Ktl-icon-tai-lieu

Tổng giải đáp cuối khóa lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 2

Được đăng lên bởi Đào Sơn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TỔNG GIẢI ĐÁP CUỐI KHOÁ

(Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá II)
Thời gian giảng bài: 10 tiết.
Ngày soạn:
Ngày giảng:
1. Mục đích, yêu cầu:
Giải đáp những thắc mắc của học viên về những nội dung học viên còn
chưa rõ, chưa sâu và mở rộng thêm một số nội dung kiến thức.
Hướng dẫn học viên làm bài thi tốt nghiệp.
Phát huy vai trò chủ động của học viên trong việc đề xuất những nội dung
cần giải đáp. Học viên phải chuẩn bị trước những nội dung đè nghị giảng viên
giải đáp.
2. Nội dung:
a. Ổn định tổ chức: 3 phút.
b. Kiểm tra: Không.
c. Bài mới:
I. NHỮNG GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG
MẠNH TRONG GIAI DOẠN HIỆN NAY.

1. Thực hiện tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương
mẫu của cấp trên
- Trên cơ sở kiểm điểm của tập thể, cá nhân phải xác định cho được
những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong
công tác xây dựng Đảng, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục.
- Tự mỗi cá nhân, có sự góp ý, lấy ý kiến của tập thể phải nêu lên những
việc kiên quyết sửa đổi, kiên quyết thực hiện.
2. Tăng cường công tác tổ chức, cán bộ, sinh hoạt đảng và cơ chế,
chính sách
- Phát huy dân chủ thật sự trong Đảng, thực hiện quy chế chất vấn trong
Đảng.
- Chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ
chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện
nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình.
- Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở.

2
- Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ theo
chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ làm cơ sở cho việc quy hoạch, quản lý, đào
tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ; quy định rõ thẩm quyền và trách
nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị.
- Thực hiện quy chế tín nhiệm đối với tập thể và cá nhân; thực hiện lấy
phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước,
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tổ chức để nhân dân góp ý xây dựng đảng
thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
- Có cơ chế, chính sách và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để
quản lý, kiểm soát chặt chẽ vốn và tài sản nhà nước; đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; thực hiện tốt viẹc kê khai tài sản.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy
tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Thực hiện chế độ tiền lương, nhà ở hợp lý, chốn...
TỔNG GIẢI ĐÁP CUỐI KHOÁ
(Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá II)
Thời gian giảng bài: 10 tiết.
Ngày soạn:
Ngày giảng:
1. Mục đích, yêu cầu:
Giải đáp những thắc mắc của học viên về những nội dung học viên còn
chưa rõ, chưa sâu và mở rộng thêm một số nội dung kiến thức.
Hướng dẫn học viên làm bài thi tốt nghiệp.
Phát huy vai trò chủ động của học viên trong việc đề xuất những nội dung
cần giải đáp. Học viên phải chuẩn bị trước những nội dung đè nghị giảng viên
giải đáp.
2. Nội dung:
a. Ổn định tổ chức: 3 phút.
b. Kiểm tra: Không.
c. Bài mới:
I. NHỮNG GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SCH, VỮNG
MẠNH TRONG GIAI DOẠN HIỆN NAY.
1. Thực hiện tự p bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương
mẫu của cấp trên
- Trên sở kiểm điểm của tập thể, nhân phải xác định cho được
những hạn chế, yếu kém nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong
công tác xây dựng Đảng, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục.
- Tự mỗi nhân, sự góp ý, lấy ý kiến của tập thể phải nêu lên những
việc kiên quyết sửa đổi, kiên quyết thực hiện.
2. Tăng cường công tác tổ chức, cán bộ, sinh hoạt đảng chế,
chính sách
- Phát huy dân chủ tht sự trong Đảng, thc hin quy chế chất vấn trong
Đảng.
- Chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ
chức sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện
nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình.
- Thực hiện tt công tác quy hoạch cán bộ Đảng, Nhà nước, Mặt trận T
quốc và các đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở.
Tổng giải đáp cuối khóa lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng giải đáp cuối khóa lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 2 - Người đăng: Đào Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tổng giải đáp cuối khóa lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 2 9 10 438