Ktl-icon-tai-lieu

tính tất yếu của CNH_HDH

Được đăng lên bởi thaolethao
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1865 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện
nay:
* Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá:
- Theo nghĩa chung, khái quát nhất, công nghiệp hoá là quá trình biến một
nước có nền kinh tế lạc hậu thành một nước có nền kinh tế công nghiệp
phát triển.
- Kế thừa có chọn lọc và phát triển những tri thức của văn minh nhân loại
về công nghiệp hoá vào điều kiện lịch sử cụ thể của nước ta hiện nay,
Đảng ta nêu ra quan niệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa như sau:
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện
các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội, từ
sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến
sức lao động với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến hiện đại,
dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ, tạo
ra năng suất lao động xã hội cao.
- Quan niệm nêu trên cho thấy, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở
nước ta hiện nay phải kết hợp chặt chẽ hai nội dung công nghiệp hoá và
hiện đại hoá trong quá trình phát triển. Quá trình ấy không chỉ đơn thuần
phát triển công nghiệp mà còn phải thực hiện chuyển dịch cơ cấu trong
từng nghành, từng lĩnh vực và toàn bộ nền kinh tế quốc dân theo hướng
kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Quá trình ấy không chỉ tuần tự trải qua
các bước cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá mà còn sử dụng kết hợp kỹ
thuật thủ công truyền thống với công nghệ hiện đại, tranh thủ đi nhanh
vào hiện đại ở những khâu có thể và mang tính quyết định.
* Tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá:
- Mỗi phương thức sản xuất xã hội nhất định có một cơ sở vật chất - kỹ
thuật tương ứng. Cơ sở vật chất - kỹ thuật của một xã hội là toàn bộ hệ
thống các yếu tố vật chất của lực lượng sản xuất xã hội, phù hợp với trình
độ kỹ thuật (công nghệ) tương ứng mà lực lượng lao động xã hội sử dụng
để sản xuất ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu xã hội
- Chỗ dựa để xem xét sự biến đổi của cơ sở vật chất - kỹ thuật của một xã
hội là sự biến đổi và phát triển của lực lượng sản xuất; sự phát triển khoa
học - kỹ thuật; tính chất và trình độ của các quan hệ xã hội; đặc biệt là
quan hệ sản xuất thống trị
- Nói cơ sở vật chất - kỹ thuật của một phương thức sản xuất nào đó là
nói cơ sở vật chất - kỹ thuật đó đã đạt đến một trình độ nhất định làm đặc
trưng cho phương thức sản xuất đó.
- Đặc trưng của cơ sở vật chất - kỹ thuật của các phương thức sản xuất
trước chủ nghĩa tư bản là dựa vào công cụ thủ công, nhỏ bé, lạc hậu. Đặc
trưng của cơ s...
Câu 1: Tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá Việt Nam hiện
nay:
* Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá:
- Theo nghĩa chung, khái quát nhất, công nghiệp hoá là quá trình biến một
nước nền kinh tế lạc hậu thành một nước nền kinh tế công nghiệp
phát triển.
- Kế thừa có chọn lọc và phát triển những tri thức của văn minh nhân loại
về công nghiệp hoá vào điều kiện lịch sử cụ thể của nước ta hiện nay,
Đảng ta nêu ra quan niệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa như sau:
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện
các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội, t
sử dụng sức lao động thủ công chính sang sử dụng một cách phổ biến
sức lao động với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến hiện đại,
dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ, tạo
ra năng suất lao động xã hội cao.
- Quan niệm nêu trên cho thấy, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
nước ta hiện nay phải kết hợp chặt chẽ hai nội dung công nghiệp hoá
hiện đại hoá trong quá trình phát triển. Quá trình ấy không chỉ đơn thuần
phát triển công nghiệp còn phải thực hiện chuyển dịch cấu trong
từng nghành, từng lĩnh vực toàn bộ nền kinh tế quốc dân theo hướng
kỹ thuật công nghệ hiện đại. Quá trình ấy không chỉ tuần tự trải qua
các bước cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá mà còn sử dụng kết hợp kỹ
thuật thủ công truyền thống với công nghệ hiện đại, tranh thủ đi nhanh
vào hiện đại ở những khâu có thể và mang tính quyết định.
* Tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá:
- Mỗi phương thức sản xuất xã hội nhất định có một cơ sở vật chất - kỹ
thuật tương ứng. Cơ sở vật chất - kỹ thuật của một xã hội là toàn bộ hệ
thống các yếu tố vật chất của lực lượng sản xuất xã hội, phù hợp với trình
độ kỹ thuật (công nghệ) tương ứng mà lực lượng lao động xã hội sử dụng
để sản xuất ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu xã hội
- Chỗ dựa để xem xét sự biến đổi của cơ sở vật chất - kỹ thuật của một xã
hội là sự biến đổi và phát triển của lực lượng sản xuất; sự phát triển khoa
học - kỹ thuật; tính chất và trình độ của các quan hệ xã hội; đặc biệt là
quan hệ sản xuất thống trị
- Nói cơ sở vật chất - kỹ thuật của một phương thức sản xuất nào đó là
nói cơ sở vật chất - kỹ thuật đó đã đạt đến một trình độ nhất định làm đặc
trưng cho phương thức sản xuất đó.
- Đặc trưng của cơ sở vật chất - kỹ thuật của các phương thức sản xuất
trước chủ nghĩa tư bản là dựa vào công cụ thủ công, nhỏ bé, lạc hậu. Đặc
trưng của cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa tư bản là nền đại công
nghiệp cơ khí hoá.
tính tất yếu của CNH_HDH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tính tất yếu của CNH_HDH - Người đăng: thaolethao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
tính tất yếu của CNH_HDH 9 10 91