Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Thi Nguyễn
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phan ThÞ Thôc Anh - §oµn trêng THCS NguyÔn Kh¾c ViÖn
BỘ CÂU HỎI T×m hiÓu vÒ ®oµn tncs hå chÝ minh
CUỘC THI BÍ THƯ CHI ĐOÀN GIỎI
PHẤN I: LỊCH SỬ ĐOÀN TNCS Hå CHÍ MINH

1. Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM?
A. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
B. Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
C. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
D. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc.
2. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí nào được bầu làm Bí thư
thứ nhất ?
A.Vũ Quang.

B.Vũ Mão.

C. Nguyễn Lam.

D.Vũ Trọng Kim.

3. Ngày 26/3/1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn toàn quốc
lần thứ mấy? diễn ra vào thời gian nào?
A. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, tháng 2/1950.
B. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II, tháng 11/1956.
C. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, tháng 3/1961.
D. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV, tháng 11/1980.
4. Từ năm nào, tháng 3 hàng năm được chọn làm “Tháng thanh niên”?
A. Năm 2001.

B. Năm 2002

C. Năm 2003.

D. Năm 2004.

5. Luật Thanh Niên được Quốc hội Khoá XI thông qua kỳ họp thứ 8 có hiệu
lực từ ngày nào?

Phan ThÞ Thôc Anh - §oµn trêng THCS NguyÔn Kh¾c ViÖn
A. Ngày 1/7/2005.

B. Ngày 2/7/2005.

C. Ngày 1/7/2006.

D. Ngày 2/7/2006.

6. Tác giả huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ai?
A. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận
Lượng
C. Họa sĩ Bửu Chỉ.

B. Họa sĩ Tôn Đức
D. Họa sĩ Trương Thìn.

7. Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do?
A. Ban Bí thư TW Đoàn biểu quyết thông qua
B. Hội nghị Ban chấp hành TW Đoàn biểu quyết thông qua
C. Đại hội Đại biểu Toàn quốc biểu quyết thông qua.
D. Ban Thường vụ TW Đoàn biểu quyết thông qua.
8. Câu nói:
"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên" được Bác Hồ nói trong hoàn cảnh nào?
A. Ngày 20/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị bộ đội.
B. Ngày 28/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị thanh niên xung phong.
C. Ngày 28/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị Đoàn Thanh Niên
D. Ngày 28/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị bộ đội

9. Những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Phan ThÞ Thôc Anh - §oµn trêng THCS NguyÔn Kh¾c ViÖn
A. Truyền thống trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân
tộc, kiên quyết phấn đấu vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội;
B. Truyền thống không ngừng rèn luyện trong đấu tranh cách mạng, hoạt động
thực tiễn để cống hiến nhiều nhất cho cách mạng và trưởng thành mau chóng về
mọi mặt;
C. Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng nêu cao chủ nghĩa anh hùng
cách mạng, đoàn kết thanh niên cả nước vượt qua mọi k...
Phan ThÞ Thôc Anh - §oµn trêng THCS NguyÔn Kh¾c ViÖn
BỘ CÂU HỎI T×m hiÓu vÒ ®oµn tncs hå chÝ minh
CUC THI BÍ THƯ CHI ĐOÀN GIỎI
PHẤN I: LỊCH SỬ ĐOÀN TNCS H å CHÍ MINH
1. Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM?
A. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
B. Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
C. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
D. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc.
2. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí nào được bầu làm Bí thư
thứ nhất ?
A.Vũ Quang. B.Vũ Mão.
C. Nguyễn Lam. D.Vũ Trọng Kim.
3. Ngày 26/3/1931 được chn là ny thành lp Đoàn ti Đại hi Đn toàn quc
lần thmấy? din ra vào thi gian nào?
A. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, tháng 2/1950.
B. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II, tháng 11/1956.
C. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, tháng 3/1961.
D. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV, tháng 11/1980.
4. T năm nào, tháng 3 hàng năm được chn làm Tháng thanh niên?
A. Năm 2001. B. Năm 2002
C. Năm 2003. D. Năm 2004.
5. Luật Thanh Niên được Quốc hội Khoá XI thông qua kỳ họp thứ 8 có hiệu
lực từ ngày nào?
Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Người đăng: Thi Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 9 10 417