Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp Nhà Nước và Pháp Luật

Được đăng lên bởi tranbon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2794 lần   |   Lượt tải: 12 lần
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
I/ Nhận thức của đồng chí về nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân
công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, tư pháp và
hành pháp:
1. Vai trò của nguyên tắc nói trên trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước theo
hướng xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay.
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng khẳng định: "Nhà nước ta là công cụ chủ yếu để thực hiện
quyền làm chủ của nhân dân, là Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Quyền lực nhà
nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện
các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp"(1). Tư tưởng đó đã được thể chế hóa trong Điều 2 của
Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) như sau: "Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà
nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và
đội ngũ trí thức. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ
quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp".
Như vậy việc quán triệt nguyên tắc này có ý nghĩa thiết thực trong việc thể chế hoá chức
năng và nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước , đặc biệt là là vấn đề làm rõ vị trí, chức
năng và mối quan hệ giữa Quốc hội , Uỷ ban thường vụ quốc hội , Chính phủ , Toà án tối cao và
Viện kiểm sát tối cao.
- Giữ vững bản chất giai cấp của nhà nước ta trong quá trình cải cách, đổi mới bộ máy nhà
nước, đặc biệt là có ý nghĩa chỉ đạo các hành động thực tiễn khi tiến hành cải cách, bảo đảm cho
quá trình đó vân động và phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.
- Quán triệt quan điểm trên có ý nghĩa thiết thực là trong quá trình cải cách giúp chúng ta
nắm rõ tư tưởng, quan điểm của giai cấp công nhân từ việc cải cách thể ché bộ máy nhà nước cho
đến cả con người trong bộ máy ấy. Đồng thời nhà nước đó cũng mang tính dân tộc, tính nhân dân
sâu sắc.
- Quan điểm trên còn có ý nghĩa chỉ đạo hoạt động thực tiễn cải cách bộ máy nhà nước ta,
góp phần giữ vững bản chất kiểu mới của nhà nước ta. Đó là nhà nước xã hội chủ nghĩa, của dân,
do dân và vì dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức làm
nền tảng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
- Quán triệt quan điểm trên còn có ý nghĩa chỉ rõ việc tổ chức và hoạt động của nhà nước ta
không theo nguyên tắc phân quyền như nhiều chính thể các nước khác. ...
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
I/ Nhận thức của đồng chí về nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất sự phân
công phối hợp giữa các quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, pháp
hành pháp:
1. Vai trò của nguyên tắc nói trên trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước theo
hướng xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay.
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng khẳng định: "Nhà nước ta công cụ chủ yếu để thực hiện
quyền làm chủ của nhân dân, Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, dân. Quyền lực nhà
nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện
các quyền lập pháp, hành pháp, pháp"
(1)
. tưởng đó đã được thể chế hóa trong Điều 2 của
Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) như sau: "Nhà nước cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà
nước thuộc về nhân dân nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân
đội ngũ trí thức. Quyền lực nhà nước thống nhất, sự phân công phối hợp giữa các
quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp".
Như vậy việc quán triệt nguyên tắc y ý nghĩa thiết thực trong việc thể chế hoá chức
năng và nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước , đặc biệt là là vấn đề làm rõ vị trí, chức
năng mối quan hệ giữa Quốc hội , Uỷ ban thường vụ quốc hội , Chính phủ , Toà án tối cao
Viện kiểm sát tối cao.
- Giữ vững bản chất giai cấp của nhà nước ta trong quá trình cải cách, đổi mới bộ máy nhà
nước, đặc biệt ý nghĩa chỉ đạo các hành động thực tiễn khi tiến hành cải cách, bảo đảm cho
quá trình đó vân động và phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.
- Quán triệt quan điểm trên ý nghĩa thiết thực trong quá trình cải ch giúp chúng ta
nắm rõ tưởng, quan điểm của giai cấp công nhân từ việc cải cách thể ché bộ máy nnước cho
đến cả con người trong bộ máy ấy. Đồng thời nhà nước đó cũng mang tính dân tộc, tính nhân dân
sâu sắc.
- Quan điểm trên còn ý nghĩa chỉ đạo hoạt động thực tiễn cải cách bộ máy nhà nước ta,
góp phần giữ vững bản chất kiểu mới của nhàớc ta. Đó nhà nước xã hội chủ nghĩa, của dân,
do dân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức làm
nền tảng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
- Quán triệt quan điểm trên còn có ý nghĩa chỉ việc tổ chức và hoạt động của nhà nước ta
không theo nguyên tắc phân quyền như nhiều chính th các ớc khác. đó quyền lực nhà
nước thống nhất, sự phân công phối hợp giữa các quan nhà nước trong việc thực hiện
quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
- Quán triệt nguyên tắc trên còn đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân
chủ thể duy nhất thực hiện quyền lực nhà nước. Đó nhà nước mọi quyền hạn hiệu lực
đều thuộc về nhân dân, nhân dân có quyền bày tỏ ý chí của mình một cách trực tiếp ( bằng dân chủ
trực tiếp ) hoăc thông qua đại biểu của mình, biến ý chí đó thành ý chí của nhà nước, thành quy
phạm có tính bắt buộc chung đối với mọi thành viên của xã hội.
- Có ý nghĩa trong quá trình cải cáchxây dựng nhà nước phải chú trọng xác định chức
năng, vị trí, quyền hạn nhiệm vụ của các quan nhà nước trong việc thực hiện 3 quyền lập
pháp , tư pháp và hành pháp.
2/ sao nước ta, quyền lực nhà nước thống nhất ? Thống nhất như thế nào? Sự thống
nhất có ý nghĩa như thế nào về lý luận và thực tiễn.
Việc nhấn mạnh nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất, sự phân công, phối hợp
giữa các quan nnước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp pháp sự sáng
tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. vậy, nghiên cứu nguyên nay ý nghĩa hết sức quan trọng
cả về luận lẫn thực tiễn, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Đảng Nhà nước đang từng
bước tổ chức xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.
Tổng hợp Nhà Nước và Pháp Luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp Nhà Nước và Pháp Luật - Người đăng: tranbon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tổng hợp Nhà Nước và Pháp Luật 9 10 289