Ktl-icon-tai-lieu

Tình cảm Đoàn

Được đăng lên bởi Sang Tran
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỚP
BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY
THÀNH LẬP ĐOÀN (26/3/1931 – 26/3/2015)

Trích trong bài nói chuyện tại buổi Lễ khai mạc trường Đại
học Nhân dân Việt Nam vào ngày 19 tháng 1 năm 1955. Hồ
Chí Minh toàn tập, tập 7, trang 454-455.
Sau này câu nói của Tổng thống Hoa Kỳ John Kennedy
trong diễn văn nhậm chức ngày 20 tháng 1 năm 1961
có ý tứ giống câu này. Nguyên văn câu nói của Kennedy:
Ask not what your country can do for you –
Ask what you can do for your country.
(Đừng hỏi Tổ quốc có thể làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn
có thể làm gì cho Tổ quốc)
“Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho
mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải
làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước
nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?” (Hồ Chí Minh).

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
• Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về Đảng
cộng sản Việt Nam.
• Bài 2: Một số vấn đề cơ bản về Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
• Bài 3: Phấn đấu để trở thành người
đoàn viên.

Bài 1:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh
sáng lập và rèn luyện.
Ngày 3/2/1930 là ngày thành lập Đảng. Đây là một sự
kiện trọng đại, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách
mạng Việt Nam.

 Mục đích của Đảng.
 Đảng hoạt động dựa trên cơ
sở.
 Quá trình hoạt động cách
mạng của Đảng.
 Những quan điểm của Đảng
về công tác thanh niên.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp
công nhân Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai
cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

 Mục đích của Đảng là: Xây dựng nước Việt Nam
độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng,
văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội
và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

 Đảng hoạt động dựa trên cơ sở:
• Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng
Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim
chỉ nam cho hành động.
• Đảng ta là một tổ chức chặt chẽ, thống
nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân
chủ làm nguyên tắc cơ bản.
• Đảng ta gắn bó mật thiết với nhân dân,
tôn trọng quyền làm chủ, dựa vào nhân
dân để tiến hành cách mạng.

• Đảng ta kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân
chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng
của giai cấp công nhân, góp phần tích cực
vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc,
dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân
thế giới.
• Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng
vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ
chức, thường xuyên tự đổi mới, chỉnh
đốn, không ngừng nâng cao sức chiến
đấu và năng lự...
LỚP
BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY
THÀNH LẬP ĐOÀN (26/3/1931 – 26/3/2015)
Tình cảm Đoàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình cảm Đoàn - Người đăng: Sang Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Tình cảm Đoàn 9 10 246