Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm

Được đăng lên bởi Thanh Vong
Số trang: 180 trang   |   Lượt xem: 1511 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
KHOA XÃ HỘI HỌC

Tên Đề tài:

Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm

môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt.
(Trường hợp nghiên cứu: phường Phú Thọ- Thị Xã Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình
Dương)

Nhóm SVTH:

GVHD:

Nguyễn Thị Tuyết

ThS:

Loan
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Uyên
Vũ Hậu Mai

1

Nguyễn

Thị Kim

Bùi Thị Thu Ba
Bình Dương ngày 22/11/2009
Tóm Tắt Đề Tài
“Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật
thiết với nhau bao quanh con người có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại,
phát triển của con người và thiên nhiên”. Trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm
môi trường luôn là mối quan tâm của toàn xã hội. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến
tình trạng ô nhiễm môi trường; Trong đó, rác thải sinh hoạt chưa được phân loại, thu
gom và xử lý thích hợp của người dân và chính quyền địa phương là một trong những
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ô nhiễm môi trường.
Nghiên cứu cho thấy, rất nhiều người dân quan tâm đến vấn đề môi trường và
nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống hàng ngày. Tuy
nhiên, đa số người dân tại phường Phú Thọ chưa thật sự chú ý đến việc phân loại, thu
gom rác thải sinh hoạt và việc xử lý rác của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó,
việc tuyên truyền, phổ biến và tập huấn cho người dân vẫn chưa được các cơ quan
quản lý của phường chú trọng.
Cần thiết phải có các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận
thức của người dân về tầm quan trọng của việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải
sinh hoạt từ đó thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ môi trường.
Rác thải sinh hoạt là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường
đất, nước, không khí và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
Việc giải quyết rác thải sinh hoạt (thu gom, phân loại và xử lý) là một yêu
cầu bức thiết, quan trọng cần sự tham gia của tất cả mọi người, đồng thời cần sự phối
hợp của cơ quan chức năng (sở giao thông công chánh, sở tài nguyên môi trường…).

2

Kết quả nghiên cứu cho thấy, vấn đề môi trường rất được người dân quan
tâm. Đa số người dân có nhận thức tốt về việc ô nhiễm môi trường do rác thải sinh
hoạt nhưng thái độ và hành vi còn chưa đúng. Đặc biệt trong việc phân loại, thu gom
và xử lý rác thải sinh hoạt.
Chính quyền đã cố gắng giải quyết vấn đề rác thải nhưng chưa triệt để và
chưa triển khai tốt các biện pháp tuyên truyền…cho người dân.
Người dân cần thay đổi nhận thức, thái độ và hành v...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
KHOA XÃ HỘI HỌC
Tên Đề tài: Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm
môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt.
(Trường hợp nghiên cứu: phường Phú Thọ- Thị Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình
Dương)
Nhóm SVTH: GVHD:
Nguyễn Thị Tuyết ThS: Nguyễn Thị Kim
Loan
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Uyên
Vũ Hậu Mai
1
Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm - Người đăng: Thanh Vong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
180 Vietnamese
Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm 9 10 554