Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: Tư duy mới của Đảng về Kinh tế thị trường trong 20 năm đổi mới ở nước ta

Được đăng lên bởi nguyenducanhqn-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiểu luận: Tư duy mới của Đảng về Kinh tế thị trường trong 20 năm đổi mới ở nước
ta

MỤC LỤC

I.

Mở đầu

II.

Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kì đổi mới
a. Tư duy của Đảng về Kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII
b. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X

III.

Những thay đổi về tư duy của Đảng ta

IV.

Những thành tựu của Đảng sau 20 năm đổi mới

V.

Phương hướng và giải pháp của Đảng về tư duy kinh tế thị trường
trong những năm tiếp
a. Các yếu tố cơ bản thay đổi tư duy kinh tế của Đảng ta:\
b. Những khó khăn và phương hướng trong thời gian tới về đổi mới tư duy kinh tế
của Đảng ta

VI.

Kết luận

I.

Mở đầu:

Tiểu luận: Tư duy mới của Đảng về Kinh tế thị trường trong 20 năm đổi mới ở nước
ta

Đất nước ta sau 20 năm đổi mới đã có những bước phát triển rực rỡ. Nền kinh tế chuyển đổi
từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn. Tốc độ phát triển bình quân 7,5%. Tổng
kim ngạch xuất nhập khẩu 2005 trên 80 tỷ USD. Các thành phần kinh tế phát triển nhanh
chóng, đa dạng. Đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt về nhiều mặt: kinh tế, y tế, văn
hoá, xã hội…
Việt Nam đang dần khẳng định vai trò của mình trên trường quốc tế. Tuy nhiên nước ta vẫn
còn là một nước nghèo, kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng khá lớn trong nền kinh tế quốc dân.
Thu nhập bình quân đầu người còn thấp, tệ nạn xã hội tham ô tham nhũng vẫn tồn tại và phát
triển. Đảng và Nhà nước đã khẳng định quyết tâm dẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, phát triển
nền kinh tế nhiều thành phần, định hướng XHCN, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nghèo
nàn, lạc hậu, kém phát triển để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công
nghiệp.
Và trong xu thế hội nhập kinh tế, Việt Nam ta đang trên đường phát triển công nghiệp hoáhiện đại hoá đất nước. Việc đặt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước là
tiêu chí hàng đầu thì một vấn đề không kém phần quan trọng và cần thiết là phát triển nền kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi vì khi một đất nước nghèo nàn, lạc hậu thì cũng
đồng nghĩa với đất nước đó sẽ là con nợ, sẽ lệ thuộc, và thậm chí có thể trở thành thuộc địa
của những nước khác. Vì thế, để phát triển kinh tế thì ngoài việc chúng ta cần phải phát huy và
tận dụng rất nhiều nguồn lực như: nguồn lực tự nhiên, nguồn nhân lực, vốn đầu tư, khoa học...
thì Đảng ta cần có một đường lối tư duy đúng đắn để phát triển nền Kinh ...
Tiểu luận: Tư duy mới của Đảng về Kinh tế thị trường trong 20 năm đổi mới ở nước
ta
MỤC LỤC
I. Mở đầu
II. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kì đổi mới
a. Tư duy của Đảng về Kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII
b. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X
III. Những thay đổi về tư duy của Đảng ta
IV. Những thành tựu của Đảng sau 20 năm đổi mới
V. Phương hướng giải pháp của Đảng về duy kinh tế th trường
trong những năm tiếp
a. Các yếu tố cơ bản thay đổi tư duy kinh tế của Đảng ta:\
b. Những khó khăn phương hướng trong thời gian tới về đổi mới duy kinh tế
của Đảng ta
VI. Kết luận
I. Mở đầu:
Tiểu luận: Tư duy mới của Đảng về Kinh tế thị trường trong 20 năm đổi mới ở nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận: Tư duy mới của Đảng về Kinh tế thị trường trong 20 năm đổi mới ở nước ta - Người đăng: nguyenducanhqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tiểu luận: Tư duy mới của Đảng về Kinh tế thị trường trong 20 năm đổi mới ở nước ta 9 10 217