Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận vai trò của Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng

Được đăng lên bởi thutranpsu-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG
1. Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường đúng đắn cho cách mạng Việt
Nam: con đường cách mạng vô sản – mở tiền đề cho việc thành lập
Đảng cộng sản.
1.1.
1.2.

Hoàn cảnh đất nước ta trước khi Bác ra đi tìm đường cứu nước
Quá trình tìm đường cứu nước của Nguyên Ái Quốc

2. Sau khi tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, Nguyễn Ái Quốc tích cực
chuẩn bị mọi mặt cho sự ra đời của một chính đảng vô sản ở Việt Nam
2.1. Chuẩn bị về tư tưởng
2.1.1 Thời kỳ ở Pháp (1919-1923) : Người xác định kẻ thù chính của
nhân dân ta
2.1.2 Thời kỳ ở Liên Xô (1923-1924) : Người tham gia hoạt động
quốc tế và học tập kinh nghiệm từ Cách mạng Tháng Mười
Nga
2.1.3 Thời kỳ ở Trung Quốc (1924-1927) : Hình thành quan niệm lý
luận cách mạng cơ bản
2.2. Chuẩn bị về tổ chức
2.2.1. Các tổ chức do Người thành lập ra
2.2.2. Cách thức truyền bá chủ nghĩa Mác- Lenin của Hội Việt
Nam cách mạng thanh niên
3. Năm 1930, Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chủ trì Hội nghị hợp nhất thành
lập Đảng và soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
3.1. Nguyễn Ái Quốc đứng đầu trong hội nghị thành lập Đảng
3.2. Người đã soạn thảo ra cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
C. KẾT LUẬN
D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A.

MỞ ĐẦU

Ngày 3-2-1930, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp chống
thực dân Pháp của nhân dân ta đó là việc thành lập đảng cộng sản Việt Nam, mở ra
một trang sử mới đầy vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Trong đó vai trò to lớn nhất
thuộc về Hồ Chủ tịch, Người là cha đẻ của Đảng ta, là tượng trưng của sự kết hợp
nhuần nhuyễn giữa tư tưởng độc lập, tự do với tư tưởng cộng sản chủ nghĩa; giữa
chủ nghĩa yêu nước nồng nàn với quốc tế vô sản. Người đã tiếp thu, phát huy tốt
đẹp nhất truyền thống của dân tộc Việt Nam và kết hợp những truyền thống ấy với
tư tưởng cách mạng triệt để của thời đại ngày nay, tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin.
Người đã sáng lập Đảng ta và rèn luyện đảng ta thành một đảng cách mang chân
chính của giai cấp công nhân, sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất, sáng lập Lực
lượng vũ trang nhân dân, sáng lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và phấn đấu
không mệt mỏi dể góp phần tăng cường đoàn kết trong phong trào cộng sản và
công nhân quốc tế. Người luôn chăm lo rèn luyện cán bộ, đảng viên và không
ngừng “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”.
Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với giai đoạn lịch sử vẻ vang nhất của
dân tộc Việt Nam và với thời kì đấu tranh sôi nổi nhất của cách mạng thế giới. Hồ
Chủ tịch là vị anh hùng dân tộc vĩ đại, lãnh tụ vô cùng kí...
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG
1. Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường đúng đắn cho cách mạng Việt
Nam: con đường cách mạng sản mở tiền đề cho việc thành lập
Đảng cộng sản.
1.1. Hoàn cảnh đất nước ta trước khi Bác ra đi tìm đường cứu nước
1.2. Quá trình tìm đường cứu nước của Nguyên Ái Quốc
2. Sau khi tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, Nguyễn Ái Quốc tích cực
chuẩn bị mọi mặt cho sự ra đời của một chính đảng vô sản ở Việt Nam
2.1. Chuẩn bị về tư tưởng
2.1.1 Thời kỳ Pháp (1919-1923) : Người xác định kẻ tchính của
nhân dân ta
2.1.2 Thời kỳ Liên (1923-1924) : Người tham gia hoạt động
quốc tế học tập kinh nghiệm từ Cách mạng Tháng Mười
Nga
2.1.3 Thời kỳ ở Trung Quốc (1924-1927) : Hình thành quan niệm
luận cách mạng cơ bản
2.2. Chuẩn bị về tổ chức
2.2.1. Các tổ chức do Người thành lập ra
2.2.2. Cách thức truyền chủ nghĩa Mác- Lenin của Hội Việt
Nam cách mạng thanh niên
3. Năm 1930, Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chủ t Hội nghị hợp nhất thành
lập Đảng và soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
3.1. Nguyễn Ái Quốc đứng đầu trong hội nghị thành lập Đảng
3.2. Người đã soạn thảo ra cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
C. KẾT LUẬN
D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiểu luận vai trò của Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận vai trò của Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng - Người đăng: thutranpsu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tiểu luận vai trò của Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng 9 10 858