Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp các lý thuyết chủ yếu của các nhà kinh tế trong môn Lịch sử các học thuyết kinh tế

Được đăng lên bởi Quang Phong
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1 : William Petty , lý luận giá trị, lý luận phân phối.
William Petty (1623-1687) đại biểu nổi bật nhất của tư tưởng kinh tế Tây Âu trong
thời kì tan rã chủ nghĩa trọng thương. Là nhà kinh tế học người Anh., sinh trưởng trong
một gia đình thợ thủ công. Ông là người có nhiều tài năng, ông nghiên cứu nhiều lĩnh vực
khác nhau như vật lí, y học, âm nhạc, kinh tế,… Ông đã phát minh ra máy đánh chữ, đậu
tiến sĩ vật lí và được phong giáo sư về giải phẫu và âm nhạc, được coi là người sáng lập
ra thống kê học. Ông vừa là nhà công nghiệp lớn vừa là một đại địa chủ. Ông được
thưởng huân chương và phong nam tước vì có công phục vụ cho nhà vua. Về kinh tế ông
có các tác phẩm như “Bàn về thuế khóa và lệ phí”, “Số học chính trị”, … Ông được
K.Marx đánh giá là cha đẻ của chính trị kinh tế học tư sản ở Anh.
Lý luận về giá trị - lao động :
William Petty đã có những nhận xét đúng đắn khi vạch rõ vai trò của lao động trong
việc tạo ra giá trị, tức nguồn gốc thực sự của của cái. Chỉ riêng điều này có thể nói ông là
người khai sinh ra lý luận giá trị - lao động.
Khi nghiên cứu về giá trị - lao động ông dùng thuật ngữ “giá cả” và chia thành “giá cả
chính trị” và “giá cả tự nhiên”. Theo ông, giá cả tự nhiên do lượng lao động hao phí để
sản xuất ra hàng hóa quyết định. Như vậy William Petty đã hiểu đúng giá trị lao động với
thuật ngữ giá cả tự nhiên và còn cả giá cả chính trị chính là giá cả thị trường, nó thường
thay đổi theo những điều kiện chính trị, do đó khó hiểu được nó.
William Petty cũng đã thấy được mối quan hệ giữa năng suất lao động với “giá cả tự
nhiên” nó tỷ lệ nghịch với năng suất lao động. Ông đã so sánh khối lượng lao động hao
phí để sản xuất bạc với số lượng lao động hao phí để sản xuất lúa mì. Nếu năng suất lao
động sản xuất ra bạc tăng thêm thì giá trị của nó giảm xuống. Ông có đề cập đến lao động
đơn giản và lao động phức tạp nhưng chưa phân tích đầy đủ.
Tuy nhiên ông còn chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa trọng thương khi cho rằng chỉ có
lao động khai thác bạc (tiền tệ) mới tạo ra giá trị, lao động trong các ngành khác chỉ tạo
nên của cải khi so sánh với lao động tạo ra tiền. Theo ông, giá trị của hàng hóa là sự phản
ánh giá trị của tiền, giống như ánh sáng mặt trăng là sự phản chiếu ánh sáng mặt trời vậy.
ông còn cho rằng lao động thương nghiệp là ngành kinh tế có lợi nhất. Đồng thời ông đã
nêu lên nguyên lí nổi tiếng “lao động là cha còn đất là mẹ của của cải”. Đáng tiếc rằng
ông chỉ nêu lên nguyên lí mà không giải thích về nguyên lí đó. ở đây nếu ông coi đó l...
Câu 1 : William Petty , lý luận giá trị, lý luận phân phối.
William Petty (1623-1687) đại biểu nổi bật nhất của tưởng kinh tế Tây Âu trong
thời tan chnghĩa trọng thương. nhà kinh tế học người Anh., sinh trưởng trong
một gia đình thợ thủ công. Ông là người có nhiều tài năng, ông nghiên cứu nhiều lĩnh vực
khác nhau như vật lí, y học, âm nhạc, kinh tế,… Ông đã phát minh ra máy đánh chữ, đậu
tiếnvật được phong giáo về giải phẫu âm nhạc, được coi người sáng lập
ra thống kê học. Ông vừa nhà ng nghiệp lớn vừa một đại địa chủ. Ông được
thưởng huân chương và phong nam tước vì có công phục vụ cho nhà vua. Về kinh tế ông
các tác phẩm như Bàn về thuế khóa lệ phí”, “Số học chính trị”, Ông được
K.Marx đánh giá là cha đẻ của chính trị kinh tế học tư sản ở Anh.
Lý luận về giá trị - lao động :
William Petty đã những nhận xét đúng đắn khi vạch vai trò của lao động trong
việc tạo ra giá trị, tức nguồn gốc thực sự của của cái. Chỉ riêng điều này có thể nói ông là
người khai sinh ra lý luận giá trị - lao động.
Khi nghiên cứu về giá trị - lao động ông dùng thuật ngữ “giá cả” và chia thành “giá cả
chính trị” “giá cả tự nhiên”. Theo ông, g c tự nhiên dong lao động hao phí để
sản xuất ra hàng a quyết định. Như vậy William Petty đã hiểu đúng giá trị lao động với
thuật ngữ giá cả tự nhiên còn cả giá cả chính trị chính giá cả thị trường, thường
thay đổi theo những điều kiện chính trị, do đó khó hiểu được nó.
William Petty cũng đã thấy được mối quan hệ giữa năng suất lao động với “giá cả tự
nhiên” nó tỷ lệ nghịch với năng suất lao động. Ông đã so sánh khối lượng lao động hao
phí để sản xuất bạc với số lượng lao động hao phí để sản xuất lúa mì. Nếu năng suất lao
động sản xuất ra bạc tăng thêm thì giá trị của nó giảm xuống. Ông có đề cập đến lao động
đơn giản và lao động phức tạp nhưng chưa phân tích đầy đủ.
Tuy nhiên ông còn chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa trọng thương khi cho rằng chỉ
lao động khai thác bạc (tiền tệ) mi tạo ra g trị, lao động trong các ngành khác chỉ tạo
nên của cải khi so sánh vi lao động tạo ra tiền. Theo ông, giá trị của hàng hóa là sự phản
ánh giá trị của tiền, giống như ánh sáng mặt trăng là sự phản chiếu ánh sáng mặt trời vậy.
ông còn cho rằng lao động thương nghiệp là ngành kinh tế có lợi nhất. Đồng thời ông đã
nêu lên nguyên nổi tiếng “lao động cha còn đất mẹ của của cải”. Đáng tiếc rằng
ông chỉ nêu lên nguyên không giải thích về nguyên đó. đây nếu ông coi đó
hai yếu tố của quá trình lao động sản xuất thì hoàn toàn đúng đắn, nhưng nếu ông coi đó
là hai yếu tố hình thành giá trị thì lại là sai lầm.
Tổng hợp các lý thuyết chủ yếu của các nhà kinh tế trong môn Lịch sử các học thuyết kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp các lý thuyết chủ yếu của các nhà kinh tế trong môn Lịch sử các học thuyết kinh tế - Người đăng: Quang Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tổng hợp các lý thuyết chủ yếu của các nhà kinh tế trong môn Lịch sử các học thuyết kinh tế 9 10 823