Ktl-icon-tai-lieu

Tín ngưỡng và tôn giáo

Được đăng lên bởi thanhtvc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 4323 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Để 1:
Câu 1: Những quan điểm cơ bản của CN Mác-Lênin và tư tưởng HCM về TN, TG ?
Ngày nay TN, TG đang là vấn đề sôi động trong mỗi quốc gia và trên toàn thế giới. Việc giải
quyết đúng đắn vấn đề TG là yêu cầu cấp bách của sự nghiệp đổi mới của nước ta. Để thực hiện,
đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu và nắm vững những quan điểm cơ bản của CN Mác-Lênin và
tư tưởng HCM về TN, TG.
TN, TG có sự khác nhau, song lại có quan hệ chặt chẽ mà ranh giới để phân biệt giữa chúng
chỉ là tương đối. Theo lý luận về TG: TN là niềm tin mang tính thiêng liêng của con người
hướng vào những đối tượng thieng liêng, từ đó người ta thực hiện các hình thức để tưởng niệm
các yếu tố đó. Còn TG là TN của những người cùng chung một tổ chức, có hệ thống giáo lý,
giáo luật và lễ nghi.
TG là một sản phẩm của lịch sử. TG là một thực thể khách quan của loài người nhưng lại là
một thực thể có nhiều quan niệm phức tạp. TG thường đưa ra các giá trị có tính tuyệt đối làm
mục đích cho con người vươn tới cuộc sống tốt đẹp và nội dung ấy được thể hiện bằng những
nghi thức, những sự kiêng kỵ…Trong tác phẩm “Chống Đuyrinh”, Ph. Ăngnghen đã có một
nhận xét làm cho chúng ta thấy rõ bản chất của TG như sau: “Tất cả mọi TG chẳng qua chỉ là
sự phản ánh hư ảo-vào trong đầu óc của con người-của những lực lượng bên ngoài chi phối
cuộc sống của họ, chỉ là sự phản ánh trong đó những lực lượng trần thế đã mang hình thức
những lực lượng siêu trần thế”.
V. I. Lênin đã gọi toàn bộ những nguyên nhân và điều kiện tất yếu làm nảy sinh niềm tin TG
là những nguồn gốc của TG. Nguồn gốc của TG, theo quan điểm CN Mác-Lênin: Trước hết,
nguồn gốc nhận thức của TG gắn liền với đặc điểm của của quá trình nhận thức, nhưng thực
chất nguồn gốc nhận thức của TG cũng như của mọi ý thức sai lầm chính là sự tuyệt đối hoá, sự
cường điệu mặt chủ thể của nhận thức con người, biến nó thành cái không còn nội dung khách
quan, không còn cơ sở “thế gian”, nghĩa là cái siêu nhiên thần thánh. Thứ hai, nguồn gốc KTXH của TG là toàn bộ những nguyên nhân và điều kiện khách quan của đời sống KT-XH tất
yếu làm nảy sinh và tái hiện những niềm tin TG. Khi xã hội loài người phân chia thành giai cấp
và có đối kháng giai cấp, con người phải chịu sự bóc lột của giai cấp thống trị, xã hội bất bình
đẳng, con người không giải thích được, nên tìm đến TG. Sau cùng, con người tìm đến TG như
tìm đến niềm an ủi, chỗ dựa tinh thần, TG đã có tác dụng giữ trạng thái thăng bằng, tâm tư, tình
cảm của c...
Để 1:
Câu 1: Những quan điểm cơ bản của CN Mác-Lênin và tư tưởng HCM về TN, TG ?
Ngày nay TN, TG đang là vấn đề sôi động trong mỗi quốc gia trên toàn thế giới. Việc giải
quyết đúng đắn vấn đề TG là yêu cầu cấp bách của sự nghiệp đổi mới của nước ta. Để thực hiện,
đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu nắm vững những quan điểm bản của CN Mác-Lênin và
tư tưởng HCM về TN, TG.
TN, TG sự khác nhau, song lại quan hệ chặt chẽ ranh giới để phân biệt giữa chúng
chỉ tương đối. Theo lý luận v TG: TN l niềm tin mang tính thiêng liêng của con người
hướng vào những đối tượng thieng liêng, từ đó người ta thực hiện các hình thức để tưởng niệm
các yếu ́ đó. Còn TG là TN của những người cùng chung một tổ chức, có hệ thống giáo lý,
giáo luật và lễ nghi.
TG một sản phẩm của lịch sử. TG một thực thể khách quan của loài người nhưng lại
một thực thể nhiều quan niệm phức tạp. TG thường đưa ra c giá trị tính tuyệt đối làm
mục đích cho con người vươn tới cuộc sống tốt đẹp nội dung ấy được thể hiện bằng những
nghi thức, những sự kiêng kỵ…Trong tác phẩm “Chống Đuyrinh”, Ph. Ăngnghen đã một
nhận xét làm cho chúng ta thấy bản chất của TG nsau: “Tất cả mọi TG chẳng qua chỉ
sự phản ánh o-vào trong đầu óc của con người-của những lực lượng n ngoài chi phối
cuộc sống của họ, chỉ sự phản ánh trong đó những lực ợng trần thế đã mang hình thức
những lực lượng siêu trần thế”.
V. I. Lênin đã gọi toàn bộ những nguyên nhân và điều kiện tất yếu làm nảy sinh niềm tin TG
những nguồn gốc của TG. Nguồn gốc của TG, theo quan điểm CN Mác-Lênin: Trước hết,
nguồn gốc nhận thức của TG gắn liền với đặc điểm của của quá trình nhận thức, nhưng thực
chất nguồn gốc nhận thức của TG cũng như của mọi ý thức sai lầm chính là sự tuyệt đối hoá, sự
cường điệu mặt chủ thể của nhận thức con người, biến thành cái không còn nội dung khách
quan, không còn sở “thế gian”, nghĩa cái siêu nhiên thần thánh. Thứ hai, nguồn gốc KT-
XH của TG toàn bộ những nguyên nhân điều kiện khách quan của đời sống KT-XH tất
yếu làm nảy sinh và tái hiện những niềm tin TG. Khi xã hội loài người phân chia thành giai cấp
đối kháng giai cấp, con người phải chịu sbóc lột của giai cấp thống trị, hội bất bình
đẳng, con người không giải thích được, nên tìm đến TG. Sau cùng, con người tìm đến TG như
tìm đến niềm an ủi, chỗ dựa tinh thần, TG đã có tác dụng giữ trạng thái thăng bằng, tâm tư, tình
cảm của con người. quan niệm, lòng tin, tình cảm của con người trước những sức mạnh
của tự nhiên, những biến cố của hội. thế TG chỉ hạnh phúc ảo, song người ta vẫn
cần đến nó. Đó chính là nguồn gốc tâm lý tình cảm của TG.
Chính bản chất nguồn gốc của TG đã hình thành nên những chức năng của TG đối với x
hội con người. Đó là: Chức năng thế giới quan, chức năng giải thích về thế giới con
người theo quan điểm của TG; chức năng điều chỉnh hành vi hoạt động của con người là
chức năng mà thông qua hệ thống chuẩn mực những gi trị xã ̣i do TG đưa ra nhằm điều
chỉnh hành vi của con người; chức năng đền ảo, TG đáp ứng được nhu cầu về tâm
linh, tạo sự thăng bằng về tâm lý, đền bù được thiếu hụt, xoa dịu những nổi đau của con người;
chức năng liên kết cộng đồng, do TG duy trì củng cố hệ thống các quan hệ xã hội, củng cố
cộng đồng gắn kết hàng triệu con người vào mục tiêu nào đó, hai hướng tích cực
tiêu cực, tích cực khi gắn kết con người vào mục tiêu tiến bộ ngược lại hướng vào mục
tiêu cực đoan, phản tiến bộ.
tưởng HCM về TN, TGsự vận dụng sáng tạo quan điểm mácxít về TN, TG trong hoàn
cảnh hội VN nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, hội công bằng,
Trang 1
Tín ngưỡng và tôn giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tín ngưỡng và tôn giáo - Người đăng: thanhtvc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tín ngưỡng và tôn giáo 9 10 625