚC TA ĐANG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH, BỎ QUA GIAI ĐOẠN
PHÁT TRIỂN CỦA CNTB, VIỆC NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN QUY LUẬT
LƯỢNG- CHẤT SẼ CÓ Ý NGHĨA RẤT LỚN TRONG QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XHCN.
TRONG PHẠM VI CỦA TIỂU LUẬN NÀY, TÔI XIN ĐƯỢC TRÌNH
BÀY NHỨNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NỘI DUNG CỦA QUY
LUẬT LƯỢNG- CHẤT, TRÊN CƠ SỞ ĐÓ RÚT RA Ý NGHĨA THỰC
TIỄN CỦA VIỆC NHẬN THỨC QUY LUẬT NÀY, SỰ VẬN DỤNG QUY
LUẬT NÀY ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG
XHCN Ở VIỆT NAM.
"PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUI LUẬT TỪ NHỮNG THAY ĐỔI
VỀ LƯỢNG DẪN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI.
VIỆC NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG VÀO TRONG HOẠT ĐỘNG
THỰC TIỄN CỦA ANH CHỊ VÀO TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC
TIỄN"
KẾT CẤU CỦA TIỂU LUẬN GỒM 3 PHẦN:
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN I: NHỮNG

VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA QUY LUẬT, TỪ

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG DẪN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT
VÀ NGƯỢC LẠI.
PHẦN II: VẬN DỤNG VÀO QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT
TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM.
PHẦN KẾT LUẬN.

2

DO TRÌNH ĐỘ NHẬN THỨC VỀ VẤN ĐỀ NÀY NÊN TIỂU LUẬN
KHÔNG TRÁNH KHỎI NHỮNG THIẾU SÓT, RẤT MONG NHẬN
ĐƯỢC NHỮNG NHẬN XÉT GÓP Ý CỦA CÔ GIÁO.

PHẦN I
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA QUY LUẬT TỪ NHỮNG THAY ĐỔI
VỀ LƯỢNG DẪN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI

QUY LUẬT NHỮNG THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG DẪN ĐẾN SỰ THAY
ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI LÀ MỘT TRONG NHỮNG QUY LUẬT
CƠ B...
1
M ĐẦU
TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY, ĐẰNG SAU C HIỆN TƯỢNG
MUÔN HÌNH MUÔN VẺ, CON NGƯỜI DẦN DẦN NHẬN THỨC ĐƯỢC
TÍNH TRẬT TỰ VÀ MI LIÊN H TÍNH LẶP LẠI CỦA CÁC
HIỆN TƯỢNG, TỪ ĐÓ HÌNH THÀNH NÊN KHÁI NIỆM “QUY LUẬT”.
VI CH LÀ PHẠM TRÙ CA LUN NHẬN THỨC, KHÁI
NIỆM “QUY LUT” LÀ SẢN PHẨM CỦA TƯ DUY KHOA HỌC, PHN
ÁNH S LIÊN H CỦA CÁC S VẬT VÀ TÍNH CHNH TH CỦA
CHÚNG.
C QUY LUẬT CỦA TỰ NHIÊN, CA XÃ HING NHƯ CỦA
DUY CON NGƯỜI ĐỀU MANG TÍNH KHÁCH QUAN. CON
NGƯI KNG THỂ TẠO RA HOẶC T Ý X ĐƯỢC QUY
LUT MÀ CHỈ NHN THỨC VÀ VẬN DỤNG TRONG THỰC
TIỄN.
QUY LUẬT “TỪ NHỮNG THAY ĐỔI V LƯỢNG DẪN ĐN SỰ
THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI LÀ MỘT TRONG BA QUY
LUT CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT, NÓ CHO BIẾT PHƯƠNG
THỨC CỦA SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIN. NHẬN THỨC ĐƯỢC QUY
LUT NÀY Ý NGHĨA RẤT QUAN TRỌNG TRONG HOT ĐỘNG
THỰC TIỄN KHI CNG TA XEM XÉT C SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG.
NẾU NHẬN THỨC KHÔNG ĐÚNG QUY LUẬT NÀY SDN ĐẾN
TƯỞNG TKHUYNH, HỮU KHUYNH. TẢ KHUYNH LÀ PHNHẬN
S TÍCH LUỸ VỀỢNG, MUỐN NGAY S THAY ĐỔI VỀ
CHẤT, CÒN HỮU KHUYNH LÀ KHI CHẤT ĐÃ BIẾN ĐỔI VƯỢT Q
GIỚI HN ĐỘ NHƯNG KHÔNG DÁM THỰC HIỆN SỰ THAY ĐỔI
CĂN BẢN VỀ CHẤT.
Tiểu luận triết học Quy luật lượng chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận triết học Quy luật lượng chất - Người đăng: Trần Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tiểu luận triết học Quy luật lượng chất 9 10 58