Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu đề xuất giải pháp sử dụng phần mềm tự nguồn mở thay cho giải pháp phần mềm thương mại

Được đăng lên bởi vuduongk25tvtt
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 857 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG PHÚ YÊN
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Tìm hiểu đề xuất giải pháp
sử dụng phần mềm tự nguồn mở
thay cho giải pháp phần mềm
thương mại
NGƯỜI THỰC HIỆN

NGUYỄN CHÍ SỸ
Đơn vị công tác: Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông

Tuy Hòa, 9/2012

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU.........................................................................................................................3
I. Lí do chọn đề tài...................................................................................................................... 3
II. Mục đích nghiên cứu..............................................................................................................4
III. Thời gian- Địa điểm..............................................................................................................4
IV. Đóng góp mới về mặt lí luận, về mặt thực tiễn.....................................................................4
PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU........................................................................................... 5
I. Hiện trạng sử dụng phần mềm máy tính& phần mềm nguồn mở............................................5
I.1. Hiện trạng sử dụng phần mềm máy tính...........................................................................5
I.2. Khái niệm về phần mềm nguồn mở..................................................................................6
I.3. Ưu và nhược điểm của phần mềm nguồn mở...................................................................7
II. Tình hình triển khai phần mềm nguồn mở............................................................................. 9
II.1. Tình hình triển khai PMNM trong và ngoài nước...........................................................9
II.2. Tình hình triển khai ứng dụng phần mềm nguồn mở tại Phú Yên................................10
III. Giải pháp chuyển đổi sang phần mềm nguồn mở...............................................................11
III.1. Chuyển đổi ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trên máy trạm bước 1.......................12
III.2. Chuyển đổi ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trên máy trạm bước 2.......................16
III.3. Chuyển đổi hệ điều hành server...................................................................................16
III.4. Các giải pháp phát triển phần mềm dựa trên nền tảng nguồn mở................................18
IV. Nguyên tắc chuyển đổi sang phần mềm nguồn mở....................................
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG PHÚ YÊN
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Tìm hiểu đề xuất giải pháp
sử dụng phần mềm tự nguồn mở
thay cho giải pháp phần mềm
thương mại
NGƯỜI THỰC HIỆN
NGUYỄN CHÍ SỸ
Đơn vị công tác: Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông
Tuy Hòa, 9/2012
Tìm hiểu đề xuất giải pháp sử dụng phần mềm tự nguồn mở thay cho giải pháp phần mềm thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu đề xuất giải pháp sử dụng phần mềm tự nguồn mở thay cho giải pháp phần mềm thương mại - Người đăng: vuduongk25tvtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tìm hiểu đề xuất giải pháp sử dụng phần mềm tự nguồn mở thay cho giải pháp phần mềm thương mại 9 10 955