Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận tư tưởng HCM về nhà nước của dân, do dân và vì dân

Được đăng lên bởi Quách Thưởng
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1464 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tiểu luận
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước
của dân, do dân và vì dân

MỤC LỤC
MỤC LỤC.........................................................................................................................1
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân..........2
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN,
VÌ DÂN...........................................................................................................................7
Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động.........................7
Nhà nước của dân....................................................................................................8
Nhà nước do dân......................................................................................................8
Nhà nước vì dân.......................................................................................................9
Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính
nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước.......................................................................9
Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.............9
Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân, tính dân tộc..............11
Tư tưởng Hồ Chí Minh về một Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ..................11
Xây dựng một Nhà nước hợp hiến.........................................................................12
Quản lý nhà nước bằng pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào trong cuộc sống
...............................................................................................................................12
Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Nhà nước đủ đức và tài.........13
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh, hoạt động có
hiệu quả......................................................................................................................14
Đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước...............14
Tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng.............16
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước...................................................................19

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì
dân
Thứ tư, 22 Tháng 8 2007 08:03

Khát vọng cháy bỏng trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là giành độc lập cho dân tộc,
đem lại tự do và hạnh phúc cho nhân dân. "Tôi chỉ có một s...
Tiểu luận
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước
của dân, do dân và vì dân
Tiểu luận tư tưởng HCM về nhà nước của dân, do dân và vì dân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận tư tưởng HCM về nhà nước của dân, do dân và vì dân - Người đăng: Quách Thưởng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tiểu luận tư tưởng HCM về nhà nước của dân, do dân và vì dân 9 10 3