Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi metoo24x7
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm của triết học
Mác-Lênin là gì?
a) Là một phạm trù triết học;
b) Là thực tại khách quan tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác;
c) Là toàn bộ thế giới hiện thực;
d) Là tất cả những gì tác động vào giác quan ta.
Câu 2: Tính thống nhất thực sự của thế giới là gì theo quan niệm của
Ph.Ăngghen?
a) Tính vật chất;
b) Tính khách quan;
c) Sự tồn tại;
d) Tính hiện thực.
Câu 3: Sự thống nhất giữa lượng và chất được thể hiện trong phạm trù
nào?
a) Phạm trù bước nhảy;
b) Phạm trù độ;
c) Phạm trù điểm nút;
d) Phạm trù vật chất.
Câu 4: Sự phát triển là gì theo quan niệm của triết học Mác-Lênin?
a) Là mọi sự vận động nói chung;
b) Là mọi sự phủ định nói chung;
c) Là sự phủ định biện chứng;
d) Là sự phủ định siêu hình.
Câu 5: Ph.Ăngghen viết: "[.........] là điều kiện cơ bản đầu tiên của toàn
bộ đời sống loài người, và như thế đến một mức mà trên một ý nghĩa
nào đó, chúng ta phải nói: [............] đã sáng tạo ra bản thân con
người". Hãy điền một từ vào chỗ trống để hoàn thiện câu trên.
a) Lao động;
b) Vật chất;
c) Tự nhiên;
d) Sản xuất.
Câu 6: Quan điểm, tư tưởng của xã hội là yếu tố thuộc phạm trù nào?
a) Kiến trúc thượng tầng;
b) Quan hệ sản xuất;

c) Cơ sở hạ tầng;
d) Tồn tại xã hội.
Câu 7: V.I.Lênin viết: "... đấu tranh của một bộ phận nhân dân này
chống một bộ phận khác, cuộc đấu tranh của quần chúng bị tước hết
quyền, bị áp bức và lao động chống bọn có đặc quyền, đặc lợi, bọn áp
bức và ăn bám, cuộc đấu tranh của những người công nhân làm thuê
hay những người vô sản chống những người hữu sản hay giai cấp tư
sản". Đó là cuộc đấu tranh gì?
a) Đấu tranh kinh tế;
b) Đấu tranh chính trị;
c) Đấu tranh dân tộc;
d) Đấu tranh giai cấp.
Câu 8: Nhà nước đầu tiên trong lịch sử là kiểu nhà nước nào?
a) Nhà nước phong kiến;
b) Nhà nước chủ nô;
c) Nhà nước tư sản;
d) Nhà nước vô sản.
Câu 9: Kiểu nhà nước nào được V.I.Lênin gọi là nhà nước "nửa nhà
nước"?
a) Nhà nước chủ nô;
b) Nhà nước phong kiến;
c) Nhà nước tư sản;
d) Nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Câu 10: V.I.Lênin viết: "... những tập đoàn người to lớn gồm những
người khác nhau về địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất xã hội
nhất định trong lịch sử, khác về quan hệ của họ (thường thường thì
những quan hệ này được pháp luật quy định và thừa nhận) đối với
những tư liệu sản xuất, về vai trò của họ trong tổ chức lao động xã hội
và như vậy là khác nhau về cách thức hưởng thụ phần của cải xã hội ít
hay nhiều mà họ được hưởng". Những tập đoàn đó là gì?
a) Người lao động;
b) Nhà tư...
Câu 1: Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm của triết học
Mác-Lênin là gì?
a) Là một phạm trù triết học;
b) Là thực tại khách quan tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác;
c) Là toàn bộ thế giới hiện thực;
d) Là tất cả những gì tác động vào giác quan ta.
Câu 2: Tính thống nhất thực sự của thế giới là gì theo quan niệm của
Ph.Ăngghen?
a) Tính vật chất;
b) Tính khách quan;
c) Sự tồn tại;
d) Tính hiện thực.
Câu 3: Sự thống nhất giữa lượng và chất được thể hiện trong phạm trù
nào?
a) Phạm trù bước nhảy;
b) Phạm trù độ;
c) Phạm trù điểm nút;
d) Phạm trù vật chất.
Câu 4: Sự phát triển là gì theo quan niệm của triết học Mác-Lênin?
a) Là mọi sự vận động nói chung;
b) Là mọi sự phủ định nói chung;
c) Là sự phủ định biện chứng;
d) Là sự phủ định siêu hình.
Câu 5: Ph.Ăngghen viết: "[.........] là điều kiện cơ bản đầu tiên của toàn
bộ đời sống loài người, và như thế đến một mức mà trên một ý nghĩa
nào đó, chúng ta phải nói: [............] đã sáng tạo ra bản thân con
người". Hãy điền một từ vào chỗ trống để hoàn thiện câu trên.
a) Lao động;
b) Vật chất;
c) Tự nhiên;
d) Sản xuất.
Câu 6: Quan điểm, tư tưởng của xã hội là yếu tố thuộc phạm trù nào?
a) Kiến trúc thượng tầng;
b) Quan hệ sản xuất;
Trắc nghiệm Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm Mác Lê Nin - Người đăng: metoo24x7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Trắc nghiệm Mác Lê Nin 9 10 131