Ktl-icon-tai-lieu

Tôn Giáo và chính sách tôn giáo

Được đăng lên bởi thanhtvc
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 2170 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
ban t«n gi¸o chÝnh phñ

T«n gi¸o vµ chÝnh s¸ch
t«n gi¸o ë ViÖt Nam

hµ néi - 2006

5

Lêi më ®Çu
Níc ViÖt Nam cã truyÒn thèng v¨n ho¸ l©u ®êi vµ lµ
mét quèc gia ®a d©n téc, ®a t«n gi¸o. Còng nh ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi, mçi d©n téc trong céng ®ång 54 d©n téc
ViÖt Nam cã nh÷ng tÝn ngìng, t«n gi¸o g¾n liÒn víi ®êi
sèng kinh tÕ, v¨n ho¸ vµ x· héi.
Nh»m b¶o ®¶m quyÒn tù do tÝn ngìng, t«n gi¸o cña
ngêi d©n, ngay tõ HiÕn ph¸p ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam
D©n chñ Céng hoµ (n¨m 1946) ®Õn HiÕn ph¸p cña níc
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ngµy nay ®Òu lu«n
kh¼ng ®Þnh quyÒn “tù do tÝn ngìng, t«n gi¸o” lµ mét trong
c¸c quyÒn c¬ b¶n cña con ngêi. ë ViÖt Nam kh«ng cã sù
ph©n biÖt tÝn ngìng, t«n gi¸o; c¸c tÝn ®å theo t«n gi¸o
kh¸c nhau cïng chung sèng hµi hoµ trong céng ®ång c¸c
d©n téc ViÖt Nam.
V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X cña
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam nªu râ: "§ång bµo c¸c t«n gi¸o
lµ bé phËn quan träng cña khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n
téc. Thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch t«n träng vµ b¶o
®¶m quyÒn tù do tÝn ngìng, theo hoÆc kh«ng theo t«n
gi¸o cña c«ng d©n, quyÒn sinh ho¹t t«n gi¸o b×nh thêng
theo ph¸p luËt"; ®ång thêi kh¼ng ®Þnh chñ tr¬ng ng¨n
6

chÆn c¸c ho¹t ®éng mª tÝn dÞ ®oan, c¸c hµnh vi lîi dông
tÝn ngìng, t«n gi¸o lµm ph¬ng h¹i ®Õn lîi Ých chung cña
®Êt níc, vi ph¹m quyÒn tù do t«n gi¸o cña c«ng d©n.
Nhµ níc ViÖt Nam cam kÕt t«n träng vµ b¶o vÖ quyÒn
tù do tÝn ngìng, t«n gi¸o cña ngêi d©n trªn thùc tÕ, ®ång
thêi kh«ng ngõng hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vÒ tÝn
ngìng vµ t«n gi¸o nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®êi sèng t©m
linh, t«n gi¸o cña ngêi d©n, ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oµn
kÕt toµn d©n téc, x©y dùng mét ®Êt níc ViÖt Nam ngµy
cµng ph¸t triÓn, d©n chñ, c«ng b»ng vµ v¨n minh.
Tuy nhiªn, ë trong níc vµ ngoµi níc, do thiÕu th«ng
tin vµ do nh÷ng ®Þnh kiÕn nhÊt ®Þnh, vÉn cã nh÷ng ngêi
cha hiÓu hÕt vµ hiÓu cha ®óng vÒ t×nh h×nh t«n gi¸o vµ
chÝnh s¸ch t«n gi¸o ë ViÖt Nam. §Ó gióp b¹n ®äc trong vµ
ngoµi níc, c¸c nhµ nghiªn cøu vµ nh÷ng ai quan t©m
hiÓu râ vµ ®Çy ®ñ h¬n t×nh h×nh t«n gi¸o vµ chÝnh s¸ch
cña Nhµ níc ViÖt Nam ®èi víi t«n gi¸o, Ban T«n gi¸o
ChÝnh phñ tr©n träng giíi thiÖu cuèn s¸ch "T«n gi¸o vµ

chÝnh s¸ch t«n gi¸o ë ViÖt Nam" .

7

Ch¬ng 1

tÝn ngìng vµ t«n gi¸o ë ViÖt nam
1. Vµi nÐt vÒ tÝn ng ìng vµ t«n gi¸o ë ViÖt Nam
ViÖt Nam lµ mét quèc gia n»m trong khu vùc §«ng
Nam ¸, cã truyÒn thèng v¨n ho¸ l©u ®êi, cã lÞch sö hµng
ngµn n¨m dùng níc vµ gi÷ níc. ViÖt Nam cã 54 d©n téc
anh em cïng sinh sèng trªn mét l·nh thæ...
Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
ban t«n gi¸o chÝnh phñ
T«n gi¸o vµ chÝnh s¸ch
t«n gi¸o ë ViÖt Nam
Tôn Giáo và chính sách tôn giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tôn Giáo và chính sách tôn giáo - Người đăng: thanhtvc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Tôn Giáo và chính sách tôn giáo 9 10 369