Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp câu hỏi và trả lời

Được đăng lên bởi dabaolakobiet-gmail-com
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1952 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC THEO KHUYNH HƯỚNG CHÍNH TRỊ PHONG
KIẾN

Câu hỏi: Các phong trào khởi nghĩa tiêu biểu ở Nam kì trong giai đoạn này là
:
-10/12/1861 Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu chiến pháp trên sông Vàm Cỏ Đông
-1861-1864 khởi nghĩa chống pháp của Trương Định
-1864-1865 khởi nghĩa của Trương Quyền và Thiên Hộ Dương.
Ngoài ra còn có các cuộc khởi nghĩa của Hồ Huân Nghiệp, khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Huân…

Câu hỏi: Phong trào yêu nước theo tư tưởng phong kiến là :các cuộc cách mạng không triệt
để còn lạc hậu ,thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa tập hợp được các tầng lớp trong nhân dân.
Tóm lại phong trào yêu nước theo tư tưởng phong kiến là muốn giải phóng và quay lại chế độ
phong kiến không muốn giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân.

Câu hỏi: Vị danh tướng nổi tiếng ở Nam Kì chống lại triều đình nhà Nguyễn quyết tâm đánh giặc đó
là :Nguyễn Trung Trực

Câu hỏi :Người lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy đó là Nguyễn Thiện Thuật.cuộc khởi nghĩa bãi
sậy do Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo với lối đánh du kích biến hóa phân tán chủ yếu dựa vào thiên nhiên
Việt Nam áp dụng lối đánh này là vì những nguyên nhân sau :
-Quân ta yếu hơn quân địch nên ta vận dụng lối đánh này sẽ có lợi cho ta , ta sẽ làm tiêu hao sinh lực địch
-Địch có vũ khí hiện đại nếu ta đánh trực tiếp với địch thì ta sẽ thua vì vũ khí của địch quá hiện đại
-Bãi Sậy có các đám lau sậy um tùm rất thuận lợi cho lối đánh này, thuận tiện cho việc ẩn nấp đánh địch
cũng như dễ dàng rút lui khi bị đich truy đuổi

Câu hỏi: Vua Hàm Nghi bị đày sang Angiêri
Câuhỏi: Điểm khác nhau giữa các vị danh tướng yêu nước theo 2 trường phái khác nhau cơ bản là :một
trường phái chủ chiến, một trường phái thì hòa hoãn (chủ hòa)

Câu hỏi: Qua 4 hòa ước, hãy chứng minh triều đình nhà Nguyễn đã lần lượt dâng Việt Nam cho
Pháp?

-Hòa ước Nhâm Tuất 1862: nhường hoàn toàn 3 tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường
và đảo Côn Lôn cho Pháp

-Hòa ước Giáp Tuất 1874: nhường cả Nam Kì cho Pháp
-Hòa ước Quý Mùi 1883 (Harmand): Nam Kì được mở rộng gom cả tỉnh Bình Thuận.
Ở Bắc Kỳ (gồm cả ba tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh) Pháp có quyền đặt công sứ ở các tỉnh để kiểm
soát.

-Hòa ước Giáp Thân 1884(Patenôtre): Nam Kỳ là xứ thuộc địa Pháp; Bắc Kỳ và
Trung Kỳ là xứ Pháp bảo hộ nhưng triều đình nhà Nguyễn trên danh nghĩa vẫn được quyền kiểm
soát. Đến lúc này, gần như nước ta đã hoàn toàn nằm trong tay của Pháp.Nhà Nguyễn chỉ giống
như bù nhìn.
Ta thấy rằng, nhà đình triều Nguyễn đã lần lượt dâng nước ta cho Pháp.Từ bản hòa ước
thứ nhất, chỉ có...


Câu hỏi: Các phong trào khởi nghĩa tiêu biểu ở Nam kì trong giai đoạn này là
:
 !"#$%&"%!&'()*+(,-#+."(,/0%1,-1+&2%34%!5.674%!
  89,:/%!,;<(,*%!1,-1(=<&>?%!@%,
 8 A9,:/%!,;<(=<&>?%!B"#C%D.,/2%EF>?%!G
!H./&<(I%(J(-(("E(9,:/%!,;<(=<K"L%!,/M1N9,:/%!,;<(=<!"#$%O""L%P
Câu hỏi: Phong trào yêu nước theo tư tưởng phong kiếnQ.(-(("E((-(,6R%!9,4%!+&/M+
)S(I%QR(,T"N+,/0"3'QU%,)RH)V%!)W%D.(,><+T1,X1)>X((-(+Y%!QZ1+&H%!%,L%[L%G
J6QR/1,H%!+&.H#2"%>Z(+,\H+>+>:%!1,H%!9/0%Q.6"*%!/]/1,J%!D.^"<#QR/(,0)E
1,H%!9/0%9,4%!6"*%!/]/1,J%![L%+E(N!/]/1,J%!%,L%[L%G
Câu,7/5@[<%,+>Z%!%_/+/0%!:<6`(,*%!QR/+&/C")`%,%,.!"#$%^"#0++L6)-%,!/a()J
Q.!"#$%&"%!&'(
Câu hỏi!>b/QU%,)RH(=<("E(9,:/%!,;<cU/dT#)JQ.!"#$%,/M%,"T+G("E(9,:/%!,;<eU/
3T#[H!"#$%,/M%,"T+QU%,)RHDZ/Q*/)-%,["9f(,e/0%,J<1,L%+-%(,=#0"['<D.H+,/2%%,/2%
5/M+<6-1[g%!Q*/)-%,%.#Q.D`%,O%!%!"#2%%,L%3<"
B"L%+<#0",?%^"L%)@(,%2%+<DT%[g%!Q*/)-%,%.#3h(JQX/(,H+<N+<3hQ.6+/2",<H3/%,Q'()@(,
@(,(JDi9,f,/M%)R/%0"+<)-%,+&'(+/01DZ/)@(,+,`+<3h+,"<D`Di9,f(=<)@(,^"-,/M%)R/
cU/dT#(J(-()-6Q<"3T#"6+j6&k++,"T%QX/(,HQ*/)-%,%.#N+,"T%+/M%(,HD/M(l%%k1)-%,)@(,
(i%!%,>[$[.%!&V+Q"/9,/e@)/(,+&"#)"_/
Câu hỏi5"<.6!,/e@).#3<%!m%!/2&/
Câuhỏi:/S69,-(%,<"!/O<(-(D@[<%,+>Z%!#2"%>Z(+,\H+&>b%!1,-/9,-(%,<"(?e]%Q.6E+
+&>b%!1,-/(,=(,/0%N6E++&>b%!1,-/+,`,I<,HU%n(,=,I<o
Câu hỏi: Qua 4 hòa ước, hãy chứng minh triều đình nhà Nguyễn đã lần lượt dâng Việt Nam cho
Pháp?
-Hòa ước Nhâm Tuất 1862:%,>b%!,H.%+H.%p+q%,c/2%I<N/<@%,N@%,>b%!
D.)]H4%r4%(,H,-1
Tổng hợp câu hỏi và trả lời - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp câu hỏi và trả lời - Người đăng: dabaolakobiet-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Tổng hợp câu hỏi và trả lời 9 10 914