Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm lịch sử

Được đăng lên bởi khanhlek17kt
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1125 lần   |   Lượt tải: 2 lần
C©u 1
A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n
C©u 2
A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n
C©u 3
A)
b)
c)
d)
§¸p ¸n
C©u 4
a)
b
c
d
§¸p ¸n
C©u 5
a
b
c
d
®¸p ¸n
C©u 6
a
b
c
d
§¸p ¸n
C©u 7
a
b
c
d
®¸p ¸n
C©u 8
A
B

Môc ®Ých khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø hai cña Ph¸p ë ViÖt Nam lµ g×?
Bï vµo nh÷ng thiÖt h¹i trong cuéc khai th¸c lÇn thø nhÊt.
§Ó bï ®¾p nh÷ng thiÖt h¹i do ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø nhÊt g©y ra.
§Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ë ViÖt Nam.
§Ó t¨ng cêng søc m¹nh vÒ kinh tÕ cña Ph¸p ®èi víi c¸c níc t b¶n chñ
nghÜa.
B
Trong cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø hai, thùc d©n Ph¸p ®Çu t vèn
nhiÒu nhÊt vµo c¸c ngµnh nµo?
C«ng nghiÖp chÕ biÕn.
N«ng nghiÖp vµ khai th¸c má.
N«ng nghiÖp vµ th¬ng nghiÖp.
Giao th«ng vËn t¶i.
B
V× sao t b¶n Ph¸p chó träng ®Õn viÖc khai th¸c má than ë ViÖt Nam?
ë ViÖt Nam cã tr÷ lîng than lín.
Than lµ nguyªn liÖu chñ yÕu phôc vô cho c«ng nghiÖp chÝnh quèc.
§Ó phôc vô cho nhu cÇu c«ng nghiÖp chÝnh quèc
TÊt c¶ cïng ®óng.
-d
V× sao trong qu¸ tr×nh khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø hai, t b¶n Ph¸p h¹n
chÕ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng ë ViÖt Nam?
Cét chÆt nÒn kinh tÕ ViÖt Nam lÖ thuéc vµo kinh tÕ Ph¸p.
BiÕn ViÖt Nam thµnh thÞ trêng tiªu thô hµng hãa do nÒn c«ng nghiÖp
Ph¸p s¶n xuÊt
BiÕn ViÖt Nam thµnh c¨n cø qu©n sù vµ chÝnh trÞ cña Ph¸p
C©u A vµ B ®Òu ®óng
-d
Thµnh tùu nµo quan träng nhÊt mµ Liªn X« ®¹t ®îc sau ChiÕn tranh
thÕ giíi thø hai?
N¨m 1949, Liªn X« chÕ t¹o thµnh c«ng bom nguyªn tö
N¨m 1957, Liªn X« lµ níc ®Çu tiªn phãng thµnh c«ng vÖ tinh nh©n
t¹o cña tr¸i ®Êt.
N¨m 1961, Liªn X« ®a nhµ du hµnh vò trô Ga-ga-rin bay vßng quanh
tr¸i ®Êt.
§Õn thËp kØ 60 cña thÕ kû XX, Liªn X« trë thµnh cêng quèc c«ng
nghiÖp ®øng thø hai trªn thÕ giíi (sau MÜ).
D
C¸c giai cÊp nµo míi ra ®êi do hËu qu¶ cña cuéc khai th¸c thuéc ®Þa
lÇn thø hai cña Ph¸p ë ViÖt Nam?
C«ng nh©n, n«ng d©n, t s¶n d©n téc
C«ng nh©n, tiÓu t s¶n, t s¶n d©n téc
C«ng nh©n, t s¶n d©n téc, ®Þa chñ phong kiÕn
C«ng nh©n, n«ng d©n, t s¶n d©n téc, tiÓu t s¶n, ®Þa chñ phong kiÕn
B
Sau chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø nhÊt, ë ViÖt Nam ngoµi thùc d©n
Ph¸p, cßn cã giai cÊp nµo trë thµnh ®èi tîng cña c¸ch m¹ng ViÖt
Nam?
Giai cÊp n«ng d©n
Giai cÊp c«ng nh©n
Giai cÊp ®¹i ®Þa chñ phong kiÕn
Giai cÊp t s¶n, d©n téc
C
Díi ¸ch thèng trÞ cña thùc d©n Ph¸p, th¸i ®é chÝnh trÞ cña giai cÊp t
s¶n d©n téc ViÖt Nam nh thÕ nµo?
Cã th¸i ®é kiªn ®Þnh víi Ph¸p
Cã th¸i ®é kh«ng kiªn ®Þnh, dÔ tho¶i hiÖp, c¶i l¬ng khi ®Õ quèc m¹nh

C
D
§¸p ¸n
C©u 9
A
B
C
D
®¸p ¸n
C©u 10
a
B
C
D
§¸p ¸n
C©u 11
A
b
c
d
§¸p ¸n
C©u 12
a
b
c
d
§¸p ¸n
C©u 13
a
b
c
d
§¸p...
C©u 1 Môc ®Ých khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø hai cña Ph¸p ë ViÖt Nam lµ g×?
A) Bï vµo nh÷ng thiÖt h¹i trong cuéc khai th¸c lÇn thø nhÊt.
B) §Ó bï ®¾p nh÷ng thiÖt h¹i do ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø nhÊt g©y ra.
C) §Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ë ViÖt Nam.
D) §Ó t¨ng cêng søc m¹nh vÒ kinh tÕ cña Ph¸p ®èi víi c¸c níc t b¶n chñ
nghÜa.
§¸p ¸n B
C©u 2 Trong cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø hai, thùc d©n Ph¸p ®Çu t vèn
nhiÒu nhÊt vµo c¸c ngµnh nµo?
A) C«ng nghiÖp chÕ biÕn.
B) N«ng nghiÖp vµ khai th¸c má.
C) N«ng nghiÖp vµ th¬ng nghiÖp.
D) Giao th«ng vËn t¶i.
§¸p ¸n B
C©u 3 V× sao t b¶n Ph¸p chó träng ®Õn viÖc khai th¸c má than ë ViÖt Nam?
A) ë ViÖt Nam cã tr÷ lîng than lín.
b) Than lµ nguyªn liÖu chñ yÕu phôc vô cho c«ng nghiÖp chÝnh quèc.
c) §Ó phôc vô cho nhu cÇu c«ng nghiÖp chÝnh quèc
d) TÊt c¶ cïng ®óng.
§¸p ¸n -d
C©u 4 V× sao trong qu¸ tr×nh khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø hai, t b¶n Ph¸p h¹n
chÕ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng ë ViÖt Nam?
a) Cét chÆt nÒn kinh tÕ ViÖt Nam lÖ thuéc vµo kinh tÕ Ph¸p.
b BiÕn ViÖt Nam thµnh thÞ trêng tiªu thô hµng hãa do nÒn c«ng nghiÖp
Ph¸p s¶n xuÊt
c BiÕn ViÖt Nam thµnh c¨n cø qu©n sù vµ chÝnh trÞ cña Ph¸p
d C©u A vµ B ®Òu ®óng
§¸p ¸n -d
C©u 5 Thµnh tùu nµo quan träng nhÊt mµ Liªn X« ®¹t ®îc sau ChiÕn tranh
thÕ giíi thø hai?
a N¨m 1949, Liªn X« chÕ t¹o thµnh c«ng bom nguyªn tö
b N¨m 1957, Liªn X« lµ níc ®Çu tiªn phãng thµnh c«ng vÖ tinh nh©n
t¹o cña tr¸i ®Êt.
c N¨m 1961, Liªn X« ®a nhµ du hµnh vò trô Ga-ga-rin bay vßng quanh
tr¸i ®Êt.
d §Õn thËp kØ 60 cña thÕ kû XX, Liªn X« trë thµnh cêng quèc c«ng
nghiÖp ®øng thø hai trªn thÕ giíi (sau MÜ).
®¸p ¸n D
C©u 6 C¸c giai cÊp nµo míi ra ®êi do hËu qu¶ cña cuéc khai th¸c thuéc ®Þa
lÇn thø hai cña Ph¸p ë ViÖt Nam?
a C«ng nh©n, n«ng d©n, t s¶n d©n téc
b C«ng nh©n, tiÓu t s¶n, t s¶n d©n téc
c C«ng nh©n, t s¶n d©n téc, ®Þa chñ phong kiÕn
d C«ng nh©n, n«ng d©n, t s¶n d©n téc, tiÓu t s¶n, ®Þa chñ phong kiÕn
§¸p ¸n B
C©u 7 Sau chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø nhÊt, ë ViÖt Nam ngoµi thùc d©n
Ph¸p, cßn cã giai cÊp nµo trë thµnh ®èi tîng cña c¸ch m¹ng ViÖt
Nam?
a Giai cÊp n«ng d©n
b Giai cÊp c«ng nh©n
c Giai cÊp ®¹i ®Þa chñ phong kiÕn
d Giai cÊp t s¶n, d©n téc
®¸p ¸n C
C©u 8 Díi ¸ch thèng trÞ cña thùc d©n Ph¸p, th¸i ®é chÝnh trÞ cña giai cÊp t
s¶n d©n téc ViÖt Nam nh thÕ nµo?
A Cã th¸i ®é kiªn ®Þnh víi Ph¸p
B Cã th¸i ®é kh«ng kiªn ®Þnh, dÔ tho¶i hiÖp, c¶i l¬ng khi ®Õ quèc m¹nh
Trắc nghiệm lịch sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm lịch sử - Người đăng: khanhlek17kt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Trắc nghiệm lịch sử 9 10 573