Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi lightman
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I1.
a.
1.
a.
2.
a.
3.
a.
4.
a.
5.
a.
6.
a.
7.
a.
8.
a.
9.
a.
10.
a.
11.
a.
12.
a.
13.
a.
14.
a.
15.
a.
16.
a.
17.
a.

PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra vào năm nào?
1914
Cách mạng tháng Mười Nga thành công vào năm nào?
1917
Quốc tế cộng sản còn được gọi là Quốc tế mấy?
Quốc tế III
Thực dân Pháp nổ súng xâm lược việt nam vào năm nào?
1858
Chính sách thống trị của thực dân Pháp đã dẫn tới sự ra đời của hai giai cấp mới nào ở
Việt Nam đầu thế kỷ XX?
Công nhân và Tư sản
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào?
1911
Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc được tác phẩm nào của Lê nin đăng trên báo Nhân
đạo?
Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa
Tháng 6/1925 Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập tổ chức nào?
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
Tác phẩm Đường cách mệnh của tác giả nào?
Nguyễn Ái Quốc
Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên
đoàn ra đời năm nào?
1929
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do ai chủ trì?
Nguyễn Ái Quốc
Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là ai?
Trần Phú
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do ai soạn thảo?
Nguyễn Ái Quốc
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?
3/2/1930
Đêm 9/3/1945 diễn ra sự kiện nào sau đây?
Nhật đảo chính Pháp
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào năm nào?
1945
Ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta lần thứ mấy?
2
Chiến dịch nào diễn ra từ ngày 15/3/1954 và kết thúc thắng lợi vao fngayf 7/5/1954?
Chiến dịch Điện Biên Phủ

18. Hiệp định Giơ ne vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương ngày
a.
19.
a.
20.
a.
21.
a.
22.
a.
23.
a.
24.
a.
25.
a.
26.
a.
27.
a.
28.
a.
29.
a.
30.
a.
31.
a.
32.
a.
33.

a.
34.
a.

21/7/1954 quy định lấy vĩ tuyến bao nhiêu làm giới tuyến quân sự tạm thời ở Việt Nam?
17
Từ năm 1946 đến năm 1969, ai là Chủ tịch nước Việt Nam?
Hồ Chí Minh
Từ tháng 10/1956 đến tháng 9/1960, ai giữ chức Chủ tịch Đảng kiêm Tổng Bí thư của
Đảng?
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tháng 3/1935, tại Ma Cao (Trung Quốc) diễn ra Đại hội lần thứ mấy của Đảng ta?
Đại hội I
Từ ngày 11 đến 19/2/1951, tại huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) diễn ra Đại hội lần thứ
mấy của Đảng ta ?
Đại hội II
Từ ngày 5 đến ngày 10/9/1960, tại Hà Nội diễn ra Đại hội lần thứ mấy của Đảng ta?
Đại hội III
Từ ngày 14 đến ngày 20/12/1976, tại Hà Nội diễn ra Đại hội lần thứ mấy của Đảng ta?
Đại hội IV
Từ ngày 27 đến ngày 31/2/1982, tại Hà Nội diễn ra Đại hội lần thứ mấy của Đảng ta?
Đại...
I- PHẦN TRẮC NGHIỆM:
1. Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra vào năm nào?
a. 1914
1. Cách mạng tháng Mười Nga thành công vào năm nào?
a. 1917
2. Quốc tế cộng sản còn được gọi là Quốc tế mấy?
a. Quốc tế III
3. Thực dân Pháp nổ súng xâm lược việt nam vào năm nào?
a. 1858
4. Chính sách thống trị của thực dân Pháp đã dẫn tới sự ra đời của hai giai cấp mới nào
Việt Nam đầu thế kỷ XX?
a. Công nhân và Tư sản
5. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào?
a. 1911
6. Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc được tác phẩm nào của nin đăng trêno Nhân
đạo?
a. Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa
7. Tháng 6/1925 Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập tổ chức nào?
a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
8. Tác phẩm Đường cách mệnh của tác giả nào?
a. Nguyễn Ái Quốc
9. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng Đông Dương Cộng sản liên
đoàn ra đời năm nào?
a. 1929
10. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do ai chủ trì?
a. Nguyễn Ái Quốc
11. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là ai?
a. Trần Phú
12. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do ai soạn thảo?
a. Nguyễn Ái Quốc
13. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?
a. 3/2/1930
14. Đêm 9/3/1945 diễn ra sự kiện nào sau đây?
a. Nhật đảo chính Pháp
15. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào năm nào?
a. 1945
16. Ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta lần thứ mấy?
a. 2
17. Chiến dịch nào diễn ra từ ngày 15/3/1954 và kết thúc thắng lợi vao fngayf 7/5/1954?
a. Chiến dịch Điện Biên Phủ
Trắc nghiệm Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm Mác Lê Nin - Người đăng: lightman
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Trắc nghiệm Mác Lê Nin 9 10 816