Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu văn kiện đại hội đảng lần thứ 11

Được đăng lên bởi daubathanh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1991 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tìm hiểu nội dung các văn kiện Đại hội XI của
Đảng (Phần 1)
TÌM HIỂU NỘI DUNG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG.
Ðại hội lần thứ XI của Ðảng đã thành công tốt đẹp. Các văn kiện được Ðại hội thông qua là kết
tinh trí tuệ và ý chí của toàn Ðảng, toàn dân ta, là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 25 năm
đổi mới để tiếp tục hoàn thiện, phát triển đường lối trong giai đoạn cách mạng hiện nay của nước
ta.
Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội,
nhằm góp phần quán triệt sâu sắc nội dung các văn kiện Ðại hội, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức
và hành động, đưa Nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, từ số ra hôm nay, Báo Nhân Dân mở chuyên
mục 'Tìm hiểu nội dung các văn kiện Ðại hội XI của Ðảng'. Ðây là những bài viết bám sát nội dung văn
kiện để giải thích, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn; khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo của các quan điểm,
giải pháp thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ được Ðại hội XI của Ðảng đề ra. Xin trân trọng giới thiệu
cùng bạn đọc.

NHỮNG BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU VỀ CƯƠNG
LĨNH XÂY DỰNG ÐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ÐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Ðại hội XI của Ðảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Sau đây gọi tắt là Cương lĩnh (bổ sung, phát triển
năm 2011). Chúng tôi xin giới thiệu những bổ sung, phát triển chủ yếu.
Về quá trình cách mạng Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới
Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã viết khái quát những thắng lợi vĩ đại đã đạt được trong hơn
80 năm qua: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong
kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; Thắng
lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ năm
1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn
nghĩa vụ quốc tế; Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập
quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những nhận thức và tư duy mới
đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam (có bổ sung, phát triển so với Cương lĩnh năm 1991).
Về những bài học kinh nghiệm đã bổ sung vào nội dung bài học thứ hai, nói rõ: 'Quan liêu, tham nhũng,
xa rời nhân dân, sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội
chủ nghĩa và của Ðả...
Tìm hiểu nội dung các văn kiện Đại hội XI của
Đảng (Phần 1)
TÌM HIỂU NỘI DUNG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG.
Ðại hội lần thứ XI của Ðảng đã thành công tt đẹp. c văn kiện đưc Ðại hội thông qua kết
tinh trí tuệ ý chí của toàn Ðảng, toàn dân ta, sự tng kết sâu sắc luận thực tiễn 25 năm
đổi mới để tiếp tục hoàn thiện, phát triển đường lối trong giai đoạn cách mạng hiện nay của nước
ta.
Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội,
nhằm góp phần quán triệt sâu sắc nội dung các văn kiện Ðại hội, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức
hành động, đưa Nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, từ s ra hôm nay, Báo Nhân Dân mở chuyên
mục 'Tìm hiểu nội dung các văn kiện Ðại hội XI của Ðảng'. Ðây những bài viết m sát nội dung văn
kiện để giải thích, làm s luận, thực tiễn; khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo của các quan điểm,
giải pháp thực hiện những mục tiêu, nhiệm vđược Ðại hội XI của Ðảng đề ra. Xin trân trọng giới thiệu
cùng bạn đọc.
NHỮNG BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU VỀ ƠNG
LĨNH XÂY DỰNG ÐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ÐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Ðại hội XI của Ðảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ q
độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Sau đây gọi tắt là Cương lĩnh (bổ sung, phát triển
năm 2011). Chúng tôi xin giới thiệu những bổ sung, phát triển chủ yếu.
Về quá trình cách mạng Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới
Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã viết khái quát những thắng lợi vĩ đại đã đạt được trong hơn
80 năm qua: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong
kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; Thắng
lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, đỉnh cao chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ năm
1954, đại thắng mùa Xuân m 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn
nghĩa vụ quốc tế; Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp a, hiện đại hóa, hội nhập
quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những nhận thức và tư duy mới
đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam (có bổ sung, phát triển so với Cương lĩnh năm 1991).
Về những bài học kinh nghiệm đã bổ sung vào nội dung bài học thứ hai, nói rõ: 'Quan liêu, tham nhũng,
xa rời nhân dân, sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội
chủ nghĩa của Ðảng'. Thực tế tình trạng tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang ảnh
hưởng nghiêm trọng đến vận mnh của đất nước, đến sự sống còn của chế độ xã hội chủ nghĩa, đến uy tín
Tìm hiểu văn kiện đại hội đảng lần thứ 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu văn kiện đại hội đảng lần thứ 11 - Người đăng: daubathanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tìm hiểu văn kiện đại hội đảng lần thứ 11 9 10 827