Ktl-icon-tai-lieu

Tôn giáo học

Được đăng lên bởi hiepnguyenmta-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo, mê tín dị đoan; tác hại của mê tín dị đoan.
Sự tương đồng, liên quan:
- Tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan đều dựa trên một nền tảng chung là niềm
tin vào các thế lực siêu nhiên, sức mạnh huyền bí nào đó; đều nhận thức tự nhiên và xã hội
thông qua lăng kính hư ảo, hoang đường.
- Tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan có mối liên hệ, có sự đan xen, pha trộn
trong quá trình tồn tại, phát triển:
+ Tín ngưỡng là nguồn gốc ban đầu của tôn giáo. Tôn giáo bao giờ cũng dựa
trên một tín ngưỡng nhất định.
+ Mê tín, dị đoan có nguồn gốc từ các tín ngưỡng, tôn giáo cổ. Các tín
ngưỡng, tôn giáo thường sử dụng yếu tố mê tín, dị đoan để lôi cuốn tín đồ.
Sự khác biệt:
- Giữa tín ngưỡng và tôn giáo:
+ Về sự phát triển quan niệm liên quan đến thế giới thần bí: quan niệm về thế
giới thần bí ở tín ngưỡng có phần đơn giản, sơ khai hơn. Thế giới thần bí trong tôn giáo
được mô tả bởi các biểu tượng như: trời, phật, chúa, thần, thánh… có tổ chức, hệ thống.
+ Về thời điểm hình thành: tín ngưỡng hình thành ngay từ xã hội nguyên thủy
còn tôn giáo chỉ xuất hiện khi loài người đã phân chia giai cấp, xã hội đủ điều kiện vật
chất để có lớp người thoát li sản xuất, làm nghề tôn giáo.
+ Về cơ cấu tổ chức: tín ngưỡng hình thành tự phát không có tính tổ chức chặt
chẽ. Tôn giáo có hệ thống giáo luật, giáo lí, giáo lễ, trụ sở, hệ thống chức sắc, nhà tu hành,
trường đào tạo nhà tu hành, tín đồ.
- Giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan:
+ Niềm tin vào thế giới thần bí trong tín ngưỡng, tôn giáo chủ yếu là nhu cầu
tinh thần của con người còn niềm tin trong mê tín, dị đoan là mê muội, cuồng tín, nhảm
nhí, tiêu cực.
+ Người hành nghề mê tín dị đoan hướng tới lợi ích vật chất chứ không phải
vì niềm tin như các nhà tu hành trong các tôn giáo.
Trong thực tế, tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan tồn tại đan xen. Tín ngưỡng,
tôn giáo nếu nhấn mạnh quá mức yếu tố sức mạnh siêu nhiên thành siêu phàm, huyền bí
thì thường dẫn đến mê tín dị đoan.
Tác hại của mê tín dị đoan:
- Mê tí dị đoan làm thay đổi thế giới quan của con người dẫn đến nhận thức lệch lạc
về tự nhiên, xã hội.
- Mê tí dị đoan làm cho con người cảm thấy bế tắc, mất lòng tin ở sức mạnh làm
chủ của cộng đồng và của bản thân.
- Mê tí dị đoan uy hiếp sinh mạng; chia rẽ tình duyên, tình bạn, tình ruột thịt; tổn
hại đến tài sản, của cải; làm suy yếu ý chí phấn đấu làm chủ bản thân; ảnh hưởng đến an
ninh chính trị trật tự xã hội, của tập thể, của gia đình và của mỗi người.
- Mê tín dị đoan có thể dẫn đế...
1. Phân bit tín ngưng, tôn giáo, mê tín dđoan; tác hi ca mê tín dị đoan.
Sự tương đồng, liên quan:
- Tín ngưng, tôn giáo và mê tín dị đoan đu da trên mt nn tng chung là niềm
tin vào các thế lực siêu nhiên, sc mnh huyn bí nào đó; đu nhận thc t nhiên và xã hi
thông qua lăng kính hư o, hoang đưng.
- n ngưng, tôn giáomên dị đoan có mối liên hệ, có sự đan xen, pha trộn
trong quá tnh tn ti, phát trin:
+ Tín ngưng là ngun gc ban đầu ca tôn giáo. Tôn giáo bao giờ cũng dựa
trên mt tín ngưng nht định.
+ Mê n, d đoan có ngun gc t các tín ngưỡng, tôn giáo cổ. c n
ngưỡng, tôn giáo thưng s dng yếu t mê tín, d đoan đ lôi cun tín đ.
S khác bit:
- Gia n ngưng và tôn giáo:
+ Về s phát trin quan nim liên quan đến thế gii thần bí: quan nim về thế
gii thn bí ở tín ngưng có phn đơn giản, sơ khai hơn. Thế gii thn bí trong tôn giáo
được mô t bi các biu tượng như: trời, pht, chúa, thn, thánh có t chc, h thng.
+ Về thời điểm hình thành: tín ngưng hình thành ngay txã hi nguyên thy
còn tôn giáo chxut hin khi loài ngưi đã phân chia giai cấp, hội đđiu kin vật
cht để có lp ngưi thoát li sn xut, làm ngh tôn giáo.
+ V cơ cu t chc: tín ngưng hình thành tự phát kng có tính tổ chc cht
ch. Tôn giáo có hthng giáo lut, giáo lí, giáo l, trụ s, hthng chc sc, nhà tu hành,
trường đào to nhà tu hành, tín đồ.
- Gia n ngưng, tôn giáo và mê tín dđoan:
+ Nim tin vào thế giới thn bí trong tín ngưng,n giáo chủ yếu là nhu cu
tinh thn ca con ngưi còn nim tin trong mê tín, dị đoan là mê mui, cung tín, nhm
nhí, tiêu cc.
+ Ngưi hành nghề mê tín dị đoan hưng tới li ích vật chất chứ không phi
vì nim tin như các nhà tu hành trong các tôn giáo.
Trong thc tế, tín ngưng, tôn giáo và mê tín dị đoan tn ti đan xen. Tín ngưng,
tôn giáo nếu nhn mạnh quá mức yếu tố sức mnh siêu nhiên thành siêu phàm, huyn bí
thì thường dn đến mê tín d đoan.
c hi ca mê tín d đoan:
- Mê tí d đoan làm thay đổi thế gii quan ca con ngưi dn đến nhn thc lch lc
v t nhiên, xã hi.
- Mê tí d đoan làm cho con ngưi cm thấy bế tc, mt lòng tin sức mnh làm
ch ca cộng đng và ca bn thân.
- Mê tí d đoan uy hiếp sinh mng; chia r tình duyên, tình bn, tình rut tht; tn
hại đến tài sản, ca ci; làm suy yếu ý chí phấn đu làm ch bn thân; nh hưng đến an
ninh chính tr trt t hi, ca tp th, ca gia đình và ca mi ngưi.
- Mê tín d đoan có th dn đến phạm pháp.
Tôn giáo học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tôn giáo học - Người đăng: hiepnguyenmta-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tôn giáo học 9 10 939