Ktl-icon-tai-lieu

Tôn giáo dân chủ nhân quyền

Được đăng lên bởi nhaheochuot
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học viện Ngoại giao Việt Nam
Chương trình đào tạo cơ bản về
Chính sách đối ngoại của Việt Nam
Niên khóa: 2010-2011
Giảng viên: Tiến sỹ Nguyễn Đình Luân

VẤN ĐỀ TÔN GIÁO, NHÂN
QUYỀN VÀ DÂN CHỦ

I.Khái niệm
1.Tôn giáo
1.1.Nội hàm
Tôn giáo là một hệ thống tín ngưỡng và
phong tục đề cập đến những câu hỏi
căn bản về đặc tính loài người, đạo
đức, sự chết và sự tồn tại của thần
thánh.

I.Khái niệm
1.Tôn giáo
1.2.Biểu tượng

Cơ-đốc giáo, Do Thái giáo, Hindu
Hồi giáo, Phật giáo, Thần đạo
Đạo Sikh, Đạo Bahai, Đạo Jaina

I.Khái niệm
1.Tôn giáo
1.3.Vai trò và ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống xã hội và trong
quan hệ quốc tế
1.3.1. Vai trò và ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống xã hội
-Vai trò tích cực
+Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tôn giáo là một yếu tố cấu thành và là di
sản văn hóa của nhân loại.
+Tác động của các giáo lý tới hình thành chuẩn mực đạo đức xã hội
Chúa Giê su dạy: Đạo đức là bác ái
Phật Thích Ca dạy: Đạo đức là từ bi
Khổng tử dạy:Đạo đức là nhân nghĩa
+ Đầu thế kỷ XVII, linh mục Alexandre de Rhodes đã dùng ký tự Latinh đặt hệ chữ viết mới góp phần hình thành chữ quốc ngữ gày
nay.

I.Khái niệm
1.Tôn giáo
1.3.Vai trò và ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống xã hội
và trong quan hệ quốc tế
1.3.1. Vai trò và ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống xã
hội
-Vai trò định hướng giá trị văn hóa và đạo đức
-Ảnh hưởng tiêu cực
+Kỳ thị tôn giáo
+Mâu thuẫn tôn giáo
+Xung đột tôn giáo
+Mê tín, dị đoan

I.Khái niệm
1.Tôn giáo
1.3.Vai trò và ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống xã hội và
trong quan hệ quốc tế
1.3.2. Vai trò và ảnh hưởng của tôn giáo trong quan hệ quốc tế
-Vai trò định hướng giá trị văn hóa và đạo đức
-Ảnh hưởng tiêu cực (chiến tranh tôn giáo, xung đột tôn giáo, lợi
dụng tôn giáo để can thiệp, gây áp lực, chiến tranh v.v.)

I.Khái niệm
2.Nhân quyền
2.1.Nội hàm
Nhân quyền hay quyền con người (Human
rights) là những quyền tự nhiên của con người
và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ
chính thể nào, bao gồm: quyền được sống,
quyền tự do ngôn luận và thể hiện, quyền tự
do tín ngưỡng và nhận thức, quyền tự do lập
hội, quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền được
bảo vệ bình đẳng trước pháp luật v.v.

I.Khái niệm
2.Nhân quyền
2.2.Nhân quyền trong xã hội quốc tế
2.2.1.Nhân quyền và tiến bộ xã hội
-Tuyên ngôn nhân quyền Pháp 1789
- Bộ Luật Nhân quyền Quốc tế bao gồm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân
quyền (1948), Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội
và Văn hóa, và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và
Chính trị.
-Đối với Mỹ phải mất 150 năm mới đồng ý ch...
Học viện Ngoại giao Việt Nam
Chương trình đào tạo cơ bản về
Chính sách đối ngoại của Việt Nam
Niên khóa: 2010-2011
Giảng viên: Tiến sỹ Nguyễn Đình Luân
VẤN ĐỀ TÔN GIÁO, NHÂN
QUYỀN VÀ DÂN CHỦ
Tôn giáo dân chủ nhân quyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tôn giáo dân chủ nhân quyền - Người đăng: nhaheochuot
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Tôn giáo dân chủ nhân quyền 9 10 202