Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận triết học Vận dụng quan điểm lý luận triết học Mác Lênin xây dựng đất nước phát triển theo định hướng XHCN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tiểu luận triết học
"Vận dụng quan điểm lý
luận triết học Mác Lênin
xây dựng đất nước phát
triển theo định hướng
XHCN"

Mục lục
A, Phần mở đầu: ................................................................................................................ 1
B, Phần nội dung:
Chương I: Lý luận hình thái kinh tế - xã hội :
1. Khái niệm hình thái kinh tế xã hội ................................................................................ 2
2. Sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội ............................................................... 2
Chương II Sự lựa chon con đường xây dựng CNXH ở Việt Nam
1. Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở nước ta ................................................. 4
2. Sự lựa chọn con đường xây dựng CNXH ở nước ta ................................................ 5
Định hướng xây dựng CNXH ở nước ta: Đúng hay chệch?
Có người lo ngại rằng: hiện nay ở nhiều nước, chế độ XHCN bị sụp đổ, liệu chúng ta có thể đi
lên CNXH được không?
Đi lên CNXH ở nước ta là một tất yếu khách quan
Chương III: Quá trình đi lên CNXH ở nước ta thực trạng và giải pháp
1. Thực trạng quá trình đi lên CNXH ở nước ta .......................................................... 8
2. Từng bước khắc phục khó khăn trong trong quá trình đi lên CNXH
ở nước ta ...................................................................................................................... 9
Thiết lập từng bước QHSX XHCN từ thấp đến cao với sự đa dạng về hình thức sở hữu
C, Kết luận....................................................................................................................... 12

MỞ ĐẦU
Năm 1975, giải phóng miền Nam, đất nước việt Nam hoàn toàn độc lập, hai miền Nam Bắc
thống nhất, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, đó là cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội
(CNXH). Sự lựa chọn con đường đi lên CNXH ở nước ta là sự lựa chọn đúng đắn hay sai lệch? Vì
sao không đi theo con đường TBCN mà kiên định đi theo CNXH ? trong khi đây là giai đoạn phát
triển kỳ diệu,là thành tựu của nhân loại.Bên cạnh đó lịch sử thế giới đã cho thấy nhiều bài học kinh
nghiệm về sự sụp đổ CNXH ở Liên Xô đã tồn tại hơn 70 năm,ở các nước Đông Âu hơn 40 năm kể
từ 1945.Đó là những nước đều đạt những thành tựu to lớn về khoa học kỹ thuật,về kinh tế xã
hội.Trong khi,xã hội Việt Nam là một nước có nền kinh tế nghèo nàn,lạc hậu ở Đông Nam á.Vốn là
một xã hội phong kiến trong hơn 1000 năm,và chịu ách thống trị của thực dân Pháp trong gần 100
năm, cho nên xã hội Vệt Nam man...
Tiểu luận triết học
"Vận dụng quan điểm lý
luận triết học Mác Lênin
xây dựng đất nước phát
triển theo định hướng
XHCN"
Tiểu luận triết học Vận dụng quan điểm lý luận triết học Mác Lênin xây dựng đất nước phát triển theo định hướng XHCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận triết học Vận dụng quan điểm lý luận triết học Mác Lênin xây dựng đất nước phát triển theo định hướng XHCN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tiểu luận triết học Vận dụng quan điểm lý luận triết học Mác Lênin xây dựng đất nước phát triển theo định hướng XHCN 9 10 243