Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Thu Trang
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
85 NĂM ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

I. LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ
MINH
Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp
hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan
trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến
những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến
địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Trước
sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta
xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa
phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở.
Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp
bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp
với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của
Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ
chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho
phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại
hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày
26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần
thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công
tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày
vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
quang vinh.
II. LỊCH SỬ TÊN GỌI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ
MINH
Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng
thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần:
 Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương
 Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
 Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương
 Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam
 Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
 Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh
 Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự
do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất
sắc và trưởng thành vượt bậc.

Mỗi chặng đường lịch sử của dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có
những hình thức đấu tranh và những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu khác nhau. Với
mỗi giai đoạn, tên gọi của Đoàn đã được thay đổi.
1.Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
Tháng 5/1935,...
85 NĂM ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
I. LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ
MINH
Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp
hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan
trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên đi đến
những quyết định ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến
địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Trước
sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên c 3 miền Bắc, Trung, Nam, nước ta
xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa
phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở.
Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời nhng đòi hỏi cấp
bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp
với cách mạng ớc ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của
Chủ tịch H Chí Minh vô cùng nh yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện t
chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho
phép, theo đ nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại
hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày
26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần
thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công
tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày
vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
quang vinh.
II. LỊCH SỬ TÊN GỌI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ
MINH
Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng
thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần:
Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương
Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương
Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam
Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh
Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh ng vì độc lập tự
do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất
sắc và trưởng thành vượt bậc.
Tìm hiểu về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Người đăng: Thu Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tìm hiểu về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 9 10 742