Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về vấn đề đoàn kết dân tộc

Được đăng lên bởi Bắc Đào
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN
TỘC
Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc ta và của
nhân loại, đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, một hệ thống tư tưởng về nhiều mặt.
Trong đó tư tưởng về đại đoàn kết là tư tưởng nổi bật, có giá trị trường tồn đối với quá trình phát triển
của dân tộc ta và của toàn nhân loại. Đấy là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và
trong hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh và đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng ta, gắn liền
với những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.

I.

CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc có nguồn gốc từ nhiều yếu tố và được hình thành trên cơ sở kế thừa
và phát triển chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đoàn kết của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, đặc biệt là đã
vận dụng và phát triển sáng tạo, chủ nghĩa Mác – Lênin phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của Việt Nam
trong từng giai đoạn cách mạng.

1-Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng của dân tộc Việt Nam .
Đề cập đến chủ nghĩa yêu nước của dân tộc, chủ tịch Hồ Chí Minh viết: ” Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.
Đó là một truyền thống quý báu của ta từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó
kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ
bán nước và cướp nước”.
Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cộng đồng, ý thức cố kết
dân tộc, đoàn kết dân tộc Việt Nam đã hình thành và củng cố, tạo thành một truyền thống bền vững. Tinh thần ấy,
tình cảm ấy theo thời gian đã trở thành lẽ sống của mỗi con người Việt Nam, làm cho vận mệnh mỗi cá nhân gắn
chặt vào vận mệnh của cộng đồng, vào sự sống còn và phát triển của dân tộc. Nó là cơ sở của ý chí kiên cường, bất
khuất, tinh thần dũng cảm hy sinh vì dân, vì nước của mỗi con người Việt Nam, đồng thời là giá trị tinh thần thúc
đẩy sự phát triển của cộng đồng và của mỗi cá nhân trong quá trình dựng nước và giữ nước, làm nên truyền thống
yêu nườc, đoàn kết của dân tộc. Dù lúc thăng, lúc trầm nhưng chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đoàn kết của
dân tộc Việt Nam bao giờ cũng là tinh hoa đã được hun đúc và thử nghiệm qua hàng nghìn năm lịch sử chinh phục
thiên nhiên và chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc của ông cha ta. Chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết,
cộng ...
TƯ TƯNG H CH MINH V ĐI ĐON KT DÂN
TC
hủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc đại, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc ta của
nhân loại, đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần giá, một hệ thống tư tưởng về nhiều mặt.
Trong đó tư tưởng về đại đoàn kết tư tưởng nổi bật, có giá trị trường tồn đối với quá trình phát triển
của dân tộc ta của toàn nhân loại. Đấy tưởng xuyên suốt nhất quán trong duy luận
trong hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh và đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng ta, gắn liền
với những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.
I. CƠ S HÌNH THNH TƯ TƯNG H CH MINH
V ĐI ĐON KT DÂN TC
 !"#$%&
'(")*+&#,"*&-&.&/-012/3
45'(")%(-*+&(67#'8 ',!!25)*&92:&;
"&(;<
1-Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng của dân tộc Việt Nam
<
=4'*+&#,*&-*>?@A&;/B#,<
=/;"CD1(*&&E&&-;FGC1>E;/.-!HI/%JG-
;/%J8;;K-/,-/,C&;L%M);-.-I!;IN/O
1(,,',@<
"NC&.;M,P,-H#,Q/,DR-DR
-92:&;3!*-;"1P<HI-
!N;IST&3"/K%*&;FT92:&;-/;4;2;F(Q
04;2*&-%M%B'(")*&<:/$%*&D#T-1I
I-HON;%!-!,*&;FT92:&;-T/(">HU
V%M'(")*&*&;F("C("!M,P,-/;#"
#T-*&<A8/U.-/U"H;*+&#,"*&
92:&;1&TO/&3 UW2;C&!.;/>%W'5
##0E;1N2GC*&J&&<*+&#,-"-
*&92:&;/$%H#-%E&%M!
<
2- Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin
*+&(X7#"Y-(;/%M2'*&CHU-/T%(/>%WZ&
I'J%N;M2&"B//3(;'N"-/#;JJ/$%)
EM/M/ /,*&(;<*+&(X/#3["&(1>('1RTMN
'<7#X"Y-%M/#&I'-",//#;&I'J,J/%RH
-1NN;Q/ *&(;J%N<\YJ%M!W*&&%
/&,O#'*&-R&I'J%N-!(;J%NJ)M2 <
Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về vấn đề đoàn kết dân tộc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về vấn đề đoàn kết dân tộc - Người đăng: Bắc Đào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về vấn đề đoàn kết dân tộc 9 10 746