Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận về các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị VN

Được đăng lên bởi 13143017
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 4383 lần   |   Lượt tải: 33 lần
MỞ ĐẦU
1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ.

Trong mọi xã hội có giai cấp, quyền lực của giai cấp cầm quyền được thực hiện bằng một hệ
thống thiết chế và tổ chức chính trị nhất định. Đó là hệ thống chính trị.
Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị hợp pháp trong xã hội, bao gồm các
đảng phái chính trị, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội được liên kết với nhau trong một
hệ thống tổ chức, nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội; củng cố, duy trì và phát
triển chế độ chính trị phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền.
Hệ thống chính trị xuất hiện cùng với sự thống trị của giai cấp nhà nước nhằm thực hiện đường
lối chính trị của giai cấp cầm quyền. Do đó, hệ thống chính trị mang bản chất giai cấp. Trong
chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân và nhân dân lao động là chủ thể thực sự của quyền lực, tự
mình tổ chức và quản lý xã hội, quyết định nội dung hoạt động của hệ thống chính trị xã hội
chủ nghĩa.
2. BẢN CHẤT VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ.
a. Bản chất:
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt
Nam, nhân dân ta đã đứng lên làm cách mạng, giành lấy quyền lực và tổ chức ra hệ thống chính
trị của mình. Vì vậy, hệ thống chính trị ở nước ta có những bản chất sau:
Một là, hệ thống chính trị ở nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân, nghĩa là các tổ chức
trong hệ thống chính trị đều đứng vững trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhân. Từ đó
đã quy định chức năng, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị, đảm
bảo quyền làm chủ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Hai là, bản chất dân chủ của hệ thống chính trị ở nước ta thể hiện trước hết ở chỗ: Quyền lực
thuộc về nhân dân với việc Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, dưới sự lãnh
đạo của Đảng - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp
công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, thiết lập sự thống trị của đa số nhân dân với
thiểu số bóc lột.
Ba là, bản chất thống nhất không đối kháng của hệ thống chính trị ở nước ta. Bản chất đó dựa
trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu, về sự thống nhất giữa những lợi ích căn
bản của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc.
b. Đặc điểm của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay:
Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay có những đặc điểm cơ bản sau:

Một là, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta đều lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh làm nền tảng...
MỞ ĐẦU
1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ.
Trong mọi hội giai cấp, quyền lực của giai cấp cầm quyền được thực hiện bằng một hệ
thống thiết chế và tổ chức chính trị nhất định. Đó là hệ thống chính trị.
Hệ thống chính trị một chỉnh thể các tổ chức chính trị hợp pháp trong hội, bao gồm các
đảng phái chính trị, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội được liên kết với nhau trong một
hệ thống tổ chức, nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội; củng cố, duy trì và phát
triển chế độ chính trị phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền.
Hệ thống chính trị xuất hiện cùng với sự thống trị của giai cấp nhà nước nhằm thực hiện đường
lối chính trị của giai cấp cầm quyn. Do đó, hệ thống chính trị mang bản chất giai cấp. Trong
chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân và nhân dân lao động là chủ thể thực sự của quyền lực, tự
mình tổ chức quản hội, quyết định nội dung hoạt động của hệ thống chính trị hội
chủ nghĩa.
2. BẢN CHẤT VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ.
a. Bản chất:
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt
Nam, nhân dân ta đã đứng lên làm cách mạng, giành lấy quyền lực tổ chức ra hệ thống chính
trị của mình. Vì vậy, hệ thống chính trị ở nước ta có những bản chất sau:
Một là, hệ thống chính trị nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân, nghĩa các tổ chức
trong hệ thống chính trị đều đứng vững trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhân. Từ đó
đã quy định chức năng, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của toàn bộ hthống chính trị, đảm
bảo quyền làm chủ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Hai là, bản chất dân chủ của hệ thống chính tr nước ta thể hiện trước hết chỗ: Quyền lực
thuộc về nhân dân với việc Nhà nước của nhân dân, do nhân dân nhân dân, dưới sự lãnh
đạo của Đảng - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp
công nhân, nhân dân lao động của cả dân tộc, thiết lập sự thống trị của đa số nhân dân với
thiểu số bóc lột.
Ba là, bản chất thống nhất không đối kháng của hệ thống chính trị nước ta. Bản chất đó dựa
trên sở chế độ công hữu về liệu sản xuất chủ yếu, về sự thống nhất giữa những lợi ích căn
bản của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc.
b. Đặc điểm của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay:
Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay có những đặc điểm cơ bản sau:
Tiểu luận về các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận về các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị VN - Người đăng: 13143017
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tiểu luận về các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị VN 9 10 610