Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận:Vì sao cây lúa nước đã tạo ra nền văn minh lúa nước đặc thù của Viêt Nam và khu vục Đông Nam Á

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 709 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường……………….
Khoa………………….

TIỂU LUẬN

Vì sao cây lúa nước đã tạo ra nền văn
minh lúa nước đặc thù của Viêt Nam
và khu vục Đông Nam Á

1

MỤC LỤC
Trang

Phần mở đầu ..................................................................................................... 1
1.Lý do chọn đề tài………………………………………………..……………..3
2.Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu…………………….………….4
3.Đối tượng nghiên cứu………………………………….……………………....5
4.Phương pháp nghiên cứu………………………………………………………5
5.Đóng góp của đề taì………………………………………………………...….5

Phần Nội Dung……………………………………………………………….
Chương I: Một số đặc điểm về nền văn minh lúa nước ở Việt Nam và Đông
Nam Á…………………………………………………………………………...
1.Địa hình………………………………………………………………………..
2.Tự nhiên ảnh hưởng đến việc trồng lúa……………………………………….
3. Vai trò của cây lúa và hạt gạo………………………………………………..
Chương II: Một số cở sở lý luận về nền văn minh lúa nước tạo nên tính đặc thù
ở Việt nam và Đông Nam Á……………………………………………………
1.Văn minh lúa nước……………………………………………………………
2.Hiểu thế nào là Văn minh lúa nước…………………………………………..
3.Các Điều kiện cơ bản của Văn minh lúa nước……………………………….
4.Lịch sử phát triển của Văn Minh lúa Nước………………………………….
5.Cải tiến nông cụ - cơ sở tăng năng suất………………………………………
6.Thủy lợi- yếu tố nền chính của văn minh lúa nước………………………….
Chương III Văn minh lúa nuớc tạo nên nét đặc thù của việt nam……………..

Phần Kết luận………………………………………………………………..
TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………
BẢNG CHẤM ĐIỂM………………………………………………………

2

1. Lý do chọn đề tài
Trải qua nhiểu thế kỷ, Đông Nam Á đã phát triển một nền sản xuất nông
nghiệp độc đáo, lấy cây lúa làm cây trồng chính. Trên cơ sở ấy đã nảy sinh và
phát triển một nền “văn minh lúa nước” nông dân Đông Nam Á đã sáng tạo và
tích luỹ được nhiều kinh nghiệp trồng lúa phong phú thích hợp với mỗi quốc gia
trong vùng. Ngày nay các nước Đông Nam Á lại có điều kiện trao đổi giao lưu
kinh tế chính trị văn hoá xã hội, là những thành viên của khối Hiệp hội các nước
Đông Nam Á (ASEAN). Biểu tượng của khối này cũng lấy hình bó lúa để thể
hiện tính chất kinh tế xã hội, văn hoá của vùng là những cư dân nông nghiệp
trồng lúa. Chính vì thế nghiên cứu cây lúa tạo nên nét đặc thù của văn hoá ở
Đông Nam Á và VIệt Nam là một đề tài hấp dẫn. Đặc biệt trong thời kỳ hiện
nay, khi nền kinh tế của vùng đang có bước phát triển mạnh mẽ, thì cây lúa vẫn
là cây lương thực có vai trò quan trọng nhất trong xã hội. Nó còn góp phần hình
thành có một nền văn hoá đã tồn tại từ rất lâu đời của vùng Đông Nam Á. Với
quy mô giới hạn trong m...
1
Trường……………….
Khoa………………….
TIU LUN
Vì sao cây lúa nước đã to ra nn văn
minh lúa nước đặc thù ca Viêt Nam
và khu vc Đông Nam Á
Tiểu luận:Vì sao cây lúa nước đã tạo ra nền văn minh lúa nước đặc thù của Viêt Nam và khu vục Đông Nam Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận:Vì sao cây lúa nước đã tạo ra nền văn minh lúa nước đặc thù của Viêt Nam và khu vục Đông Nam Á - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tiểu luận:Vì sao cây lúa nước đã tạo ra nền văn minh lúa nước đặc thù của Viêt Nam và khu vục Đông Nam Á 9 10 465