Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận về phạm trù khả năng và hiện thực

Được đăng lên bởi Diễmm Nguyễn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1118 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HVTH: Đặng Trần Quang

GVHD: PGS-TS. Lê Thanh Sinh
Mục Lục
Trang

Phần 1: Đặt Vấn đề.........................................................................................................2
Phần 2: Lý luận chung về cặp phạm trù khả năng hiện thực.........................................4
I. Các khái niệm ........................................................................................................4
1. Phạm trù hiện thực...........................................................................................4
2. Phạm trù khả năng...........................................................................................4
II. Mối quan hệ biện chứng Khả năng – Hiện thực..................................................5
III. Một số kết luận về mặt phương pháp luận .........................................................6
Phần 3: Vận dụng cặp phạm trù khả năng-hiện thực......................................................7
Phần 4: Kết luận..............................................................................................................13
Danh mục tài liệu tham khảo..........................................................................................15

Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
Triết học là một hình thái ý thức xã hội, là học thuyết về những nguyên tắc
chung của tồn tại và nhận thức. Triết học được coi là “khoa học của mọi khoa học”, nội
dung chính của nó bàn về con người và vị trí của con người trong thế giới mà họ đang
Khả năng – Hiện thực, lý luận và thực tiễn quản lý doanh nghiệp

Trang 1

HVTH: Đặng Trần Quang

GVHD: PGS-TS. Lê Thanh Sinh

sinh sống, có lẽ chính vì vậy mà triết học vừa mang tính tổng quát vừa mang tính cụ
thể đối với mọi hoạt động trong xã hội cả về lý luận và thực tiễn.
Triết học là bộ môn nghiên cứu về những vấn đề chung và cơ bản của con
người, thế giới quan và vị trí con người trong thế giới quan, những vấn đề có kết nối
với chân lý, sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức và ngôn ngữ. Triết học được
phân biệt với những môn khoa học khác bằng cách thức mà nó giải quyết vấn đề trên,
đó là ở tính phê phán, phương pháp tiếp cận có hệ thống chung nhất và sự phụ thuộc
của nó vào tính duy lý trong việc lập luận.
Cùng với sự phát triển của xã hội trong tiến trình phát triển của lịch sử loài
người, các ngành khoa học nói chung và triết học nói riêng cũng có những bước phát
triển mạnh mẽ và nằm trong tiến trình phát triển đó, triết học Mác - Lênin ra đời như
một sự tất yếu ngẫu nhiên. Không chỉ đứng trên lập tr...
HVTH: Đặng Trần Quang GVHD: PGS-TS. Lê Thanh Sinh
M c L c
Trang
Phần 1: Đặt Vấn đề.........................................................................................................2
Phần 2: Lý luận chung về cặp phạm trù khả năng hiện thực.........................................4
I. Các khái niệm ........................................................................................................4
1. Phạm trù hiện thực...........................................................................................4
2. Phạm trù khả năng...........................................................................................4
II. Mối quan hệ biện chứng Khả năng – Hiện thực..................................................5
III. Một số kết luận về mặt phương pháp luận .........................................................6
Phần 3: Vận dụng cặp phạm trù khả năng-hiện thực......................................................7
Phần 4: Kết luận..............................................................................................................13
Danh mục tài liệu tham khảo..........................................................................................15
Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
Triết học là một hình thái ý thức hội, học thuyết về những nguyên tắc
chung của tồn tại và nhận thức. Triết học được coi là “khoa học của mọi khoa học”, nội
dung chính của bàn về con người vị trí của con người trong thế giới họ đang
Khả năng – Hiện thực, lý luận và thực tiễn quản lý doanh nghiệp Trang 1
Tiểu luận về phạm trù khả năng và hiện thực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận về phạm trù khả năng và hiện thực - Người đăng: Diễmm Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tiểu luận về phạm trù khả năng và hiện thực 9 10 534