Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm mác lênin có đáp án chi tiết

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 8608 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Chương bốn
HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ
191.Sản xuất hàng hóa là sản xuất để:
a)

Trao đổi

b)

Bán

c)

Để tiêu dùng cho người khác

d)

Cả a, b, c đều đúng

192.Kinh tế hàng hóa phát triển qua các giai đoạn:
a)

Kinh tế hàng hóa giản đơn, kinh tế thị trường hiện đại

b)

Kinh tế thị trường hỗn hợp, kinh tế thị trường tự do

c)

Kinh tế hàng hóa giản đơn, kinh tế thị trường tự do

d)

Kinh tế hàng hóa giản đơn, kinh tế thị trường

193.Giá trị sử dụng của hàng hóa:
a)

Tính hữu ích cho người sản xuất ra nó

b)

Tính hữu ích cho người mua

c)

Cho cả người sản xuất và cho người mua

d)

Các phương án trên đều đúng

194.Giá trị hàng hóa được tạo ra từ đâu?
a)

Từ sản xuất

b)

Từ trao đổi

c)

Từ phân phối

d)

Cả a, b, c

195.Yếu tố làm giá trị của 1 đơn vị sản phẩm giảm:
a)

Thay đổi cách thức quản lý

b)

Thay đổi công cụ lao động

c)

Người lao động bỏ nhiều sức lao động hơn trước

d)

Nâng cao trình độ người lao động

196.Thước đo lượng giá trị của hàng hóa là:
a)

Đại lượng cố định

b)

Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa

c)

Mức hao phí lao động xã hội trung bình để sản xuất ra hàng hóa

d)

Cả 3 câu trên

197.Lượng giá trị hàng hoá được đo bằng:

a)

Thời gian lao động từng ngành sản xuất lượng hàng hóa trên thị trường.

b)

Thời gian lao động của những người cung cấp đại bộ phận lượng hàng hóa trên thị trường

c)

Thời gian lao động của từng người để làm ra hàng hóa của họ.

d)

Tất cả các phương án trên đều sai.

198.Lao động:
a)
b)

Khả năng của lao động
Hoạt động có mục đích của con người để tạo ra của cải

c)

Thể lực và trí lực của con người được sử dụng trong quá trình lao động

d)

Cả a, b và c

199.Lao động sản xuất hàng hoá có tính 2 mặt:
a)

Lao động giản đơn và lao động phức tạp

b)

Lao động tư nhân và lao động xã hội

c)

Lao động quá khứ và lao động sống

d)

Lao động cụ thể và lao động trừu tượng

200.

Lao động cụ thể:

a)

Lao động chân tay.

b)

Lao động giản đơn

c)

Lao động giống nhau giữa các loại lao động

d)

Lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của một nghề nhất định

201.

Lao động phức tạp:

a)

Lao động trải qua huấn luyện, đào tạo, lao động thành thạo

b)

Lao động xã hội cần thiết

c)

Lao động trừu tượng

d)

Lao động trí óc

202.

Yếu tố nào được xác định là thực thể của giá trị hàng hóa?

a)

Lao động cụ thể

b)

Lao động phức tạp

c)

Lao động giản đơn

d)

Lao động trừu tượng

203.

Chọn đáp án sai

a)

Giá trị mới của sản phẩm : v + m

b)

Giá trị của sản phẩm mới: v + m

c)

Giá trị của sức l...
Chương bốn
HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ
191.Sản xuất hàng hóa là sản xuất để:
a) Trao đổi
b) Bán
c) Để tiêu dùng cho người khác
d) Cả a, b, c đều đúng
192.Kinh tế hàng hóa phát triển qua các giai đoạn:
a) Kinh tế hàng hóa giản đơn, kinh tế thị trường hiện đại
b) Kinh tế thị trường hỗn hợp, kinh tế thị trường tự do
c) Kinh tế hàng hóa giản đơn, kinh tế thị trường tự do
d) Kinh tế hàng hóa giản đơn, kinh tế thị trường
193.Giá trị sử dụng của hàng hóa:
a) Tính hữu ích cho người sản xuất ra nó
b) Tính hữu ích cho người mua
c) Cho cả người sản xuất và cho người mua
d) Các phương án trên đều đúng
194.Giá trị hàng hóa được tạo ra từ đâu?
a) Từ sản xuất
b) Từ trao đổi
c) Từ phân phối
d) Cả a, b, c
195.Yếu tố làm giá trị của 1 đơn vị sản phẩm giảm:
a) Thay đổi cách thức quản lý
b) Thay đổi công cụ lao động
c) Người lao động bỏ nhiều sức lao động hơn trước
d) Nâng cao trình độ người lao động
196.Thước đo lượng giá trị của hàng hóa là:
a) Đại lượng cố định
b) Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa
c) Mức hao phí lao động xã hội trung bình để sản xuất ra hàng hóa
d) Cả 3 câu trên
197.Lượng giá trị hàng hoá được đo bằng:
Trắc nghiệm mác lênin có đáp án chi tiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm mác lênin có đáp án chi tiết - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Trắc nghiệm mác lênin có đáp án chi tiết 9 10 305