Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN ODA Ở VIỆT NAM 15 NĂM (1993-2008)

Được đăng lên bởi Tấn Lương Văn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 771 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG QUAN ODA Ở VIỆT NAM 15 NĂM (1993-2008)
Hội nghị bàn tròn về viện trợ dành cho Việt Nam diễn ra tại Pa-ri, Thủ
đô nước Pháp cách đây 15 năm đã mở ra một trang sử mới trong quan hệ hợp
tác phát triển giữa Việt Nam và cộng đồng tài trợ quốc tế. Mối quan hệ này ra
đời trong bối cảnh nào? Vai trò và tác động của nguồn vốn ODA đối quá trình
phát triển của Việt Nam trong thời gian qua ra sao? Có thể rút ra những kinh
nghiệm và bài học gì về công tác thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA? Triển
vọng của nguồn vốn này trong tương lai sau 2010?,... sẽ là những nội dung
chủ yếu được đề cập trong bài viết này.
Đổi mới đã mang lại cơ hội cho hợp tác phát triển
Thực hiện công cuộc Đổi mới do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo từ năm
1986, trong những năm đầu của thập kỷ 90, Việt Nam đã không những thoát
khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng và kéo dài mà còn tạo ra
những bước tiến vượt bậc với việc cải thiện tình hình chính trị đối ngoại, xử
lý các khoản nợ nước ngoài thông qua Câu lạc bộ chủ nợ Pa-ri, kinh tế trong
nước đạt mức tăng trưởng cao, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt.
Đây là bối cảnh dẫn đến cơ hội để Việt Nam và cộng đồng tài trợ quốc tế nối
lại quan hệ hợp tác phát triển. Hội nghị bàn tròn về viện trợ dành cho Việt
Nam được tổ chức tại Pa-ri dưới sự chủ trì của Ngân hàng Thế giới (WB) vào
tháng 11 năm 1993 là điểm khởi đầu cho quá trình thu hút và sử dụng ODA ở
Việt Nam.
Sau hơn 20 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát
triển kinh tế và tiến bộ xã hội vượt bậc, được dư luận trong nước và quốc tế
thừa nhận rộng rãi: Nền kinh tế tăng trưởng liên tục với tốc độ bình quân
7,5%/năm, mức đói nghèo giảm từ trên 50% vào đầu những năm 90 xuống
còn trên 10% vào năm 2008, hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện đánh dấu
bằng việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại
Thế giới (WTO), được bầu là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo
an Liên Hợp Quốc, Việt Nam là thành viên tích cực của ASEAN, APEC, và
nhiều Diễn đàn, tổ chức quốc tế khác,... Những thành tựu mà Việt Nam đạt
được trong thời gian qua có phần đóng góp quan trọng của viện trợ phát triển
như một phần trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam.
Cam kết cung cấp vốn ODA năm sau cao hơn năm trước

Theo tập quán tài trợ quốc tế, hàng năm các nhà tài trợ tổ chức Hội nghị
viện trợ quốc tế để vận động tài trợ cho các quốc gia đang phát triển. Đối với
Việt Nam, sau Hội bàn tròn về viện trợ phát triển dành cho Việt Nam diễn ra
lần đầu tiên vào năm 1993, các hộ...
TỔNG QUAN ODA Ở VIỆT NAM 15 NĂM (1993-2008)
Hội nghị bàn tròn về viện trợ dành cho Việt Nam diễn ra tại Pa-ri, Thủ
đô nước Pháp cách đây 15 năm đã mở ra một trang sử mới trong quan hệ hợp
tác phát triển giữa Việt Nam và cộng đồng tài trợ quốc tế. Mối quan hệ này ra
đời trong bối cảnh nào? Vai trò và tác động của nguồn vốn ODA đối quá trình
phát triển của Việt Nam trong thời gian qua ra sao? thể rút ra những kinh
nghiệm bài học về công tác thu hút sdụng nguồn vốn ODA? Triển
vọng của nguồn vốn này trong tương lai sau 2010?,... sẽ những nội dung
chủ yếu được đề cập trong bài viết này.
Đổi mới đã mang lại cơ hội cho hợp tác phát triển
Thực hiện công cuộc Đổi mới do Đảng ta đề xướng lãnh đạo từ năm
1986, trong những năm đầu của thập kỷ 90, Việt Nam đã không những thoát
khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - hội trầm trọng kéo dài còn tạo ra
những bước tiến vượt bậc với việc cải thiện tình hình chính trị đối ngoại, xử
các khoản nợ nước ngoài thông qua Câu lạc bộ chủ nPa-ri, kinh tế trong
nước đạt mức tăng trưởng cao, đời sống của nhân dân được cải thiện rệt.
Đây bối cảnh dẫn đến hội để Việt Nam cộng đồng tài trợ quốc tế nối
lại quan hệ hợp tác phát triển. Hội nghị bàn tròn về viện trợ dành cho Việt
Nam được tổ chức tại Pa-ri dưới sự chủ trì của Ngân hàng Thế giới (WB) vào
tháng 11 năm 1993điểm khởi đầu cho quá trình thu hút và sử dụng ODA
Việt Nam.
Sau hơn 20 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát
triển kinh tế tiến bộ hội vượt bậc, được luận trong nước quốc tế
thừa nhận rộng i: Nền kinh tế tăng trưởng liên tục với tốc độ bình quân
7,5%/năm, mức đói nghèo giảm từ trên 50% vào đầu những năm 90 xuống
còn trên 10% vào năm 2008, hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện đánh dấu
bằng việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại
Thế giới (WTO), được bầu Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo
an Liên Hợp Quốc, Việt Nam thành viên tích cực của ASEAN, APEC,
nhiều Diễn đàn, tổ chức quốc tế khác,... Những thành tựu Việt Nam đạt
được trong thời gian qua phần đóng góp quan trọng của viện trợ phát triển
như một phần trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam.
Cam kết cung cấp vốn ODA năm sau cao hơn năm trước
TỔNG QUAN ODA Ở VIỆT NAM 15 NĂM (1993-2008) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN ODA Ở VIỆT NAM 15 NĂM (1993-2008) - Người đăng: Tấn Lương Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
TỔNG QUAN ODA Ở VIỆT NAM 15 NĂM (1993-2008) 9 10 337