Ktl-icon-tai-lieu

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG

Được đăng lên bởi Ngọc Bảo Nguyễn
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
full câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng (Lịch sử Đảng)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa l ần th ứ nh ất ở Vi ệt Nam
khi nào?
a. 1858-1884
b. 1884-1896
đáp án c. 1896-1913
d. 1914-1918
Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai
cấp mới nào được hình thành?
a. Giai cấp tư sản
b. Giai cấp tư sản và công nhân
đáp án c. Giai cấp công nhân
d. Giai cấp tiểu tư sản
Câu 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai c ấp nào?
a) Địa chủ phong kiến và nông dân
b) Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân
đáp án c) Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân
d) Địa chủ phong kiến, nông dân và tiểu tư sản
Câu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu c ầu b ức
thiết nhất là gì?
đáp án a) Độc lập dân tộc
b) Ruộng đất
c) Quyền bình đẳng nam, nữ
d) Được giảm tô, giảm tức
Câu 5: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thu ẫn nào?
a) Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong ki ến
b) Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp t ư s ản
c) Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong ki ến
đáp án d) Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng
Câu 6: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?
a. Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa l ần th ứ nh ất c ủa th ực
dân Pháp.
đáp án b. Phần lớn xuất thân từ nông dân.
c. Chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản
d. Cả a, b và c
(Đáp án gốc của thầy Mỹ là b. Đáp án của thầy Hiển: cập nhật sau Olympic 2006 vòng
loại khu vực là a. Ra đời trước gi.cấp tư sản....)
Câu 7: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:
a) Công nhân và nông dân
b) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản
c) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân t ộc
đáp án d) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân t ộc, địa chủ vừa và nh ỏ

Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn tr ở thành m ột phong trào t ự
giác?
a) Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)
b) Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)
c) Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)
đáp án d) Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)
Câu 9: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh h ướng
chính trị vô sản vào thời gian nào?
a) 1917
b) 1918
c) 1919
đáp án d) 1920
Câu 10: Báo Đời sống công nhân là của tổ c...
full câu h i tr c nghi m môn ng l i cách m ng (L ch s ng) đườ Đả
CÂU H I TR C NGHI M L CH S NG C NG S N VI T NAM ĐẢ
Câu 1: Th i gian th c dân Pháp ti n hành khai thác thu c a l n th nh t Vi t Nam ế đị
khi nào?
a. 1858-1884
b. 1884-1896
áp án c. 1896-1913đ
d. 1914-1918
Câu 2: Trong t khai thác thu c a l n th nh t c a th c dân Pháp n c ta có giai đợ đị ướ
c p m i nào c hình thành? đượ
a. Giai c p t s n ư
b. Giai c p t s n và công nhân ư
áp án c. Giai c p công nhânđ
d. Giai c p ti u t s n ư
Câu 3: Tr c Chi n tranh th gi i th nh t, Vi t Nam có nh ng giai c p nào?ướ ế ế
a) a ch phong ki n và nông dânĐị ế
b) a ch phong ki n, nông dân, t s n, ti u t s n và công nhânĐị ế ư ư
áp án c) a ch phong ki n, nông dân và công nhânđ Đị ế
d) a ch phong ki n, nông dân và ti u t s nĐị ế ư
Câu 4: D i ch th c dân phong ki n, giai c p nông dân Vi t Nam có yêu c u b c ướ ế độ ế
thi t nh t là gì?ế
áp án a) c l p dân t cđ Độ
b) Ru ng t đấ
c) Quy n bình ng nam, n đ
d) c gi m tô, gi m t cĐượ
Câu 5: Mâu thu n c b n và ch y u Vi t Nam u th k XX là mâu thu n nào? ơ ế đ ế
a) Mâu thu n gi a giai c p nông dân v i giai c p a ch phong ki n đị ế
b) Mâu thu n gi a giai c p công nhân v i giai c p t s n ư
c) Mâu thu n gi a công nhân và nông dân v i qu c và phong ki n đế ế
áp án d) Mâu thu n gi a dân t c Vi t Nam v i qu c xâm l c và tay sai c a chúngđ ớ đế ượ
Câu 6: c i m ra i c a giai c p công nhân Vi t Nam nh th nào?Đặ đ đờ ư ế
a. Ra i tr c giai c p t s n, trong cu c khai thác thu c a l n th nh t c a th c đờ ướ ư đị
dân Pháp.
áp án b. Ph n l n xu t thân t nông dân.đ
c. Ch u s áp b c và bóc l t c a qu c, phong ki n và t s n đế ế ư
d. C a, b và c
( áp án g c c a th y M là b. áp án c a th y Hi n: c p nh t sau Olympic 2006 vòngĐ Đ
lo i khu v c là a. Ra i tr c gi.c p t s n....) đ ướ ư
Câu 7: Nh ng giai c p b tr Vi t Nam d i ch thu c a c a qu c Pháp là: ướ ế độ đị đế
a) Công nhân và nông dân
b) Công nhân, nông dân, ti u t s n ư
c) Công nhân, nông dân, ti u t s n, t s n dân t c ư ư
áp án d) Công nhân, nông dân, ti u t s n, t s n dân t c, a ch v a và nhđ ư ư đị
TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG - Người đăng: Ngọc Bảo Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG 9 10 383