Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận xử lý tình huống ngạch chuyên viên

Được đăng lên bởi Bùi Hoàng
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 6848 lần   |   Lượt tải: 54 lần
PHỤC LỤC
NỘI DUNG

Trang

LỜI NÓI ĐẦU

1

Phần I: Mô tả tình huống

4

Phần II: Phân tích nguyên nhân và hậu quả, xây dựng thể chế
văn hoá làm cơ sở công cụ quản lý về văn hoá...

5

1. Nguyên nhân

5

Về chủ quan

5

Về khách quan

5

2. Hậu quả

6

3. Để quản lý hoạt động văn hoá, phải xây dựng thể chế văn
hoá, làm cơ sở công cụ quản lý về văn hoá...

7

Phần III: Xác định mục tiêu xử lý tình huống xây dựng, đánh
giá phương án và lựa chọn phương án tối ưu

8

1. Xác định mục tiêu xử lý tình huống

8

2. Xây dựng, đánh giá phương án và lựa chọn phương án tối ưu

10

a. Đề xuất phương án xử lý

10

- Phương án I

10

- Phương án II:

10

- Phương án III:

10

b. Phân tích, đánh gía các phương án

10

Phương án I

10

Ưu điểm

11

Hạn chế:

11

Phương án II

11

Ưu điểm

11

Hạn chế:

11

Phương án III:

11

Ưu điểm:

11

Hạn chế:

11

c. Lựa chọn phương án tối ưu để giải quyết tình huống

11

Phần IV: Kế hoạch tổ chức, thực hiện phương án đã lựa chọn

12

Phần V: Kết luận và kiến nghị

13

1. Kết luận

13

2. Một số kiến nghị, đề xuất

13

- Đối với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phong Thổ

13

- Đối với UBND huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu

14

- Đối với Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và du lịch

14

LỜI NÓI ĐẦU
Cụm từ "văn hoá" vốn bắt nguồn từ chữ latinh: "cultura" - có nghĩa là sự
cày cấy, vun trồng. Từ nghĩa hạn hẹp ban đầu gắn với hoạt động nông nghiệp
cổ xưa, nội dung của khái niệm văn hoá mở rộng, phát triển thành ý nghĩa
vun trồng, bồi đắp hoạt động tinh thần của con người. Trong văn hoá, nhân
tố hàng đầu là sự hiểu biết. Sự hiểu biết trong thời đại hiện nay được đo bằng
trình độ học vấn (tức trình độ tiếp thu và vận dụng những kiến thức khoa học).
Kinh nghiệm và kiến thức tích luỹ được qua quá trình lao động sản xuất và đấu
tranh để phát triển của mỗi cộng đồng và các thành viên trong cộng đồng đó
cũng thuộc phạm vi sự hiểu biết. Tuy nhiên, chỉ riêng sự hiểu biết không thôi
chưa thành văn hoá. Chỉ thành văn hoá khi sự hiểu biết được sử dụng làm nền
tảng và định hướng cho lối sống, đạo lý, tâm hồn, hành động (nói cách khác là
cho thế ứng xử) của mỗi dân tộc và các thành viên vươn tới cái đúng, cái tốt,
cái đẹp trong mối quan hệ giữa người với người, giữa người với môi trường xã
hội và tự nhiên.
Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo (của cá nhân và
cộng đồng) trong quá khứ và hiện tại. Qua các thế kỷ hoạt động và sáng tạo
ấy đã hình thành nên hệ thống giá trị, truyền thống, thị hiếu và những đặc
trưng riêng của mỗi dân tộc.
Chủ...
PHỤC LỤC
NỘI DUNG Trang
LỜI NÓI ĐẦU
1
Phần I: Mô tả tình huống
4
Phần II: Phân tích nguyên nhân và hậu quả, xây dựng thể chế
văn hoá làm cơ sở công cụ quản lý về văn hoá...
5
1. Nguyên nhân 5
Về chủ quan 5
Về khách quan 5
2. Hậu quả 6
3. Để quản hoạt động văn hoá, phải xây dựng thể chế văn
hoá, làm cơ sở công cụ quản lý về văn hoá...
7
Phần III: Xác định mục tiêu xử lý tình huống xây dựng, đánh
giá phương án và lựa chọn phương án tối ưu
8
1. Xác định mục tiêu xử lý tình huống 8
2. Xây dựng, đánh giá phương án và lựa chọn phương án tối ưu 10
a. Đề xuất phương án xử lý 10
- Phương án I 10
- Phương án II: 10
- Phương án III: 10
b. Phân tích, đánh gía các phương án 10
Phương án I 10
Ưu điểm 11
Hạn chế: 11
Phương án II 11
Ưu điểm 11
Tiểu luận xử lý tình huống ngạch chuyên viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận xử lý tình huống ngạch chuyên viên - Người đăng: Bùi Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tiểu luận xử lý tình huống ngạch chuyên viên 9 10 356