Ktl-icon-tai-lieu

Toán Lớp 3

Được đăng lên bởi Hà Quang Thắng
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 1022 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TiÕt 91:
C¸c sè cã bèn ch÷ sè
I. Môc tiªu
- NhËn biÕt c¸c sè cã 4 ch÷ sè ( C¸c ch÷ sè ®Òu kh¸c 0).
- Bíc ®Çu biÕt ®äc, viÕt c¸c 4 ch÷ nhËn ra gi¸ trÞ c¸c ch÷ theo trÝ cña ë tõng
hµng.
- Bíc ®Çu nhËn ra thø tù cña c¸c sè trong mét nhãm c¸c sè cã 4 ch÷ sè ( trêng hîp ®¬n gi¶n).
- Häc sinh kh¸ giái cÇn lµm thªm c¸c bµi tËp 1, 2, bµi 3 (a, b).
II. §å dïng d¹y häc
- Mçi häc sinh cã c¸c tÊm b×a, mçi tÊm cã 100, 10 hoÆc 1 « vu«ng.
III. Ph ¬ng ph¸p
- §µm tho¹i, luyÖn tËp – Thùc hµnh.
IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. æ n ®Þnh tæ chøc:
2. Giíi thiÖu sè cã 4 ch÷ sè:
a. Giíi thiÖu sè 1423
- Cho häc sinh lÊy ra 1 tÊm b×a råi quan
s¸t nhËn xÐt.
+ TÊm b×a cã bao nhiªu cét?
+ Mçi cét cã bao nhiªu « vu«ng?
+ Nh vËy cã bao nhiªu « vu«ng trªn mét
tÊm b×a?
- u cÇu häc sinh quan s¸t h×nh
lÊy ®å dïng häc tËp.
- VËy nhãm thø nhÊt cã? « vu«ng.
- Yªu cÇu häc sinh lÊy 2 cét, mçi t
10 « vu«ng ®Ó lËp nhãm 3. Nh vËy nhãm
3 cã bao nhiªu « vu«ng?
- Yªu cÇu häc sinh lËp nhãm 4 3 «
vu«ng.
- Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t b¶ng
c¸c hµng. Híng dÉn häc sinh nhËn xÐt.
+ Coi (1) 1 ®¬n ë hµng ®¬n vÞ, th×
hµng ®¬n vÞ cã mÊy ®¬n vÞ?
+ C¸c hµng hái t¬ng tù.
- Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh tù nªu
- Gäi häc sinh ®äc l¹i sè nµy
- Gi¸o viªn ng dÉn häc sinh quan s¸t
råi nªu
2. Thùc hµnh:
Bµi 1:
- Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh nªu bµi
mÉu
- Híng dÉn häc sinh lµm phÇn b.
Bµi 2:
- Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh bµi mÉu:
+ 8 ngh×n, 5 tr¨m, 6chôc, 3 ®¬n vÞ
- H¸t
- Häc sinh lÊy ra 1 tÊm b×a, quan s¸t, nhËn xÐt ®Ó biÕt mçi
tÊm b×a cã nh thÕ nµo?
- Cã 10 cét
- Mçi cét cã 10 « vu«ng.
- Mçi tÊm b×a cã 100 « vu«ng.
- Häc sinh lÊy 10 tÊm b×a, mçi tÊm 100 « vu«ng xÕp
nh SGK ®îc nhãm thø nhÊt.
- Cã 400 « vu«ng
- Häc sinh lÊy 2 cét, mçi cét cã 10 « vu«ng.
- Nhãm 3 cã 20 « vu«ng.
- Häc sinh lËp nhãm 4 cã 3 « vu«ng.
- Häc sinh quan s¸t.
Hµng ®¬n vÞ cã 3 ®¬n vÞ, hµng chôc cã 2 chôc, hµng tr¨m cã
3 tr¨m, hµng ngh×n cã 1 ngh×n.
ViÕt c¸c sè ë c¸c hµng t¬ng øng.
- Sè gåm 1 ngh×n, 4 tr¨m, 2 chôc, 3 ®¬n vÞ.
ViÕt lµ: 1423 .§äc lµ: Mét ngh×n bèn tr¨m hai m¬i ba.
- Häc sinh ®äc CN- §T
- 1423 4 ch÷ tõ tr¸i sang ph¶i : Ch÷ 1
chØ 1 ngh×n, ch÷ sè 4 chØ 4 tr¨m, ch÷ sè 2 chØ 2 chôc, ch÷ sè
3 chØ 3 ®¬n vÞ.
- Häc sinh nh¾c l¹i.
- Häc sinh lµm vµ ch÷a bµi:
+ Häc sinh viÕt : 4231.
+ §äc: Bèn ngh×n hai tr¨m ba m¬i mèt
- ViÕt sè : 3442
§äc: Ba ngh×n bèn tr¨m bèn m¬i hai
- Häc sinh viÕt: 8563. §äc : T¸m ngh×n n¨m tr¨m s¸u m¬i
ba.
1
Toán Lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán Lớp 3 - Người đăng: Hà Quang Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Toán Lớp 3 9 10 94