Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi becnuli
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DẪN LUẬN
I.

Lý do chọn đề tài

Chủ tịch Hồ Chí Minh - bậc vĩ nhân của dân tộc Việt Nam, là người học trò xuất sắc của C.Mác, Ph.
Ăngghen và V.I. Lênin. Người đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện
lịch sử, văn hoá và con người Việt Nam, giải đáp những yêu cầu lý luận và thực tiễn, đưa cách mạng Việt
Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, cống hiến rất lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân
tộc Việt Nam trong thế kỉ 20.
Đề tài này sẽ làm rõ những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là về những tư tưởng
đúng đắn, tiến bộ & sáng tạo trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Từ đó, nâng cao hơn nữa
cho việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc
cũng như toàn bộ tư tưởng của Người.
Khai thác, học tập, nghiên cứu, hệ thống hoá tri thức và vận dụng di sản tinh thần phong phú của
Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay là một trong những nhiệm vụ cần
thiết của mọi công dân Việt Nam, không chỉ của riêng những người làm công tác nghiên cứu, lý luận
mà còn của cả thế hệ trẻ, sinh viên-học sinh hiện nay.
Xuất phát những lý do trên, em xin được lựa chọn đề tài: “Bằng những kiến thức đã học, anh
(chị) hãy làm rõ những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Noi
gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh (chị) xác định trách nhiệm của mình như thế nào đối với nhiệm vụ
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay?” làm đề tài tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Mục đích của đề tài
Bài tiểu luận này có mục đích là:
- Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh & những cống hiến của Người trong cách mạng giải phóng
dân tộc
- Giúp sinh viên có thêm kiến thức về con đường đi đến độc lập tự do của Việt Nam ta
- Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức đã học và có thêm nhiều kiến thức mới
III.
Ý nghĩa của đề tài
Nâng cao nhận thức về vai trò, cống hiến to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp
cách mạng giải phóng dân tộc, bồi dưỡng, củng cố cho sinh viên lập trường, quan điểm cách
mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
IV.
Phương pháp nghiên cứu
Thu thập thông tin từ tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh, báo chí, truyền hình, các trang mạng xã
hội, báo giấy & báo điện tử… cùng những hiểu biết bản thân để hệ thống thông tin thành
từng chương, từng mục rõ ràng, khoa học. Sau đó đưa ra nhận xét đánh giá, kết luận đề tài
trên phương diện khách quan nhất.
Tiểu luận được dựa trên phương pháp duy vật biện chứng, phương p...
DẪN LUẬN
I. Lý do chọn đề tài
Chủ tịch Hồ Chí Minh - bậc vĩ nhân của dân tộc Việt Nam, là người học txuất sắc của C.Mác, Ph.
Ăngghen V.I. Lênin. Người đã vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-nin o điều kiện
lịch sử, n hoá con người Việt Nam, giải đáp nhữngu cầu luận và thực tiễn, đưa cách mạng Việt
Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, cống hiến rất lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân
tộc Việt Nam trong thế kỉ 20.
Đề tài này sẽ làm rõ những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là về những tư tưởng
đúng đắn, tiến bộ & sáng tạo trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Từ đó, nâng cao hơn nữa
cho việc học tập, nghiên cứu giảng dạy tưởng Hồ Chí Minh về ch mạng giải phóng dân tộc
cũng như toàn bộ tư tưởng của Người.
Khai thác, học tập, nghiên cứu, hệ thống hoá tri thức vận dụng di sản tinh thần phong phú của
Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay một trong những nhiệm vụ cần
thiết của mọi công dân Việt Nam, không chỉ của riêng những người làm công c nghiên cứu, luận
mà còn của cả thế hệ trẻ, sinh viên-học sinh hiện nay.
Xuất phát những do trên, em xin được lựa chọn đề tài: “Bằng những kiến thức đã học, anh
(chị) hãy làm những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Noi
gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh (chị) xác định trách nhiệm của mình như thế nào đối với nhiệm vụ
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay?” làm đề tài tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
II. Mục đích của đề tài
Bài tiểu luận này có mục đích là:
- Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh & những cống hiến của Người trong cách mạng giải phóng
dân tộc
- Giúp sinh viên có thêm kiến thức về con đường đi đến độc lập tự do của Việt Nam ta
- Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức đã học và có thêm nhiều kiến thức mới
III. Ý nghĩa của đề tài
Nâng cao nhận thức về vai trò, cống hiến to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp
cách mạng giải phóng dân tộc, bồi dưỡng, củng cố cho sinh viên lập trường, quan điểm cách
mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
IV. Phương pháp nghiên cứu
Thu thập thông tin từ tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh, báo chí, truyền hình, các trang mạng xã
hội, báo giấy & báo điện tử… cùng những hiểu biết bản thân để hệ thống thông tin thành
từng chương, từng mục rõ ràng, khoa học. Sau đó đưa ra nhận xét đánh giá, kết luận đề tài
trên phương diện khách quan nhất.
Tiểu luận được dựa trên phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp trừu tượng hóa khoa
học, phương pháp thống kê, logic, lịch sử.
Cơ sơ phương pháp luận:
- Bảo đảm sự thống nhất, nguyên tắc tính đảng, và tính khoa học
- Quan điểm thực tiễn và nguyên tắc lý luận gắn liền thực tiễn
- Quan điểm lịch sử cụ thể
- Quan điểm toàn diện và hệ thống
1
Tiểu luận Tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Tư tưởng HCM - Người đăng: becnuli
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tiểu luận Tư tưởng HCM 9 10 368