Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi mnhat995
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DẪN LUẬN
I.

Lý do chọn đề tài

Chủ tịch Hồ Chí Minh - bậc vĩ nhân của dân tộc Việt Nam, là người học trò xuất sắc
của C.Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin. Người đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ
nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện lịch sử, văn hoá và con người Việt Nam, giải đáp những
yêu cầu lý luận và thực tiễn, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi
khác, cống hiến rất lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong thế kỉ
20.
Đề tài này sẽ làm rõ những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là về
những tư tưởng đúng đắn, tiến bộ & sáng tạo trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân
tộc. Từ đó, nâng cao hơn nữa cho việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng Hồ Chí
Minh về cách mạng giải phóng dân tộc cũng như toàn bộ tư tưởng của Người.
Khai thác, học tập, nghiên cứu, hệ thống hoá tri thức và vận dụng di sản tinh thần
phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay là một
trong những nhiệm vụ cần thiết của mọi công dân Việt Nam, không chỉ của riêng những
người làm công tác nghiên cứu, lý luận mà còn của cả thế hệ trẻ, sinh viên-học sinh hiện
nay.
Xuất phát những lý do trên, em xin được lựa chọn đề tài: “Bằng những kiến thức đã
học, anh (chị) hãy làm rõ những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp
giải phóng dân tộc. Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh (chị) xác định trách nhiệm
của mình như thế nào đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay?”
làm đề tài tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Mục đích của đề tài
Bài tiểu luận này có mục đích là:
- Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh & những cống hiến của Người trong cách mạng
giải phóng dân tộc
- Giúp sinh viên có thêm kiến thức về con đường đi đến độc lập tự do của Việt Nam
ta
- Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức đã học và có thêm nhiều kiến thức mới
III.
Ý nghĩa của đề tài
Nâng cao nhận thức về vai trò, cống hiến to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh
trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bồi dưỡng, củng cố cho sinh
viên lập trường, quan điểm cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội.
II.

IV.

-

Phương pháp nghiên cứu
Thu thập thông tin từ tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh, báo chí, truyền hình, các
trang mạng xã hội, báo giấy & báo điện tử… cùng những hiểu biết bản thân để
hệ thống thông tin thành từng chương, từng mục rõ ràng, khoa học. Sau đó đưa
ra nhận xét đánh giá, kết luận đề tài trên phương diện khách quan nhất.
Tiểu luận được dựa trên phương pháp duy vật biện chứng...
DẪN LUẬN
I. Lý do chọn đề tài
Chủ tịch Hồ Chí Minh - bậc vĩ nhân của n tộc Việt Nam, là người học trò xuất sắc
của C.Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin. Người đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ
nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện lịch sử, văn hoá con người Việt Nam, giải đáp những
yêu cầu luận thực tiễn, đưa cách mạng Việt Nam đi t thắng lợi này đến thắng lợi
khác, cống hiến rất lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong thế kỉ
20.
Đề tài này sẽm những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất về
những tưởng đúng đắn, tiến bộ & sáng tạo trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân
tộc. Từ đó, nâng cao hơn nữa cho việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng Hồ Chí
Minh về cách mạng giải phóng dân tộc cũng như toàn bộ tư tưởng của Người.
Khai thác, học tập, nghiên cứu, hệ thống hoá tri thức và vận dụng di sản tinh thần
phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay là một
trong những nhiệm vụ cần thiết của mọi công dân Việt Nam, không chỉ của riêng những
người làm công tác nghiên cứu, luận còn của cả thế hệ trẻ, sinh viên-học sinh hiện
nay.
Xuất phát những lý do trên, em xin được lựa chọn đề tài: “Bằng những kiến thức đã
học, anh (chị) hãy làm rõ những cống hiến của Chủ tịch Hồ C Minh trong sự nghiệp
giải phóng dân tộc. Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh (chị) xác định trách nhiệm
của mình như thế nào đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay?”
làm đề tài tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
II. Mục đích của đề tài
Bài tiểu luận này có mục đích là:
- Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh & những cống hiến của Người trong cách mạng
giải phóng dân tộc
- Giúp sinh viên có thêm kiến thức về con đường đi đến độc lập tự do của Việt Nam
ta
- Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức đã học và có thêm nhiều kiến thức mới
III. Ý nghĩa của đề tài
Nâng cao nhận thức về vai trò, cống hiến to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh
trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bồi dưỡng, củng cố cho sinh
viên lập trường, quan điểm cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội.
Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: mnhat995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh 9 10 836