Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Được đăng lên bởi lamgiang89
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3271 lần   |   Lượt tải: 5 lần
GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT
“TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”

Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
(nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy
bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày,
tháng, năm nào?
Gợi ý trả lời:
Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 05 bản Hiến pháp. Cụ
thể là các bản Hiến pháp sau đây:
1. Hiến pháp năm 1946 là bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ
cộng hòa được Quốc hội thông qua vào ngày 09 tháng 11 năm 1946.
2. Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
thông qua vào ngày 31/12/1959.
3. Hiến pháp năm 1980 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua vào ngày 18/12/1980.
4. Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua vào ngày 15/4/1992.
Hiến pháp năm 1992 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam sửa đổi, bổ sung một số điều vào ngày 25/12/2001.
5. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 28/11/2013.
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực
từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung
năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa
đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Gợi ý trả lời:
Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.
So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có 07 điều
được giữ nguyên, sửa đổi 101 điều, bổ sung 12 điều.
Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? ... Vì sao? ... (Tự bản thân đánh
giá, phân tích).
1

Câu 3. Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về
Nhân dân…”. Bạn hãy nêu và phân tích ngắn gọn các quy định của Hiến pháp
năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.
Gợi ý trả lời:
Hiến pháp năm 2013 đã quy định về những cách thức để Nhân dân thực hiện
quyền lực nhà nước, cụ thể như sau:
- Khoản 2 Điều 4 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam
gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự...
GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT
“TÌM HIỂU HIN PHÁP NƯC CNG HÒA HỘI CH NGHĨA VIT NAM
Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
(nay nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta mấy
bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày,
tháng, năm nào?
Gợi ý trả lời:
Từ m 1945 khi thành lập ớc Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay ớc
Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, ớc ta 05 bản Hiến pháp. C
thể là các bản Hiến pháp sau đây:
1. Hiến pháp năm 1946 là bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ
cộng hòa được Quốc hội thông qua vào ngày 09 tháng 11 năm 1946.
2. Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
thông qua vào ngày 31/12/1959.
3. Hiến pháp năm 1980 được Quốc hội ớc Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua vào ngày 18/12/1980.
4. Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội ớc Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua vào ngày 15/4/1992.
Hiến pháp năm 1992 đã được Quốc hộiớc Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt
Nam sửa đổi, bổ sung một số điều vào ngày 25/12/2001.
5. Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 28/11/2013.
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) hiệu lực
từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung
năm 2001) bao nhiêu điều được giữ nguyên? bao nhiêu điều được sửa
đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Gợi ý trả lời:
Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.
So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) 07 điều
được giữ nguyên, sửa đổi 101 điều, bổ sung 12 điều.
Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? ... sao? ... 

1
TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Người đăng: lamgiang89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 9 10 553