Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU VỀ HIẾN PHÁP 2013

Được đăng lên bởi Văn Minh Dương
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1192 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN SĨ
GIÁO VIÊN : DƯƠNG VĂN MINH
NGÀY SINH : 25/07/1963
GIỚI TÍNH : NAM - DÂN TỘC : KINH

BÀI THI
“Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các
bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?
Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ( nay là nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 5 bản Hiến pháp như sau :
a) Ngày 9-11-1946, sau hơn mười ngày làm việc khẩn trương, Quốc hội đã thông qua bản
Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà với 240 phiếu thuận, 2 phiếu
chống.
b) Ngày 31-12-1959, Quốc hội đã nhất trí thông qua Hiến pháp sửa đổi và ngày 1-11960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh công bố Hiến pháp.
c) Sau một thời gian thảo luận Quốc hội khoá VI, tại kỳ họp thứ 7 ngày 18-12-1980, đã
nhất trí thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980.
d) Sau nhiều ngày thảo luận sôi nổi với những chỉnh lý, bổ sung nhất định, ngày 15-41992, Quốc hội đã nhất trí thông qua Hiến pháp.
e)Tại kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII đã chính thức thông qua Hiến
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm
nào?
+ Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thong
qua ngày 28/11/2013 ( Hiến pháp năm 2013 ) Hiến pháp này có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 01/01/2014.
+ Ngoài Lời nói đầu, Hiến pháp năm 2013 có 11 chương, 120 điều, so với Hiến pháp năm
1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) chỉ giữ nguyên 7 điều, bổ sung 12 điều mới và sửa đổi
101 điều.
+ Điều sửa đổi, bổ sung nào tôi tâm đắc nhất là :
Điều 111, Hiến pháp sửa đổi năm 2013 quy định:
“1. Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đon vị hành chính của nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được
tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc
biệt do luật định”.
-1-

Với quy định như trên, Hiến pháp chỉ xác định mô hình khung chính quyền địa
phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính lãnh thổ. Còn việc tổ chức cụ thể như nào sẽ
do luật định để phù hợp với điều kiện đặc thù mỗi địa phương cũng như sự thay đổi đi...
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN SĨ
GIÁO VIÊN : DƯƠNG VĂN MINH
NGÀY SINH : 25/07/1963
GIỚI TÍNH : NAM - DÂN TỘC : KINH
BÀI THI
“Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các
bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?
Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ( nay là nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 5 bản Hiến pháp như sau :
a) Ngày 9-11-1946, sau hơn mười ngày làm việc khẩn trương, Quốc hội đã thông qua bản
Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà với 240 phiếu thuận, 2 phiếu
chống.
b) Ngày 31-12-1959, Quốc hội đã nhất trí thông qua Hiến pháp sửa đổi và ngày 1-1-
1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh công bố Hiến pháp.
c) Sau một thời gian thảo luận Quốc hội khoá VI, tại kỳ họp thứ 7 ngày 18-12-1980, đã
nhất trí thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980.
d) Sau nhiều ngày thảo luận sôi nổi với những chỉnh lý, bổ sung nhất định, ngày 15-4-
1992, Quốc hội đã nhất trí thông qua Hiến pháp.
e)Tại kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII đã chính thức thông qua Hiến
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm
nào?
+ Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thong
qua ngày 28/11/2013 ( Hiến pháp m 2013 ) Hiến pháp này hiệu lực thi hành kể từ
ngày 01/01/2014.
+ Ngoài Lời i đầu, Hiến pháp năm 2013 có 11 chương, 120 điều, so với Hiến pháp năm
1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) chỉ giữ nguyên 7 điều, bổ sung 12 điều mớisửa đổi
101 điều.
+ Điều sửa đổi, bổ sung nào tôi tâm đắc nhất là :
Điều 111, Hiến pháp sửa đổi năm 2013 quy định:
“1. Chính quyền địa phương được tổ chức các đon vị hành chính của nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Cấp chính quyền đa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được
tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc
biệt do luật định”.
- 1 -
TÌM HIỂU VỀ HIẾN PHÁP 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU VỀ HIẾN PHÁP 2013 - Người đăng: Văn Minh Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TÌM HIỂU VỀ HIẾN PHÁP 2013 9 10 731