Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận

Được đăng lên bởi vuhainhunguyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1723 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn
Lêi nãi ®Çu
Cuéc c¸ch m¹ng t s¶n ®· më ®Çu lÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i b»ng hµng lo¹t
c¸c cuéc c¸ch m¹ng lín nh ë Anh, Ph¸p, Hoa ¶nh h ëng lín
®Õn tiÕn tr×nh lÞch sö cña thÕ giíi. Sù ra ®êi nhµ níc t s¶nhÖ qu¶ tÊt yÕu
cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ph¬ng thøc t b¶n chñ nghÜasong song víi nã lµ
sù ra ®êi cña ph¸p luËt t s¶n.
thÓ nãi ra ®êi cña ph¸p luËt t s¶n ®· ®¸nh dÊu mét bíc ngoÆt lín
trong lÞch lËp ph¸p cña lÞch nh©n lo¹i. ®©y loµi ngêi ®îc biÕt ®Õn
mét b¶n hiÕn ph¸p, trong ®ã quy ®Þnh nh÷ng quyÒn do cña c«ng d©n
mµ tríc ®©y cha bao giê d¸m nghÜ ®Õn.
RÊt nhiÒu t tëng tiÕn xuÊt ph¸t nh÷ng ngµy ®Çu nh thµnh nªn
ph¸p luËt t s¶n vÉn cßn gi÷ nguyªn gi¸ trÞ vµ kh«ng ngõng thóc ®Èy sù ph¸t
triÓn héi. Trong héi hiÖn ®¹i ph¸t triÓn ngµy nay, chóng ta tiÕp
tôc ph¸t huy nh÷ng mÆt m¹nh lo¹i trõ nhng mÆt yÕu cña nã, gãp phÇn
lµm nªn mét thÕ giíi hoµ b×nh, sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ ®¶m b¶o mäi ng -
êi sinh ra ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng, tù do vµ mu cÇu h¹nh phóc nh trong
b¶n hiÕn ph¸p níc Mü n¨m 1787.
NguyÔn ThÞ TuyÕt Minh
K2B VB II / CQ
1
Tiểu luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận - Người đăng: vuhainhunguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tiểu luận 9 10 339