Ktl-icon-tai-lieu

tổ chức quy hoạch

Được đăng lên bởi Lê Hà
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NÔI
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Đề tài: THUẬT TOÁN MENTOR II

Giảng viên hướng dẫn:

Trần Ngọc Lan

Sinh viên thực hiên:
1.
2.
3.
4.

Lê Thái Hưng
Trần Hữu Cương
Phạm Văn Chí
Bùi Thị Thế Hà

KSTN-ĐTVT-K52
KSTN-ĐTVT-K52
KSTN-ĐTVT-K52
KSTN-ĐTVT-K52

Hà Nội, tháng 11 năm 2011

Mục Lục
1. Giới Thiệu ................................................................................................................................................. 3
YÊU CẦU CỦA BÀI TẬP ........................................................................................................................... 5
2. Lý thuyết ................................................................................................................................................... 6
2.1

Thuật toán Mentor......................................................................................................................... 6

2.1.1

Xác định node backbone và node trung tâm ......................................................................... 6

2.1.2

Chuyển yêu cầu node sang xương sống. ............................................................................... 7

2.1.3

Xây dựng cây Prim-Dijkstra với tham số α........................................................................... 8

2.2

Thuật toán Mentor II ..................................................................................................................... 8

2.2.1 Đặt vấn đề .................................................................................................................................... 8
2.2.2
3.

ISP(Incremental Shortest Path) ............................................................................................. 9

Triển khai thuật toán ........................................................................................................................... 13
3.1. Tổng quan về kiến trúc .................................................................................................................... 13
3.2. Xây dựng đồ thi cơ sở ...................................................................................................................... 13
3.2.1 Class Node ................................................................................................................................. 13
3.2.2 Class Arc ................................................................................................................................... 14
3.2.3. Class Gra...
ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NÔI
VIỆN ĐIỆN T - VIN THÔNG
Đề tài: THUT TOÁN MENTOR II
Giảng viên hướng dn: Trn Ngc Lan
Sinh viên thc hiên:
1. Lê Thái Hưng KSTN-ĐTVT-K52
2. Trn Hữu Cương KSTN-ĐTVT-K52
3. Phạm Văn Chí KSTN-ĐTVT-K52
4. Bùi Th Thế Hà KSTN-ĐTVT-K52
Hà Nội, tháng 11 năm 2011
tổ chức quy hoạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổ chức quy hoạch - Người đăng: Lê Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
tổ chức quy hoạch 9 10 886